Ex-Post

(Ex-post) Sona eren dönem sonunda gerçekleşen durumu ifade eder. Hasıla, gelir, harcama, tasarruf ve yatırım gibi ekonomik değerlerin ex-ante değerler­den fazla ya da az olması, yukarı ya da aşağı yönde sapma göstermesi ekono­mik geliş

EXW

(Ex Works) Bu grupta yalnız bir adet uluslararası teslim yöntemi vardır. ExWorks, malın satıcının kendi işye­rinde teslimi anlamına gelir ve EXW kısaltmasıyla gösterilir.

E Yetki Belgesi

(Type E authorisation certificate) Uluslarararsı taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilen belgedir.

Edinim Maliyeti

(Acquisition cost) Bir varlığın, fatura bedeli ile buna ilave olarak o varlık kul­lanıma hazır hale getirilene kadar kat­lanılan nakliye, sigorta, tesis bedeli gibi tüm maliyetlerin toplamından oluşan maliyetini tanımlar.

Ekip Çalışması

(Teamwork) Ekip veya “takım”, açık­ça tanımlanmış bir görev için bir araya gelen çalışanlar topluluğudur. Uygun büyüklükteki bu topluluk bir ekip lideri tarafından yönetilir. Ekibin amacına en kısa sürede ve en iyi şekilde ulaşması

Ekip Olma Süreci

(Becoming a team) Bazı yöneticiler ekip kurarken, kendi alanlarında başa­rılı olmuş kişileri bir araya getirir ve bu kişilerden çok kısa sürede büyük başa­rılar bekler. Ancak ekipleşme süreci ta­mamlanmadan, belirli bir amaç için bi

Ekip Yönetimi

(Team management) Sorunlara çözüm bulabilen ve yaratıcı ekibi oluştururken sıra dışı düşüncelere sahip ve herkesin göremediğini görebilen kişileri tercih etmek daha yararlı olur. Bu kişiler giyim-kuşam, işe devam ve disiplin konu­su

Ekonomik Katma Değer

(Economic value added: EVA) Ekono­mik katma değer, 80’li yılların başında Joel Stern ve Bennett Stewart tarafın­dan geliştirilen bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde bir yatırımdan elde edilen kazanç, sermaye maliyeti ile karşılaştı­r

Ekosistem

(Ecosystem) Doğada hayatın bulunduğu ve hayatı devam ettirecek bir işleyiş ve sürecin etkili olduğu ortamlar eko- sistem olarak adlandırılır. Bir ekosistemde canlılar bir taraftan daha fazla ışık ve su için birbirleri ile rekabet ed

Eksper

(Expert) Bir malın cinsini, nicelik ve ni­teliğini, fiyatını, değerini ve bir zararın derecesini tahmin, takdir, tayin eden ve özellikle herhangi bir mal üzerinde ihti­sası bulunan kimseye denir. “Ehlihibre” terimi de eş anlamda kul

Ekspertiz

(Expertise) Ekspertiz kelimesinin kökü denemek, araştırmak anlamına gelen “experiri” fiilidir. Ekspertiz herhangi bir konunun düşünce ve görüşleri alın­mak üzere eksperler tarafından ince­lenmesi demektir.

Endüstriyel Tasarım

(Industrial design) Tasarım, belirli sa­yıdaki parçanın belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmesidir. Tasarım denince insanların duyuları ile algılanan renk, doku, şekil ve benzeri niteliklerin oluşturduğu bütün

Entegre Üretim

(Integrated production) Hammaddenin her işlenme aşamasının ve tüm üretim sürecinin aynı işyerinde yapılmasını ta­nımlayan bir terimdir. Örneğin tekstil konusundaki entegre tesislerde pamu­ğun çırçırlanması, eğrilip iplik haline ge­t

Entelektüel Sermaye

(Intellectual capital) Bir örgütün bir bütün olarak sahip olduğu bilgi stoku ve temel yetenekler düzeyi ile çalışanların zihinlerindeki bilgi ve deneyimlerin toplamıdır. Maddi olmayan bu değer bilançoda gösterilemez. Ancak hizmet iş

Envanter

(Inventory) Terimin geniş anlamı bir işletmenin belirli bir tarihteki varlık­ları ve borçlarının sayılması ve değer­lendirilmesini sonucunda elde edilen kesin miktar ve tutarların ayrıntılı olarak tespit edilmesidir. Dar anlamda ise

Ergonomi

(Ergonomics) İlk kez 1949 yılında İn­giltere’de K.F.M. Murrell tarafından “ergonomics” adıyla tanıtılan bu bi­lim dalı, endüstri mühendisliğinin bir alt bölümü olarak gelişimini sürdür­müştür. “İşbilim” diye de tanımlanan bu yeni bi

ERP

Bkz. Kurumsal kaynak planlaması

Eşgüdüm

(Coordination) Bir kurum ya da ku­ruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasına eşgüdüm veya ko­ordinasyon denir. Eşgüdümün sağlan­ması ile maddi fak

Etkililik

(Effectiveness) Bazen etkinlik kelimesi ile karıştırılan etkililik iş sürecinde, ma­liyetin düşürülmesi ve işlerin zamanında yapılması ile ilgilidir. Peter Drucker, et­kinliği “işleri doğru yapmak” etkililiği ise “doğru işler yapmak

Etkinlik

(Efficiency) Bu terim gerçekleşen fiili performansın, standart olarak kabul edilen düzeye ne ölçüde yaklaştığını gösterir. Etkinlik, yapılan görevin ne kadar iyi ve ne kadarının yapıldığı ile ilgilidir. Etkinlik söz konusu olduğun­d