Fiyat

(Price) Bir ürün ya da hizmetin elde edilmesi için karşılık olarak verilen para veya herhangi bir ürün veya hiz­mettir. Fiyat konusundaki bilgilerin an­lamlı olabilmesi için, hangi tür mal veya hizmet için, nerede ve ne zaman derlen

Fiyat Adımı

(Price increments) Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada ger­çekleşebilecek en küçük fiyat değişi­midir. Hisse senetlerinin fiyat adımla­rı, baz fiyatlarına göre belirlenir. Emir girilirken bu fiyat adımlarına uyulmas

Fiyat Anlaşması

(Price fixing agreement) Piyasa gücü oluşturmak amacıyla iki veya daha fazla üreticinin aralarında önceden belirle­nen bir fiyattan satış yapmak için anlaş­malarıdır. Rekabeti engelleyen ve tüke­ticilerin satın aldıkları mal ve hizm

Fiyat Aralığı

(Price band, dealer’s spread) Menkul değerler borsasında hisse senedinin bir seansta belirlenen en alt ve en üst fiyat düzeyleridir.

Fiyat Denetimi

(Price control) Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yüksel­mesinin ekonomi yönetimi tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gel

Fiyat Devrimi

(Price revolution) 16. yüzyılın başı ile 17. yüzyılın ilk yarısı arasında Güney Amerika’da yeni keşfedilen ülkelerden altın ve gümüş girişlerinin Batı Avru­pa’da geçmiş dönemlere göre gerçekle­şen ortalama fiyat artışlarını hızlandı

Fiyat Dışı Destekler

(Non-price supports) Devletin üretici­leri veya tüketicileri koruyucu, yönlen­dirici ve özendirici nitelikte uyguladığı her türlü fiyat dışı desteklerdir.

Fiyat Dışı Rekabet

(Non-price competition) Teşebbüsler arasındaki rekabetin fiyat haricinde reklam, kalite, hizmet ve promosyon gibi diğer unsurlar üzerinden yapılma­sını ifade eder.

Fiyat Düzenlemesi

(Price regulation) Bir kamu kurumu tarafından bir pazardaki mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi politikasıdır. Düzenlenen fiyatların belirlenmesinde, maliyetler, yatırım getirileri veya satış fiyatındaki artışlar gibi unsurlar d

Fiyat Enflasyonu

(Price inflation) Bazı üreticilerin üret­tikleri malları gerçek piyasa değerinin üzerinde satmasıyla gelirlerini artır­ması ve rakip üreticilerin de benzer davranış biçimine girmeleri sonucu or­taya çıkan enflasyon türüdür.

Fiyat Etkisi

(Price effect) Tüketicilerin harcama düzeyi ve diğer malların fiyatları veri iken bir malın fiyatındaki değişme so­nucunda satın alınan miktarda ortaya çıkan gelir ve ikame etkisinin toplamını ifade eder.

Fiyat İstikrarı

(Price stability) Bir ekonomide fiyat­lar genel düzeyinin zaman içinde aşağı veya yukarı hareket etme eğilimi gös­termemesini ifade eder.

Fiyat Faktör Eğrisi

(Price factor curve) Bu eğri üretim fak­törlerinden birinin fiyatındaki değişme sonucu, firmanın iç üretim dengesinin nasıl değişeceğini gösterir. Firmanın üretim faaliyetinde ekonomik ve teknik etkinliğini belirlediği denge durumu,

Fiyat Farkı

(Basis) Bir malın veya taşınır değerin cari fiyatıyla gelecek’(future) fiyatı ara­sındaki farktır.

Fiyat Göstergesi

(Price oscillator) Sadece fiyat değişi­mini baz alan inceleme sonucu ortaya al veya sat komutları çıkaran gösterge ve analiz sistemidir. Fiyat göstergesi, iki farklı hareketli ortalama arasındaki far­kı yüzde oranı veya puan olarak

Fiyat Hareket Göstergesi

(Price momentum indicator, commo­dity channel index: CCI) 1980 yılında Donald Lambert tarafından geliştirilen ve mal, hisse senedi ve tahvil piyasa­larında cari dönemdeki fiyatların bir önceki dönem ortalama fiyatları kar­şısındaki

Fiyat Karteli

(Price cartel) Oligopol piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını koru­maları koşuluyla, malın fiyatının be­lirlenmesi konusunda yazılı veya sözlü olarak örtük biçimde anlaşmalarıdır.

Fiyat Katılığı

(Price rigidity) Fiyat katılığı, bir mal, hizmet veya üretim faktörünün fiyatı­nın arz ve talep koşullarındaki hissedi­lir değişmelere rağmen sabit kalmasını veya sadece bir yöne doğru değişmesini ifade eder.

Fiyat katılığı,

Fiyat / Kazanç Oranı

(Price / earnings ratio) Sermaye sa­hiplerinin sermayelerini yatırdıkları hisse senetlerinden bekledikleri gelirin ölçümüne yarayan orandır. Bu oran bir hisse senedinin fiyatının hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösterir. H

Fiyat Kırma

(Price cut) Bir firmanın malını rakip firmaların mallarının fiyatlarının altın­da satmasıdır.