Fonksiyonel Bütçe

(Functional budget) Kamu harcama­larının devletin üstlendiği faaliyet tür­lerine göre sınıflandırılması ile ortaya çıkan bütçe türüdür. Eğitim, sağlık, iktisadi kalkınma ve sosyal güvenlik gibi işlevler için yapılacak harcama­lar fo

Fonksiyonel Bütünleşme

(Functional integration) Fonksiyonel bütünleşme hareketi 19. yüzyılda Ulus­lararası Telgraf Birliği ve 1874’te Dünya Posta Birliği ile başlamıştır. Birinci Dün­ya Savaşı’ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, İ

Fonksiyonel Gelir Dağılımı

Bkz. Gelir dağılımı.

Fonlama

(Funding) 1- İktisadi birimlerin özkaynaklarırn kullanarak veya borçlanarak amaçladığı mal ve hizmet üretimi için kaynak sağlamasıdır. 2 - İktisadi birim­lerin uzun vadeli borçlanarak kısa vadeli borçlarını ödemesine de fonlama deni

Fonlama Maliyeti

(Average funding rate) Terimin tam adı “TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti’’dir. Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile haftalık repo faizinin (politika faizi) ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.

Fonlar

(Funds) 80’li yıllarda çoğunluğu bütçe dışı olan fonların sayısı ve bunlar için yapılan kesintilerin tutarı artmıştır. Bu fonların gelirleri ihracatı ve konut yapımını teşvik için kullanılmıştır. Büt­çenin bütünlüğünü bozması ve den

Fordizm

(Fordism) Henry Ford’un seri otomo­bil üretimi sistemiyle örneklenen bir üretim organizasyonudur. Bu organi­zasyonda üretim hareketli bir montaj hattı ve standartlaştırılmış parçalar ile yapılmaya başlandı. Henry Ford’un 1913’te baş

Forfaiting

(Forfaiting) İhracatçının orta vade­li alacağını, tahsil edilememesinden sorumlu olmaksızın süresinden önce satmasıdır. İhracatçı, forfaiting işle­mi ile kredili mal satışını peşin öde­me şekline dönüştürmektedir. Bu iş­lemde dört t

Fosil Yakıtlar

(Fossilfuels) Kömür, petrol, doğal gaz ve benzerleri gibi doğal organik yakıtla­rın tümü fosil yakıt olarak adlandırılır. Bu yakıtlar bitki ve hayvan artıklarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında ayrışmasından oluşmuştur.

Foster-Greer-Thorbecke Endeksi

(Foster- Greer-Thorbecke Index) Alt grup yoksulluk düzeylerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan toplam yoksulluk endeksidir. Foster, Greer ve Thorbecke tarafından geliştirilen bu endeks, yoksulluğun yoğunluğuna ve yoksulluk s

Fransız Merkantilizmi

(Colbertism) Devlet eliyle sanayileş­menin desteklenmesine, koruyucu dış ticaret politikasıyla dış alımın kısılarak ihracatın artırılmasına, ithalata yüksek vergiler uygulanmasına yönelik bir dizi politika düzenlemesini içeren ve Je

Freon

(Freon) Atmosferdeki ozon tabakasına zarar veren klorofluorokarbon formül­lü gazdır. Ozon tabakasını yıpratıcı etki­leri bulunan freon gazının aerosollerde kullanımına son verilmiştir. Buzdolap­ları için alternatif bir ürün bulunmad

F Tipi Antrepo

(Type F warehouse) Gümrük idare­sinin sorumluluğunda olan ve güm­rük idaresince işletilen genel antre­po türüdür.

FTSE100

(Financial Times Stock Exchange 100 Index) Londra Hisse Senedi Borsası’nın endeksidir. Piyasa değeri en yüksek 100 şirketin hisse senedi fiyatlarındaki de­ğişimi yansıtır. Başlangıçta Financial Times gazetesi ile işbirliği içinde ha

Fırsat Penceresi

(Window of opportunity) Demografik geçiş süreci, nüfus artış hızının düştüğü bir ortamda kişi başına milli geliri artı­rabilecek bir potansiyel etkiye sahiptir. Bu süreç içinde 15-64 yaşları arasında­ki nüfus diğer biri ifade ile po

Faaliyete Dayalı Bütçeleme

(Activity based budgeting) Bu bütçele- me anlayışında önce hangi faaliyetlere öncelik verilmesi gerektiği ve her faa­liyete ne kadar kaynak aktarılacağı be­lirlenir. İş yükü tahminleri dikkate alı­narak her faaliyetin finansal ihtiy

Faaliyete Dayalı Yönetim

(Activity based management) Bir işin kârlılığının artışını sağlayacak şekilde yönetilmesini tanımlayan bir terimdir. Bu yönetim modelinde faaliyetlere göre maliyetleme bilgileri esas alınarak başa­rı değerlemesi ölçütleri belirlenir

Faaliyet Gelirleri

(Operating revenues) Muhasebede kâ­rın saptanması işlemi, satış gelirleri ile giderlerinin karşılaştırılması ile ortaya çıkar. Mal ve hizmetler satıldığında ya da alıcılara teslim edildiğinde işletme­ye nakit girişi olur veya bir al

Faaliyet Giderleri

(Operating expenses) Dönem giderleri diye de tanımlanan faaliyet giderleri, Bu kalemler de genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri şek­linde gruplanır. Faiz giderleri, satıla

Faaliyet Hacmi

(Volume of operations) Faaliyet hacmi, genel bir kavram olarak, belli bir dönem­de işletme faaliyetlerinin niceliğini ifa­de etmek için kullanılır. Bu anlamda fa­aliyet hacmi satışlar veya üretim hacmi cinsinden ifade edilebilir. Bi