Faaliyet Raporu

(Annual report) Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre, her yıl hazırlanıp genel kurullara sunulması zorunlu bir belgedir. Bazı şirket yöneticileri bu raporları, ortak­lar, basın ve kamuoyuna yönelik bir ile­

Farklılık Yönetimi

(Management of diversity) Yaş, cin­siyet, din, inanç, etnik köken ve kişilik gibi farklı yönleri bulunan insanların tek bir çatı altında çalışmaları duru­munda farklılık yönetimi önem kazanır. Bu tür işyerlerinde yönetici ekip, fark

Fason

(Contract manufacturing) Bir mal ya da hizmetin tümünün ya da bir bölü­münün bir ana firma tarafından, bağ­lantıda bulunduğu yan firmaya sipariş edilmesi ve malın bu firma tarafından verilen standartlara uygun şekilde üre­tilmesi fa

Fason Üretim Anlaşması

(Subcontracting agreements) Bir fir­ma adına bir başka firmanın mal üreti­minde bulunması sürecini tanımlayan bir terimdir. Üretim ana firmanın tali­matlarına ve istediği kalite standartla­rına uygun olmak zorundadır. Mal veya hizme

Fayolizm

(Fayolism) 19 yaşında maden mühen­disi olan ve daha sonra Fransa’da bir madencilik şirketinin genel müdürlü­ğüne getirilen Henry Fayol, deneyim­lerinden yararlanarak işletme yönetimi konusunda fikir üretti. Görüşlerini Ad­ministrati

FIFO

(First in, first out) İlk giren ilk çıkar anlamına gelir. Bu envanter değerlen­dirilmesi fiyatların devalüasyon veya diğer bir nedenle hızla yükseldiği dö­nemlerde bilanço kârlarını gerçekte ol­duğundan daha yüksek gösterir.

Finansal Kaldıraç

(Capital leverage) Bu terim, şirketlerin faiz gideri gibi sabit yükü olan yabancı kaynaklar kullanmasının özsermaye kârlılığı üzerindeki etkisini gösterir. Yabancı kaynakların kullanımı ile elde edilen gelir, faiz yükünün üzerinde v

Fiyatlama

Pricing) Küreselleşme dönemine ka­dar işçilik, hammadde, enerji gibi girdi maliyetlerine bir kâr marjı eklenip, fi­yat tespit edilirdi. Yeni dönemin akıllı fiyatlamasında ise önce tüketicilerin alım gücü dikkate alınarak pazarın kal

Fiyatlama Taktikleri

(Pricing tactics) Firmalar kazançlarını artırmak için aşağıdaki fiyatlama tak­tiklerini uygulamaktadır:

Bağımlı fiyatlama: Örneğin bir foto­kopi cihazının çok ucuza satılmasından sonra, kullanılacak özel sar

Fizibilite

(Feasibility) “Yapılabilirlik” kavramı için kullanılan bu terim, yatırımın kesin pro­jesinin hazırlanması öncesindeki aşama­ları kapsar. Bu aşamalar piyasa ve pazar araştırması, kuruluş yeri etüdü, hukuki ve finansman etüdü, yatırım

Fonların Akış Tablosu

(Funds flow statement) Fon kaynak ve kullanımlarını gösteren tablodur. Fon­ların nerelerden geldikleri ve rasyonel olarak kullanılıp kullanılmadıkları ko­nusunda ipuçları sağlar.

Geçmiş on yıllarda çok kullanılmış olmakla be

Fiber

(Fiber) Fiber optik, ışığı kendi boyunca yönlendirebilen plastik veya camdan üretilmiş kablolardır. Fiber optik kab­lolar, verileri standart bakır kablolara göre çok daha hızlı iletir.

Fotonik Kristaller

(Photonic crystals) Bu kristaller belirli frekanslar için “fotonik enerji aralığı”na sahip olmalarıyla, elektronikteki yarıi­letkenlerle paralellik gösterirler. Bunla­rın optik veri iletişiminde kullanılması için araştırmalar sürdür

Fulleren

(Fullerene) Grafit ve elmas ile beraber karbon molekülleri ailesine ait olan fulleren türü moleküller küre, eliptik veya silindir şeklinde olabilir. İlk fullerenler, 1985 yılında ABD’li , Richard Smalley ve Robert Curl ile İngiliz H