Garanti

(Guarantee, warranty) Satıcının, sat­tığı malda ortaya çıkabilecek bir hata, eksiklik veya arıza durumunda tamir harcamalarını belirli bir süre için üstle­neceği taahhüdünü yapmasıdır.

Genel Reklamcılık

(Generic advertising) Kamu kuruluşla­rı, üretici birlikleri ve sektör dernekleri tarafından kullanılan bir reklam türü­dür. Bu reklamlarda özel bir markanın reklamını yapmak yerine söz konusu ürün grubunun yararları anlatılır. Örneğ

Gerilla Pazarlama

(Guerilla marketing) 80’li yılların ba­şında dijital çağın ilk ürünleri paza­ra sunulmaya başladı. Aynı dönemde ABD’de ve diğer ül

Gondol

(Gondola) Süpermarketlerde bulunan bir tür servis tezgâhıdır. Her iki tara­fında koridor bulunan bir alanda orta­da konumlandırılmıştır ve bu tezgâhta daha çok tüketicilerin sık sık ve seçerek satın aldıkları ürünler bulunabilir.

Galata Bankerleri

(Galata Bankers) Osmanlı İmparator­luğu döneminde İstanbul’da faaliyet gösteren banker topluluğudur.

Gama Işınları

(Gamma radiation) Çok kısa dalga bo­yundaki elektromanyetik radyasyondur. Taşıdıkları enerji düzeyi nedeniyle yaşa­yan hücrelere önemli zarar verirler.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’nı Ankaralı iki girişim­ci Mahmut Nedim İrengün ve Halil Naci Mıhçıoğlu 1946 yılında tek bir şubeyi faaliyete geçirerek kurmuştur. Banka­nın tam adı Türkiye Garanti Bankası’dır. Banka 1950’de genel müdürlüğünü İs­tan

GATT

(General Agreement on Tariffs and Trade) Küba’nın Başkenti Havana’da yapılan bir toplantıdan dokuz gün sonra 18 ülkenin temsilcileri, 30 Ekim 1947’de Cenevre’de toplanarak dünya ticaretini geliştirmek için önlemler alınmasını kararlaşt

Gayrimenkul Sertifikası

(Real estate certificate) Bedelleri, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimen- kullerin finansmanında kullanılmak üzere çıkarılan menkul değerdir. Ser­tifikaların değerleri birbirine eşittir ve hamiline yazılıdır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

(Real estate investment company) Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı proje­lere ve sermaye piyasası araçlarına yatı­rım yapan bir sermaye piyasası kuruluşu ve bir tür özel portföy yatırımı şirketidir.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)

Bkz. Milli Gelir Kategorileri

Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımı

(Gross fixed capital formation) Gay­risafi sabit sermaye yatırımının tutar ve oran olarak yüksek düzeylerde bu­lunması ekonominin iyi yolda olduğu­nu gösterir. “Gayrisafi” terimi, amor­tisman öncesi değerler esas alındığı için kulla

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

(Gross Domestic Product: GDP) Milli gelir, bir ülkedeki bireylerin belli bir dönemde (genellikle yıl) yarattıkları mal ve hizmetlerin toplamı olarak ta­nımlanır. Tüm ülkelerde ekonominin bir yıl veya üç aylık dönemler itibarı ile pe

Gecelik Faiz Oranı

(Overnight interest rate) Bankalararası para piyasalarında, bankalar birbirleri ile para alışverişi yapar. Bankalararası para piyasasındaki günlük (overnight) faiz oranının belirlenmesinde, piya­sanın olaya bakış açısı ve beklentileri

Gece Zammı

(Night shift differential) Geceleri ça­lışmanın zorluğu dikkate alınarak iş­verence, gece saatlerine giren her bir saatlik çalışması için işçiye toplu söz­leşme hükmü veya iş akdi gereğince oransal veya maktu olarak yapılan ilave öd

Gecikme Faizi

(Default interest) İkmalen, re’sen veya idarece tarhiyatlarda verginin zamanın­da ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan gecikme karşılığında hesaplanan faizdir.

Geçici İhracat

(Provisional export) Hariçte işleme rejimi kapsamında bir malın işlenmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihracatının yapılmasını tanımlar. İşlem görmüş ürün, tam veya kısmi muafiyet­ten yararlanıp ülkeye geri getirilir.

Geçici İthalat

(Provisional import) Dahilde işleme reji­mi kapsamında, işlenip ileride tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere malların gümrük vergisi ödenmeksizin ithalatıdır.

Geçici Ödenek

(Provisional appropriation) Bütçenin reddi veya onaylanmasının gecikmesi durumunda yasama organının yürütme organına geçici olarak verdiği harcama yetkisidir.

Geçici Teminat

(Provisional cover, bid bond) Artırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyen­lerden alınan güvence parası veya men­kul değerdir. Bu para yapılacak işin değe­rinin belli bir yüzdesi olarak tespit edilir.