Geçimlik Üretim

(Subsistence production) Üreticilerin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmalarıdır. Çiftçinin sahip olduğu toprağın alanı yetersiz olduğunda yapılan üretim ancak üreticinin ve ailesi­nin temel ihtiyaçlarını karşı

Geçiş Ekonomileri

(Transition economies) Sovyetler Birliği’nin 90’lı yılların başında dağılma­sından sonra sosyalist sistemden pi­yasa ekonomisine geçiş sürecine giren ülke ekonomilerine verilen bu genel ad 2010 yılından sonra kullanılmamıştır.

Geç Likidite Penceresi

(Late Liquidity Window) Geç Likidite Penceresi (GLP), nihai kredi mercii sıfa­tıyla TCMB tarafından, ödeme sistem­lerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. TCMB’nin, bankalara geçici nitelikteki likid

Gedik

Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. yüzyı­lın başlarında mal ve hizmet ihtiyaçla­rının karşılanmasında oluşan sorunla­rın çözümü için esnaf ve zanaatkârlara getirilen çalışma düzenidir. Öncelikle İstanbul’da uygulanan bu sistemde dev­let, bi

Gelecekteki Değer

(Future value) Bir nakit akımının bel­li bir faiz oranı üzerinden bileşik faiz esasına göre belirli bir dönem sonunda ulaşacağı değerdir.

Gelir

(Income) Bir ekonomide belirli bir dö­nemde, genellikle bir yılda, yeniden yaratılan mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır. Buna milli gelir veya toplam hasıla denir. Hanehalkı ve birey açısın­dan gelir, üretime yapılan katkı kar­şı

Gelir Dağılımı

(Income distribution) Gelir dağılımı, bir ülkede belirli dönemler içinde ya­ratılan gelirin bireyler, hanehalkları ve üretim faktörleri arasında hangi oran­larda dağıtıldığını gösterir. Türkiye’de ilk gelir dağılımı araştırması 1963

Gelir Dağılımı Ölçüleri

(Measures of income distribution) Ge­lir dağılımı araştırmalardan veya GYKA’dan elde edilenveriler aşağıdaki yön­temlerle analiz edilir ve değerlendirilir:

Yüzdelik gruplar: Hanehalkları kul­lanılabilir

Gelir Dolaşım Hızı

(Income velocity of money) Bu hız paranın üretim ve gelir artışı ile ilgili el değiştirme temposunu yansıtır. Bu hızı bulmak için gelir ödemeleri, para mik­tarına bölünür.

                                              Gelir

Gelire Endeksli Senetler

(Revenue indexed bonds) Yurtiçi ta­sarrufların artırılması, devlet iç borç­lanma senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, dönemin Hazine Müsteşar­lığı tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelir

Gelir Esnekliği

(Income elasticity) Gelirlerde meyda­na gelen değişimin talep üzerindeki et­kisini ölçmekte kullanılır. Gelirdeki artış sonucunda bazı malların talebinde azalmalar meydana gelebilir. Buna “tersine gelir esne

Gelir Etkisi

(Income effect) Bir malın fiyatı düş­tüğünde tüketicinin geliri aynı kalmış olsa bile tüketicinin satın alma gücün­de adeta bir artış ortaya çıkmış gibi ol­ması “gelir etkisi” olarak adlandırılır.

Gelirin Döngüsel Akımı

(Circular flow of income) Milli hasıla­nın iki ölçüsü mal akımı ve gelir akımı­dır. Bu akım sürecinde karar veren dört birim hanehalkı, firmalar, devlet ve dış ekonomilerdir. Gelirin döngüsel akımı grafiğini hazırlayan iktisatçı Demir

Gelirler Politikası

(Incomes policy) Enflasyonu düşürmek için fiyatların, ücretlerin, kiraların ve faizlerin bir süre için dondurulması veya bunlardaki artışların enflasyon oranının altında tutulması yoluyla enf­lasyonu düşürmeye yönelik bir iktisat polit

Gelir Ortaklığı Senetleri

(Revenue sharing certificates) Kamu kuruluşlarının altyapı tesislerinden sağladığı gelirlerine ortaklık imkânı veren bir borçlanma türüdür. Bu tür senetleri alanların tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile ilgili olarak hiçbir hak­kı

Gelir Vergisi

(Personal Income Tax) Türkiye’de mo­dern anlamda gelir vergisi uygulaması 1951’de başlamıştır. 19. yüzyıl ortala­rından yüzyılın sonuna kadar denenen ticari, sınai kazançları, serbest meslek erbabının gelirlerini ve ücretleri vergi­

Gelir Yöntemi İle GSYH

(Income measure of GDP) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, gelir yöntemiyle eko­nomideki üretici birimlerin elde ettiği maaş, ücret gelirleri, işletme kârı ve devletin elde ettiği çeşitli vergi gelirle­rinden oluşur. Her faaliyet kolunda mal

Gemi ve Uçak Sanayileri

(Manufacturing of other transport equipments) İmalat sanayisinin bu sektörünün kapsamında hava ve uzay araçları imalatı, gemi ve tekne inşası, demiryolu lokomotifi ve tramvay ima­latı ile askeri savaş malzemesi ve araç­larının yapım

Genel Devlet Dengesi

(General government balance) Mer­kezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, genel sağ­lık sigortası, fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonu dengelerinden oluşmaktadır. Uluslararası karşılaştır­mal

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

(Generalized System of Preferences: GSP) 1964 yılında Cenevre’de gerçek­leştirilen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) karara bağlanan ve az gelişmiş ülkele­rin istemi doğrultusunda gelişmiş ül­kelerin, b