Genel Tatil Ücreti

(Holiday pay) İş Kanunu kapsamı­na giren iş yerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda normal, ça­lışmaları durumunda ise zamlı ödenen ücrettir. Zam oranı örneğin yüzde 100 olduğunda

Genişletici Gelir Politikası

(Expansionary income policy) Ekono­miyi canlandırmak veya deflasyondan kurtarmak amacıyla hükümetlerin ver­gileri azaltarak toplam talebi yükselt­meye yönelik olarak izlediği genişletici maliye politikası araçlarından biridir.

Genişletici Maliye Politikası

(Expansionary fiscal policy) Ekono­miyi canlandırmak veya deflasyondan kurtulmak amacıyla kamu alımları ve transfer ödemelerinden oluşan kamu harcamalarının artırılması ve vergi­lerin düşürülmesi gibi araçlarla bütçe açığı yaratarak

Genişletici Para Politikası

(Expansionary monetary policy) Eko­nomiyi canlandırmak veya deflasyon­dan kurtulmak amacıyla piyasadan doğrudan tahvil alınması biçiminde açık piyasa işlemleri ile reeskont ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi araçlarla para arzını

Genişletilmiş Aralıkta Dalgalanma

(Floating within a wider band) Döviz kurlarının piyasa koşullarına göre po­tansiyel olarak kaydedebilecekleri veya kazanabilecekleri değer sınırları için­de para otoritesi tarafından belirlenen aralık içinde dalgalandığı ve bu sınır

Genişletilmiş Yeniden Üretim

(Expanded reproduction of capital) Marksist kuramda değişmeyen ser­maye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü dere­cesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına imkân ve­ren üretimdir.

Genişlik Göstergeleri

(Breadth indicators) Borsada işlem gö­ren hisse senetlerinden değeri düşen ve yükselenlerin sayısından hareketle pi­yasanın güçlü veya zayıf olduğu konu­sunda fikir veren, piyasadaki duygusal hareketleri ölçen göstergelerdir.

Gerçek Antrepo

(Real warehouse) Doğrudan gümrük ida­releri tarafından işletilen antrepodur.

Gerçekçi Kur Politikası

(Real exchange rate policy) Sabit ya da serbest dalgalanan döviz kuru siste­minde, ulusal paranın aşırı değerlen­mesini önlemek amacıyla kurda sık sık ayarlamalar yapılmasına yönelik uygu­lamalardır. Bu uygulama daha çok döviz kurların

Gerçek Değer

(Real value) Fiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat en­deksi ile indirgenmiş değerdir.

Gerçek Faiz Oranı

Bkz. Reel faiz oranı

Gerçekleşen ve Beklenen Enflasyon

(Realized and expected inflation) Eko­nomi yönetimleri enflasyonu düşürmek için, ücret ve maaş zamlarının gerçek­leşen enflasyona değil hedeflenen enf­lasyona göre belirlenmesini amaçlar. İşçiler ve sendikalar ise hedeflenen enf­las

Gerçek Ücret

(Real wage) Fiyat artışları dikkate alına­rak nominal ücretin satın alma gücün­deki değişimi yansıtır. Eğer belirli bir dönemde nominal ücret artış oranı, aynı dönemdeki enflasyon oranının üstünde ise gerçek ücret artar. Ücret artış or

Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat

(Real Time Gross Settlement: RTGS) Fon ve menkul kıymet transferlerinin, netleştirme olmaksızın, bir sıra dahilin­de, tek tek ve anlık (sürekli) olarak mu­tabakatının gerçekleştirilmesidir. Çeşit­li açılardan sınıflandırılması mümkü

Geribildirim Kuralı Politikası

(Feedback rule policy) Ekonominin tam istihdamdan sapması veya talep ile arz arasındaki dengenin bozulması du­rumlarında ekonomiyi yeniden denge­ye getirmek için iktisat politikalarının nasıl tepki vermesi gerektiğini belirle­yen ku

Geri Çağırma Fiyatı

(Call price) Bir firmanın çıkardığı his­se senedi veya tahvili geri alması duru­munda hisse senedi ve tahvilin nominal fiyatına geri çağırma priminin eklen­mesiyle bulunan fiyattır.

Geri Dalga Etkisi

(Backwash effect) İktisadi etkinliklerin belli bölgelerde yoğunlaşmasının bu böl­gelerde üretimde yarattığı etkinlik nede­niyle, üretim faktörlerinin bu bölgelere akmasının diğer bölgelerde iktisadi bü­yüme açısından olumsuz etki ya

Geri Kazanım

(Recycling) Kullanılmış bir maddenin tüketicilerden toplanarak bir dizi iş­lemden geçirilmesi ve ardından yeni bir ürüne dönüştürülmesi sürecidir.

Geri Ödeme Süresi

(Payoff period, payback period) Yatı­rımın sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarına eşitlendiği, yıl, ay ve gün olarak hesaplanan süredir. Hesap­lanan süre yatırım projelerinin değer­lendirilmesinde kullanılır.

Geri Ödenmeme Riski

(Default risk) Borçlunun aldığı krediyi ve ya borç parayı geri ödeyememe riski için kullanılan bir terimdir.