Geriye Dönük Adaptasyon

(Backward innovation) Uluslararası bir şirketin üretmiş olduğu malı geliş­mekte olan ülkelerin gereksinimlerine göre daha basit olarak yeniden üretme­sine dayalı bir uluslararası pazarlama ve mal geliştirme yöntemini tanımlar.

Getiri

(Yield, return) Bir yatırımdan veya ta­şınır değerden belirli bir dönemde elde edilen gelirdir.

Getiri Eğrisi

(Yield curve) Herhangi bir zaman dili­minde bir yatırım aracının çeşitli vade­leri ile bu vadelerdeki getirileri arasın­daki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Dikey eksende getiri, verim (yield), yatay ek­sende ise vadeler yer alır. P

Getiri Endeksi

(Yield index, return index) Herhangi bir yatırımda menkul değerlerin per­formanslarını göstermek için menkul değerlerin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra ödenen temettüleri de dikkate alarak hesaplanan endekstir.

Getiri Oranı

(Rate of return, rate of yield) Bir yatı­rımdan elde edilen kârın yatırım tuta­rına veya bir menkul değerin getirisi­nin cari piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanan orandır. Yapılan yatırımda, yatırılan her 1 lira için bir yatırım

GfK Tüketici Güven Endeksi

(GfK Consumer Confidence Index) GfK “Tüketici Güven Endeksi” tüm AB’ye üye ve aday ülkelerde aynı soruların kullanıl­dığı bir anketin sonuçlarını yansıtır. Bu endeks denge yöntemine göre hesaplanır. Katılımcılara “hanenin maddi duru

Gıda Kodu

(Codex alimentarius) Dünya gıda tica­retinin geliştirilmesi, kolaylaştırılması ve tüketici sağlığının korunması ama­cıyla oluşturulmuş uluslararası gıda standartları bütünüdür.

Gıda Sanayisi

(Manufacture of food products, food industry) Bu sanayi dalında her türlü unlu mamulleri, et ve süt ürünleri, iş­lenmiş meyve ve sebzeler yer alır. Çay, şeker, her tür yağ da gıda sanayisi kap­samındadır. Tütün ürünleri ve içecek­le

Giffen Paradoksu

(Giffen paradox) İngiliz iktisatçısı Ro­bert Giffen, ücretleri düşük İrlandalı işçilerin ekmek fiyatlarının yükselmesi karşısındaki davranışlarını gözlemle­yerek kendi adı ile anılan bir paradok­sal durumu gözlemledi. Giffen ekmeğin

Gini Katsayısı

Bkz. Gelir Dağılımı Ölçüleri. 

Girdi

(Input) Bir mal veya hizmetin üretim sürecinde kullanılan üretim, faktörleri, hammaddeler ve ara mallarıdır.

Girdi-Çıktı Analizi

(Input-output analysis) Girdi-çıktı analizi ve tabloları bir sanayi dalının veya sektörün diğer sektörlerden ne satın aldığını ve diğer firmalar

Girdi Kısıtlaması

(Input foreclosure) Girdi kısıtlaması, bir dikey birleşme veya devralma işlemi sonrasında, işleme konu teşebbüsün, sağlayıcısı olduğu girdilerin alt pazar­daki rakiplere arzını sınırlamasını ifa­de etmektedir. Bu uygulama rakiplerin

Giriş Engelleri

(Barriers to entry, entry barriers) Giriş engelleri, piyasaya yeni teşebbüslerin girmesine etkide bulunan engellerdir. İki tür giriş engelinden bahsedilebilir: Bunlar yapısal giriş engelleri ve strate­jik giriş engelleridir. Bunlara

Giriş Maliyetleri

(Entry costs) Pazara yeni girecek teşeb­büslerin katlanmak zorunda kalacakla­rı maliyetleri ifade etmektedir

Giyim Sanayisi

(Manufacture of wearing apparel) Ka­dın, erkek ve çocuk giysileri ile örme giyim eşyaları giyim sanayisinin üretim yelpazesinde yer alır. İş giysileri ve iç giyim ile birlikte deri giyim eşyası giyim sanayi kapsamındadır. Konfeksiyon s

Golden Global Yatırım Bankası

Kalkınma ve yatırım bankacılığı statü­sünde faaliyet göstermek üzere 2019 yılında kurulmuş bir bankadır.

Gossen Kanunları

(Gossen’s Laws) Heinrich Gossen, 1854’de yayınladığı kitabı ile iktisat teorisini bi­reysel davranış kurallan üzerinde ye­niden inşa etmeyi amaçlamıştır. Ancak kitabı ilgi görmeyince hayal kırıklığı ile kitabının bulduğu tüm nüshala

Gömüleme

(Hoarding) Gömüleme (iddihar), gü­venlik amacıyla belirsiz bir süre için tasarrufunu korumak yolunda kişinin başvurduğu iradi ve geçici bir davranış­tır. Gömüleme eğilim

Göreli Güç Endeksi

(Relative Strength Index: RSI) Bu en­deks hesaplanırken hisse senedinin in­celenen zaman aralığı içerisindeki ka­panış değerlerinin bir önceki güne göre değişiminden hareket edilir ve göreli kazanç ve kayıpları ölçülür. Bu teknik an