Görünmeyen İşlemler

(Invisible transactions) Turizm, ulus­lararası taşımacılık, bankacılık, sigor­tacılık, yabancı sermaye yatırım ka­zançları, yurtdışı işçi dövizleri, lisans bedelleri, kiralar, komisyonlar ve yurt dışı resmi hizmet bedellerinden oluş

Görünmez El

(Invisible hand) İktisatçı Adam Smith’e göre insanların her birinin menfa­at duygusu ile giriştikleri eylemler bir araya gelince iktisadi faaliyetin bütünü, ahenkli, dengeli ve sürekli bir akışa dö­nüşmektedir. Smith kendiliğinden o

Gösterge

(Indicator) Herhangi bir veri işlene­rek anlamlı hale getirildiğinde gösterge diye adlandırılır. Bir göstergeyi değer­lendirirken aşağıdaki konuların araştı­rılması yararlı olur:

Verilerin kaynağı: Eldeki ve

Gösterge Faiz

(Benchmark bond interest rate) Vade­sinin dolmasına 2 yıl kalan, 3 ayda bir kupon ödemeli olan ve alım satım olarak çok işlem gören devlet tahvilinin faiz oranını tanımlayan bir terimdir. İkinci piyasadaki bu faiz oranı bazı işlemle

Gösterge Fiyat

(Indicator price) 1- Tarımsal ürünlerde, müdahalelere temel olacak temsili fiyat düzeyidir. 2- Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (CAP) çerçevesinde üçüncü ülkelere karşı uygulanan fark giderici verginin belirlenmesi için temel a

Gösteriş Etkisi

(Demonstration effect) Gelirinde bir artış ortaya çıkmadan tüketicilerin salt sosyal konumunu olduğundan daha yük­sek göstermek için yüksek fiyatlı lüks ve markalı ürünleri satın almasını ifade eden bu kavram iktisatçı James S. Duesenb

Gösteriş Tüketimi

(Conspicuous consumption) ABD’li iktisatçı Thorstein Veblen, Marjinalist Ekol’ün iktisatçılarını eleştirmiş ve kurumsal iktisadın esaslarını ilk or­taya koyanlardan biri olmuştur. Veblen 1899’da yayınladığı Theory of Leisure Class (

Götürü Gider Yöntemi

(Lump-sum expenditure deduction) Giderlerini gerçek usulde belgelemede güçlük çeken mükellefler için getiril­miş bir yöntemdir. Bazı vergilerde uy­gulanan bu yöntemde mükellef isterse, mevzuatta belirlenmiş bir oranı kulla­narak gid

Götürü Satış

(Outright sell) Ağırlık ya da sayıya bağlı olmadan toptan belirlenen fiyat karşılı­ğında yapılan satıştır. Belirlenen fiyata götürü fiyat denir.

Gresham Kanunu

(Gresham’s Law) Piyasaya değerleri ve kaliteleri farklı iki ödeme aracı çıkarıl­dığında kötü kabul edilen paranın iyi pa­rayı kovması olayını anlatır. İnsanlar iyi parayı kendi elinde tutup, kötü para ile alışveriş yapma eğilimindedir.

Grev

(Strike) Grev deyimi, ilk defa 9. yüzyı­lın başlarında işçilerin toplu olarak iş­lerini bırakmaları sırasında Fransa’da kullanılmıştır. Fransızcadaki “greve” kelimesi kumluk ve çakıllık yer anla­mına gelirdi ve Paris’te Seine nehrinin

Grup Davası

(Class action) Vatandaş davası diye de adlandırılır. Ortak çıkarlara sahip bir grubun temsilcisi olarak birden fazla kişinin dava açmaları ya da haklarında dava açılması durumunu tanımlar. Te­rim genellikle çevrenin korunması ile ilgil

GSD Yatırım Bankası

1998’de kurulup, 1999’da faaliyete ge­çen banka yatırım bankacılığı alanın­da faaliyet göstermektedir. Bankanın yüzde 99.99’luk hissesi GSD Holding’in mülkiyetindedir. Bankanın 2 şubesinde 37 kişi çalışmaktadır.

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

(Transition to the Strong Economy Programme) 2001 yılının bahar ayla­rında uygulanmasına başlanan Güç­lü Ekonomiye Geçiş Programı’nın ilk amacı 1974-2000 arasında yüksek dü­zeylerde seyreden ve ekonomin büyü­me potansiyelini zayıfla

Güçlü Para

(Hard currency) Herhangi bir ülkenin para biriminin diğer bir paraya göre paritesi onun gücü hakkında bir fikir veremez. Örneğin 1 Tayland bahtı

Güçsüz Para

(Soft currency) 1- Ülkedeki enflasyon, cari işlemler açığı, bütçe açığı ve artan dış borç nedeniyle sürekli değer kay­betme eğilimindeki paradır. 2- Resmi kur veya kambiyo kontrolleri nedeniyle diğer ülke paralarına serbestçe çevril

Güdümlü Ekonomi

(Command economy) İktisadi faaliye­tin devletin müdahalesi ve denetimi altında yürütüldüğü ekonomiyi tanım­lar. Güdümlü ekonomilerde neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceği­ne siyasal gücü temsil eden hükümetin merkezi bir

Gümrük

(Customs) 1- Eşya ve kişilerin ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında de­netimlerinin yapıldığı ve vergilerin ta­hakkuk ettirildiği kamu kuruluşudur. 2- Kelime “gümrük vergisi” anlamında da kullanılır.

Gümrük Bildirimi

(Customs declaration) Gümrük mev­zuatınca belirlenen esas ve usuller çer­çevesinde gümrük rejimine tabi mallar için ülkeye giriş ve çıkışta yapılan bil­dirimdir. Bildirimin yapıldığı belgeye “gümrük beyannamesi” de denir.

Gümrük Birliği

(Customs Union) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği, Av­rupa Birliği’nin üye olmayan bir ülke ile kurduğu üçüncü önemli Gümrük