Gümrük Denetimi

(Customs audit) Denetim, gümrük mevzuatına göre en başta eşyanın mu­ayenesini, belgelerin varlığının ve ger­çekliğinin kanıtlanmasını içerir. Ayrıca işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin incelenmesi de denet

Gümrük Dışı Sınır

(Ex-customs boundary) Siyasi olarak ülkenin bir parçası olup gümrük mev­zuatının uygulanmadığı serbest liman­lar, serbest ticaret ve üretim bölgeleri ile antrepo gibi yerlerin genel adıdır.

Gümüş Standardı

(Silver species standard) Gümüş, bi­linen en eski madenlerden biridir. Gü­müş, yüzyıllar boyu birçok ülkede standart para olarak kullanılmıştır. Altın standardının ve topal mikyasın kabul edilmesiyle, gümüşün para fonksiyonu niteliği g

Güncelleme Katsayısı

Her yılın Aralık ayında Türkiye İsta­tistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının yüzde yüzü ile sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla gelişme hızının yüzde otuzunu

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

(Southeastern Anatolia Project: SAP) Güneydoğu Anadolu için geliştirilmiş bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje­nin kapsadığı iller Adıyaman, Batman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tır. Ağırlıklı olarak t

Günlük Emir

(Daily order) Piyasadaki tasarruf sahi­binin aracı kuruluşlara gün içinde men­kul değer, döviz ve altın alım satımı için verdiği emirdir.

Günlük Kur

(Daily exchange rate) Türkiye’de 1981’e kadar döviz kurlarının tespiti yetkisi hükümetlerdeydi. TCMB yalnız çap­raz kurları tespit ederdi. 1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren TCMB her iki ko­nuda da yetkili oldu. Böylece liranın dış değer

Güvencesiz Ticari Borç

(Non-guaranteed commercial debt) Si­gortası veya resmi kurumlarca verilmiş bir güvencesi bulunmayan ve çoğun­lukla ithalat işlemleri sonrasında olu­şan borçlardır.

G-7

(Group of Seven) 1975 yılında ABD, Al­manya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japon­ya ve Kanada’nın katılımıyla kurulmuş olan sanayileşmiş ülkeler topluluğudur. G-7’nin amaçları dünya ekonomisinin ve ticaretinin önemli sorunlarını gö­rüş

G Yetki Belgesi

(G certificate of authorization) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik görevi yapacaklara verilen yetki belgesidir.

G-20

(Group of Twenty) 1999’da başlayan G-20 zirvesi toplantıları, üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını yılda bir kez bir araya ge­tirmiştir. 9 ülkenin temsilcileri yanında AB, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Me

Geniş Aile

(Joint family, extended family) Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekir­dek aile ile çekirdek aile üyesi olma­yan en az bir kişiden oluşan ailelerdir. Geniş ailelere daha çok kırsal kesimde rastlanır. Türkiye’deki geniş aile

Göç

(Migration) Kişilerin yerleşmek veya uzun süre kalmak amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine ve­rilen addır. Bu hareket ülke içinde olur­sa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya uluslararası göç olarak adland

Göçmenler

Bir ülkeden diğerine göç eden göçmen­ler her dönemde görülmüştür. Ancak göçmenlerin göç nedenleri aşağıda gö­rüldüğü gibi farklıdır: 

Düzensiz göçmenler: Maddi imkân­sızlık ya da suç kaydı olması sebebiyle v

Gelir

(Income) Genellikle varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira ve benzerlerin­den elde edilen nakit veya diğer aktif­lerin brüt tutarıdır. Gelir yerine hasılat kelimesi de kullanılır.

Gelir Tablosu

(Income statement) Belirli bir dönem­de gerçekleştirilen faaliyetlerin sonu­cunu kâr veya zarar olarak gösteren bir finansal tablodur. Bu belgey

Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama

(Advanced Planning and Scheduling: APS) APS terimi, sanayi hizmetler ve lojistik sektörlerinde kullanılan yazılım araçları ve tekniklerini kapsar. Bu bilgi­sayar destekli optimizasyon yöntemi, rasyonel karar alma süreçlerini destek­

Girişimci

(Entrepreneur) “Girişimci” veya eski­den kullanıldığı şekliyle “müteşebbis” kelimelerinin kökenleri, bu kelimelerin tanımları konusunda önemli ipuçları vermektedir. Teşebbüs, Arapçada ya­pışkan anlamına gelen “şebs” kelime­sinden tü

Gizli Şampiyonlar

(Hidden champions) Küçük ve orta boy işletmelerin gelişme potansiyelleri hakkında Hidden Champions adlı bir kitap yazan Hermann Simon, gizli şam­piyonların tanımını şöyle yapmaktadır:

  • Gizli şampiyonlar pazardaki boşlu

Gordon Tekniği

(Synectics) George M. Prince ve Wil­liam Gordon tarafından geliştirilen bir düşünce üretme tekniğidir. Beyin fırtınasına benzeyen bu tekniğe uygun olarak yapılan toplantılarda grup lideri bir anahtar kelime veya kavram ortaya atar.