Halkla İlişkiler

(Public relations: PR) Şirketlerdeki halkla ilişkiler bölümlerinin amacı, müş­terilerin, şirketle iş yapanların ve kamu­oyunun şirket hakkındaki görüşlerini olumlu yönde etkilemektir. H

Hatırlı Pazarlama

(Influencer marketing) Diğer insanları etkisi altına alan ve takipçileri olan ki­şiler, etkileyici (influencer) kişi olarak adlandırılır. Geçen yüzyılda politikacı­lar, film yıldızları, başarılı sporcular ve müzisyenler toplumda ön

Hayat Tarzı

(Life style) Bu terim bir bireyin, ailenin, grubun veya kültürün, hayatını et­kileyen her türlü unsur ve faktörü içe­rir. Bunlar arasında insanların yaşadığı yerler, düşünceleri, hayata ve dünyaya bakışı, tutum ve davranışları, ilgi

Hedef Kitle Analizi

(Target group analysis) Hedef kitle analizi segmentasyon analizinden son­ra gelen pazarlama faaliyeti aşamasıdır. Gelir düzeyi, yaş grubu, eğitim durumu, dünya görüşü ve hayat tarzı gibi seg- mentasyon kriterleri kullanılarak çok sa

Hipermarket

(Hypermarket) Büyük bir toptancı bi­nasına benzer bir yerde indirim mağa­zasını ve süpermarket gıda perakende­cisini birleştiren ve düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır. Hipermarket terimi bü

Hizmet Pazarlaması

(Service marketing) Bankacılık, ha­berleşme ve ulaştırma gibi hizmetler sektöründeki iş alanlarında satış ve satış sonrası servis ile ilgili pazarlama faaliyetidir.

Habib Bank

Pakistan’da 1947 yılında kurulmuş ülke­nin büyük bankalarından biridir. Habib Bank, 1983 yılında İstanbul’da 1 şube aç­mıştır ve bu şubede 23 kişi çalışmaktadır

Habitat

(Habitat) Bir organizmanın ya da or­ganizmalar topluluğunun oluşup geliş­mesini mümkün kılan çevre şartlarının bütünüdür.

Haciz

(Distraint, attachment) Borçluya, borcunu ödemesi için devletin icra or­ganı tarafından gönderilen ödeme em­rinin sonuçsuz kalması durumunda alacaklının talebi üzerine yapılan icra işlemidir. Borçlunun malları haciz iş­leminden sonr

Hafif Sanayi

(Light industry) 90’lı yıllardan önce sanayi dalları genellikle ağır ve hafif sanayi olarak iki bölümde incelenirdi. Petrokimya, otomotiv, makine-teçhizat, elektrikli makineler, demir-çelik ve petrol rafinerileri gibi entegre te­sisler

Hak Ediş

(Remuneration) Sözleşmeye göre ger­çekleştirilen iş karşılığında işi yükle­nen için tahakkuk eden alacaktır. Bu alacağa istihkak da denir.

Haksız Rekabet

(Unfair competition) Türk Ticaret Ka­nunu uyarınca rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüst­lük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız rekabet olarak

Hal

(Wholesale fruit and vegetable mar­ket) Sebze, meyve ve bakliyatın toptan satışının yapıldığı yerdir. Üretim bölge­lerinden gelen sebze ve meyveler halde arz ve talebe göre oluşan fiyatlar üze­rinden perakendecilere satılır.

Halka Açıklık Oranı

(Free float rate, rate of public held) Hal­ka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranıdır.

Halka Açık Şirket

(Public company) Hisse senetlerinin bir kısmı veya tamamı halka sunulmuş şirkettir.

Halka Açılma

Bkz: Halka arz.

Halka Arz

(Initialpublic offering: IPO) Halka arz, hisse senetlerinin satın alınması için yatırımcılara çağrıda bulunma işlemi­dir. Bu işlemle yatırımcı bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu üye ol­maya çağrılır. Sermaye artırımlarında­ki his

Halk Bankası

Halk Bankası, esnaf, küçük sanat erba­bı ve küçük sanayicilerin mesleki kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1933 yılında kabul edilen 2284 sayılı kanu­na dayanılarak 1938 yılında 3 milyon lira sermaye ile merkezi Ankara’da ol­ma

Hamburger Endeksi

(Big Mac Index) İngiltere’de yayınla­nan The Economist dergisi tarafından her yıl hesaplanan bu endeks ulusal paraların dolar karşısındaki değerleri­ni hamburger fiyatlarını dikkate alarak hesaplar. Satın alma gücü paritesinden türe

Hamil

(Holder, bearer) Çek, bono, poliçe, kon­şimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi ve tahvil gibi kıymetli evrakı kanunlara uygun şekilde elinde bulun­duran kişidir. Hamil, kıymetli evrakın, tahsiline ve devrine yetkilidir.