Hasılat

(Proceeds, return) Bir mal ve hizmet üretimi sonunda yaratılan malların pa­rasal değeridir.

Hassas Tarım

(Sensitive farming) Toprağı ve ürünü çevreye en az zararı verecek şekilde de­ğerlendirmeyi amaçlayan, tarımsal verimliliği ve etkinliği çevreyi koruyarak sağlayan iyi tarım uygulamasıdır.

Hassas Ürün

(Sensitive product) Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürür­lüğe girdiği 1996 yılından sonra Türki­ye’nin üçüncü ülkelerden yaptığı itha­latta, yerli üreticileri korumak amacı ile Ortak Gümrük Tarifesi düzeyleri üs­tün

Hastalık Sigortası

(Health insurance) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında kalan tıbbi bakım ve tedavi gerektiren tüm beden­sel ve ruhsal bozukluklar nedeniyle ça­lışamadığı için gelir kaybına uğrayan ayrıca hastalığın gerektirdiği giderler

Hatır Senedi

(Accomodation bill) Para sağlamak amacıyla borçlunun düzenleyerek lehtara verdiği ve herhangi bir karşılığı olmayan senettir. Hatır senedini alan lehtar, bunu bankaya ıskonto ettirir ve karşılığını tahsil eder. Böylece para sağ­lama

Hava Kirliliği

(Air pollution) Havada, toz, gaz, sis, koku, duman ya da buhar gibi kirletici­lerin insan, bitki ve hayvan yaşamına ya da maddi nesnelere zarar verecek mik­tar ve yoğunl

Havale

(Remittance) 1-Belli bir paranın, bir başka kimseye ödenmek üzere üçüncü kişiye yetki verilmesine hukuk dilin­de havale denir. Havale niteliği gereği çok sayıda şubesi veya temsilcileri olan banka ve benzeri kuruluşların yapabi­lece

Hava Parası

Hava Parası Nedir?

(Key money) Ticaret yeri veya konut olarak kiraya verilen taşınmazlarda, ki­racının belirlenmiş kiradan ve depozi­todan ayrı olarak, taşınmazın sahibine veya eski kiracıya vermek durumunda kaldığı para tutarıdır.

Hayali İhracat

(Fictitious export) Fazla vergi iadesi almak veya diğer ihracat teşviklerinden yararlanmak için, gerçeğe aykırı belge­lerle bildirimler yapılmasıdır. Hayali ihracatta değersiz bir mal ihraç edildiği halde bildirimde değeri yüksek bi

Hayat Pahalılığı

(High cost of living) Hayat pahalılığı elde edilen gelirin ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almaya yetmemesidir. Bu niteliği ile hayat pahalılığı enf­lasyondan farklıdır. Enflasyon oranının sıfır olduğu bir durumda bile hayat pa

Hayat Sigortası

(Life insurance) Hayat sigortasının konusu doğrudan doğruya insan haya­tıdır. Sözleşme yapıldıktan sonra sigor­talının ölümü halinde sigorta tutarının, sigortalının kanuni mirasçılarına öden­mesi gerekir.

Hayat Standardı

(Living standart) Toplumun ya da top­lumu oluşturan grup ve kişilerin mal ve hizmetleri tüketme imkânları ile belir­lenen yaşama düzeyidir.

Hayat Standardı Esası

Ticari kazanç sahipleri ile serbest mes­lek erbabının elde ettiği gelir vergisine tabi gelirlerin, belli tutarların altına in­mesine önlemek amacıyla getirilen vergi güvenlik sistemidir. Türkiye’de bu uygu­lama 2002 yılı başında kal

Hazır İmkânlar

(Standing facilities) TCMB’nin para po­litikası hedefleri çerçevesinde, para arzı­nın ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, bankala­ra ve aracı kurumlara politika faiz oranla­rından kısa vadede sağlamı

Hazine

(Treasury) Hazine, devlet bütçesi çer­çevesinde yapılacak hizmetler için ge­rekli para akımını sağlayan bir kamu yönetim birimidir. Devletin kasadarlı- ğını yapan bu kuruluş, başkent dışında­ki işlemlerini kendisine bağlı mal san­dı

Hazine Bonosu

(Treasury bill) Hazine bonoları, vade tarihinde alacaklıya ödenecek devlet borcudur. Borçlu durumunda olan Hazine’dir. Merkez Bankası, ticaret banka­ları ile öbür mali aracılar, şirketler veya özel kişiler alacaklı olabilirler. Hazi

Hazine Garantisi

(Treasury guarantee) Kamu ve özel kuruluşların borçlarına Hazine’nin ver­diği güvencedir. Bu garantiler KİT’lerin ve yerel yönetimlerin borçları için veri­lebilir. Hazine yatırım garantisi, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen

Hazine Nakit Dengesi

(Treasury cash balance) Hazine nakit dengesi, merkezi bütçenin bir parçası olan genel bütçenin nakit olarak tahsil edilmiş gelirleri ve özelleştirme fon ge­lirlerinin toplamıyla nakit olarak öden­miş giderleri arasındaki farkı ifade

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkan­lığı kararnamesi ile Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın esas gö­revi, maliye ve ekonomi politikaların

Hâzineye Kısa Vadeli Avans

(Short term advances to Treasury) Cari yıl bütçesinde geçici gelir-gider denge­sizliği durumunda, cari yıl bütçesinin belli bir oranı kadar Hazine’nin Merkez Bankası’ndan sağladığı kısa vadeli kre­didir. Merkez Bankası’nın, talep ed