Heckscher-Ohlin Teorisi

(Heckscher-Ohlin Theory, factor pro­portions theory) Mukayeseli üstünlük modeline emeğin yanında ikinci bir üre­tim faktörü olarak sermayenin de dahil edilmesi ile ortaya konan bir teoridir. Klasik mukayeseli üstünlük analizinde üretim

Herfindahl-Hirschman Endeksi

(Herfindahl-Hirschman Index) Bir ürün pazarında, sanayi dalında veya sektördeki firmaların pazar payları ka­relerinin toplamından oluşan endekstir. Bu piyasa yoğunlaşma endeksi, firmalar arasında anlaşma ortamının bulunup bulunmadığ

Hesaben Saklama

(Book entry) Menkul değerlerin elektro­nik ortamda hesaben saklanmasını ta­nımlayan bir terimdir. Hazine’den satın alınan Hazine bonosu ve devlet tahville­ri, isteyenlere fiziki olarak verilir. Talep edildiğinde hesaben saklama hizm

Hesap

(Account) 1- Bir finansal kuruluş nezdinde müşteri adına açılan her türlü hesaptır. 2- Borçlu ve alacaklı kalemler arasındaki işlemlerin kaydedildiği yere de hesap de­nir. 3- Reklamcılıkta müşteri için yapılan iş de “account” olarak

Hesap Verilebilirlik

(Accountability) Karar mekanizmasında bulunanlara yardımcı konumda olan kamu görevlilerinin veya özel şirket­lerin yöneticilerinin, görevleri kapsa­mında yaptıkları eylemlerinden dolayı her an hesap vermeye hazır bulunma­ları durumu

Heterodoks İstikrar Programları

(Heterodox stability programs) Fiyat artış beklentilerini kırarak enflasyonu kısa sürede düşürmek için uygulanan ekonomik politikalar demetidir. Bu tür programlar para ve maliye politikaları ile birlikte fiyatları ve ücretleri sabit

Hızlandıran

(Accelerator) Tam kapasite ile çalışan bir ekonomide yatırım harcamalarını uyaran etken, bir dönemden öteki döne­me tüketim harcamalarında meydana gelen değişikliklerdir. Tüketim malları talebinin artması, bu artan talebi kar­şılama

Hicks Yansız Teknolojik Gelişme

(Hicks neutral technological change) Teknolojik gelişme sonrasında emek ve sermayenin verimliliklerinin aynı oranda artması nedeniyle üretimde kullanılan sermayenin oranının sabit kalması durumunu tanımlar. Bu durum emek ile sermaye fa

Hidrojen Sülfür

(Hydrogen sulfide) Organik materyalin anaerobik koşullarda ayrışması ile olu­şan, çürük yumurta kokusunda, renksiz ve son derece zehirli gazdır. Hidrojen sülfür ayrıca petrol rafinerilerinde, sülfür arıtma tesislerinde, bazı metalür

Hileli İflas

(Fraudulent bankruptcy) Bir borçlu­nun iflastan önce veya sonra alacaklıla­rı zarara sokmak için işlemler yapması hileli iflas sayılmaktadır.

Hileli Vergi Suçu

Çift defter kullanma, sahte veya içeri­ği itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etme veya bunları bilerek kullanma, ve­sikaları tahrif etme gibi fiillerle vergi­nin zamanında tahakkuk ettirilmeme­sine veya eksik tahakkuk ettirilmesi

Himayecilik

Bkz: Korumacılık.

Hindistan Milli Geliri

(National income of India) 21. yüzyılın başından itibaren Hindistan, önemli bir ekonomik güce ulaştı. Çin’in ekono­mik performansının gölgesinde

Hinterland

(Hinterland) Almanca kökenli coğrafi bir terim olup, bir limanın gerisindeki alanı ifade etmek için kullanılır. Liman­daki ticaret, genellikle hinterlanda bağ­lı bulunmaktadır.

Hiperenflasyon

(Hyperinflation) Ekonomik kriz sıra­sında hiperenflasyon olgusu ortaya çık­tığında para değeri büyük bir hızla düşer. Hiperenflasyonun başlangıcı banknot ve kredi hacminin kontrolsüz ve sınırsız artmasıdır. Bu tip enflasyonlar para

Hisse Senedi

(Share) Pay veya hisse senedi terimle­ri, esas sermayenin belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını tanımlamak için kullanılır. Bir şirketin hisse senedini satın alanlar, o şirketin paydaşı veya ortağı olur. Tasarr

Hizmetler Sektörü

(Service sector) Tarım ve sanayi sek­törleri dışında kalan ve somut bir mal üretimi olmaksızın bir ihtiyacı karşı­layan üretimi tanımlayan bir terimdir. Hizmetler sektörünün başlıca dalları, “finans ve mali kuruluşlar”, “turizm ve d

Hizmet Sözleşmesi

(Service contract) Kamu kesiminde sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanmış kişiler ile kamu yetkili­leri arasında imzalanan sözleşmedir. Sözleşmede görev, yetki, sorumluluk, mesleki ve etik kurallar ve yapılacak işin tanımı

Hollanda Hastalığı

(Dutch disease) Hollanda hastalığı, be­lirli bir sektördeki gelişmenin diğer sek­törlerde gerilemeye yol açmasıdır. Bu “hastalık”, bir ülkede üretimi hızla artırılabilen ve ihracat imkânı olan yeni bir doğal kaynak bulunması veya ek

Holzman Modelleri

(Holzman’s models) Franklin D. Holz- man’ın adını taşıyan modellerde enflas­yon şokunun gelir oluşumuna ve dağılı­mına etkileri incelenmiştir. Modellerde gelir oluşum ve dağılımına enflasyonun yaptığı baskının eksik istihdam ve tam