Homo Economicus

“İktisadi adam” veya “ekonomik adam” anlamına gelen bu terim Klasik Ekol iktisatçılarının analizlerini dayandır­dıkları zihniyeti yansıtmaktadır. Adam Smith, insanların doğuştan aynı eğilimlere bağlı olduklarını ve olaylar önünde bu

HSBC

(Hongkong-Shanghai Banking Corpo­ration) Türkiye’de 1990’da Marine Midland adıyla kurulan banka 1999’da adını HSBC Bank olarak değiştirmiştir. Bu banka, 2000 yılında Tasarruf Mev­duatı Sigorta Fonu’na devredilen De- mirbank’ı 2001 y

Hurda Değeri

(Scrap value) Makine ve teçhizat yatı­rımlarının, bu yatırımın yapılmasından belirli bir süre sonra ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçen tuta

Hanehalkı

(Household) Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adres­te yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Türkiye’de 2000­ - 2020 döneminde hanehalkı sayısındaki artış oranı nüfus artış oranından daha y

Hayat Güzergâhı

Sosyolog İlhan Tekeli, 21. yüzyılda iç göç olayının yeni biçimler aldığını şöyle an­latmaktadır: “İnsanları bir yere bağlı ola­rak düşünmek yerine, yaşamları boyunca yeryüzünde belirli güzergâhlar üzerinde hareket ediyorlar diye düş

Hayati İstatistikler

(Vital statistics) Doğum, ölüm, evlen­me ve boşanma gibi demografik olay­larla ilgili istatistikler “hayati istatis­tikler” olarak tanımlanır.

Hayat Tablosu

(Life table) Doğumları aynı zamana rast­layan bir kuşağın üyelerinin yaşlanma sürecinde doğum kuşağını ölüm yoluyla nasıl “terk ettiğini”, doğum kuşağının nihai olarak nasıl ortadan kalktığını, bu süreçte ortalama yaşam süresinin ne

Hasmane Devralma

(Hostile takeover) Bir teşebbüsün diğer bir teşebbüsün hisselerini ele geçirme­sinin bir yolu olan bu tür devralmalar­da, devralan teşebbüs, hedef teşebbü­sün yöneticilerinin haberi veya rızası olmaksızın, ortaklarının bir bölümüyle

Hayat Boyu Öğrenme

(Life-long learning) Değişimin hızlan­dığı dönemlerde zihinlerdeki mevcut bilginin son kullanma süresi üç-beş yıl içinde dolabilir. Örneğin geleneksel torna veya diğer takım tezgâhları ile il­gili bilgi ve ustalık, CNC (bilgisayar s

Hesap

(Account) Farklı işlemlerin sınıflandı­rılarak zaman içerisinde azalma ve ar­tışlarının izlendiği çizelgedir.

Hesap Planı

(Accounts chart, card of accounts) İş­letmede kullanılacak hesapların mu­hasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğ­rultusunda sistemli bir şekilde ve grup­landırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralan

Hızlandırıcı

(Accelerator) Girişimci adaylarına işin başında bazı kolaylıklar sağlayan ku­luçka merkezlerdir. Bu merkezlerde ge­nellikle üç aylık süre içinde yoğun men­torluk, ofis alanı ve iletişim imkânları ile bazı harcamaları için maddi dest

Hiyerarşik Örgüt

(Hierarchical organizations) Merkez­den yönetimin ağır bastığı karar veren­ler ile işi yapanlar arasındaki kademe­lerin fazla olduğu bir örgüt modelidir. Bu modelde ast-üst ilişkileri belirgindir ve disipline öncelik veren bir anlay

Hizmet Eden Lider

(The servant as leader) 1990’da ölen Amerikalı danışman Robert K. Greenleaf, işletmelerin ve sivil toplum örgütlerinde verimliliğin sürekli olmasının “hizmet eden lider” ile mümkün olabi­leceğini savunmuştu. Greenleaf’in 21. yüzyıld

Holding

(Holding company) Holding, ekono­mik gücün belli ellerde toplanması ve sermaye grubunun büyümesi amacıy­la başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları denetleyen kuruluştur. Holding çatısı altında farklı sektörler­den çok sayı

Hacker

(Hacker) Bilgisayar sistemlerine girip izinsiz olarak içeriğini değiştiren kişilere verilen addır. Bu işlemleri izinsiz olarak yapanların cezai sorumluluğu vardır.

Hologram

(Hologram) Bu kelime Yunancadaki “ho­los” (tam) ve “gram” (yazılı) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Ho­logram bir nesnenin üç boyutlu lazer fo­toğrafıdır. Nesnenin görüntüsü lazer tek­nolojisiyle kaydedilmekte, dep

HTML

(Hyper Text Markup Language) Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.