İhracatta Vergi İadesi

(Export tax rebate) 1963 yılında başla­nan ihracatta vergi iadesi uygulaması, en önemli ihracat teşviklerinden bi­ridir. Bu sübvansiyon, yapılan ihracat değerinin belirli bir oranı olarak uygu­lanmaktadır.

İhracat Vergisi

(Export tax) Bir ülkede sanayi dalları için önemli girdilere ihracat sırasında uygulanan vergidir. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı

İhraç Fiyatı

(Price of issued share) Bir hisse senedinin ilk çıkarılışında üstünde yazılı olan fiyattır.

İhtisas Gümrüğü

(Specialized customs) Yetkili kurum­larca belirlenen bir eşyanın gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıy­la oluşturulmuş ve söz konusu eşyanın kontrolüne ilişkin özel araçlarla dona­tılmış gümrüktür.

İhtiyari Toplama Yöntemi

(Facultative addition system of taxab­le incomes) Vergi yükümlülerinin bazı gelirlerini belirli koşullar altında vergi bildirimlerine dahil etmelerini kendi tercihlerine bırakan yöntemdir.

İhtiyat Güdüsü ile Para Talebi

(Precautionary demand for money) Para talebini belirleyen güdülerden biri olup iktisadi karar birimlerinin gele­cekte beklenmedik olaylar karşısında güç durumda kalmadan harcamalarını gerçekleştirmek için bulundurmak is­tedikleri pa

İkame Esnekliği

(Elasticity of substitution) İkame es­nekliği tüketicinin aynı fayda düzeyin­de kalması koşuluyla malların birbir­lerinin yerine t

İkame Etkisi

(Substitution effect) 1- İki mal tüketildi­ği varsayımı altında mallardan birinin fi­yatındaki değişme göreli fiyatları değişti­receğinden fiyatı göreli olarak artan mal yerine diğer malın kullanılmasına bağlı olarak her iki mala yö

İkame Mallar

(Substitute products) Aynı ihtiyacın kar­şılanmasına yönelik olarak üretilmiş ve birbirlerinin yerine kullanılabilen mal­lardır. Aynı ihtiyacın giderilmesinde biri diğerinin yerine kullanılabileceğinden ikame mallardan birinin fiyat

İkili Açık Artırma

(Double-auction) Bir işlemi yapmaya istekli alıcı ve satıcıların satışı sonlan­dırmak amacıyla karşılıklı olarak fiyat verdikleri açık artırma türüdür.

İkili Dip Formasyonu

(Double bottom) Teknik analizde hisse senedinin fiyatının belirli bir zaman aralığında aynı dip seviyeyi ikinci kez oluşturduktan sonra fiyatın bir önceki tepenin üzerine ulaşması durumudur.

İkili İktisadi Yapı

(Dual economy) Genellikle gelişmekte olan ülkelerde, modern kesim ile gele­neksel kesimin veya iki farklı üretim biçiminin bir arada bulunduğu iktisadi yapıyı tanımlayan bir terimdir.

İkili Tepe Formasyonu

(Double top) Hisse senedi fiyatının belir­li bir zaman aralığında aynı tepeyi ikinci kez oluşturduktan sonra fiyatın bir önce­ki dip seviyeye kadar düşmesi halidir.

İkili Ticaret Anlaşması

(Bilateral trade agreement) Genellik­le uluslararası piyasalarda iki ülkenin aralarındaki ticareti düzenlemek ve birbirlerine özel ayrıcalıklar tanımak için yaptıkları anlaşmadır.

İkinci El Piyasa

(Secondary market) Daha önce bir tü­ketici tarafından kullanılmış dayanıklı tüketim mallarının alınıp satıldığı pi­yasadır.

İkinci En İyi Kuramı

(Second best theory) Devlet müdaha­lesi, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları gibi nedenlerle birinci en iyiye ulaşıla­madığı durumda, uygulanacak politika­larla özel maliyet-sosyal maliyet veya özel fayda-sosyal fayda farkının en az

İkincil Piyasa

(Secondary market) Menkul değerlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Hazine ve Mali­ye Bakanlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı Borsa İstanbul’un Borç­lanm

İkincil Ürün

(Secondary product) Müşterinin satın aldığı ilk üründen sonra, o ürünle iliş­kili olarak ihtiyaç duyulan ürün, ikincil ürün olarak adlandırılmaktadır. İkincil ürünlerin ticaretinin gerçekleştiği pa­zarlar “ikincil, ardıl pazar” (aft

İki Taraflı Tekel

(Bilateral monopoly) Ürünün tek veya birkaç alıcısı ve satıcısının olması du­rumudur. Bu durumda monopol ve monopson konumundaki firmalar or­tak hareket edebilir. Ürünün arzı sı­nırlıysa iki taraflı monopol tüketicinin aleyhine bir

İkiz Açık

(Twin deficit) Bir ülkenin ekonomisin­de aynı dönemde hem bütçenin hemde cari açıklar dengesinin açık verme­si durumunda kullanılan bir terimdir. 1980 yılından sonra ABD ekonomi­sinde bütçe ve dış ticaret açıkl