İkraz

(Loan) İkraz veya ikrazat borç ver­me işlemlerini ifade eden bir terimdir. Arapça kaynaklı bu terimin kökü olan “karz” kelimesi ödünç verme işlemle­rini tanımlar. Ödünç alana “müstakriz”, ödünç verene “mukriz” denir.

İktisadi İstikrar

(Economic stability) Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi, ödemeler bilançosu, faiz oranları ve dö­viz kurları gibi değişkenlerin kararlı bir dengede olduğu, iç veya dış faktörler ne­deniyle beklenmedik ve aşırı dalga

İktisadi Paradokslar

(Economic paradoxes) Paradoks te­rimi, eski Yunancadaki paradoxos’tan gelmektedir. “Doxos” kanaat, düşünce anlamındadır. “Para” kenarında yahutdışında demektir. Ekonominin bazı ünlü paradoksları şöyle özetleneb

İktisadi Yönelim Anketi (İYA)

(Business Tendency Survey: BTS) İk­tisadi Yönelim Anketi’nin (İYA) amacı, imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş­yerlerinin ülke ekonomisine yö

İlişki Bankacılığı

(Relationship banking) Bankanın müş­terilerinin yatırım ve finansman ihti­yaçları doğrultusunda bireysel çözüm­ler üreterek yol gösterdiği bankacılık anlayışıdır.

İlkel Birikim

(Primitive accumulation) Üretim araç­larının emekten ve üreticiden ayrılma­sıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüş­türerek sermayeye bağımlı kılan, ka­pitalist üretim için gerekli temeli sağ­layan sü

İlkel Ekonomi

(Primitive economy) Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinlikleri­nin geçerli olduğu iktisadi ortamdır.

İller Bankası

“Belediyeler Bankası” adıyla 1933’te yerel yönetimlere yatırımları için kredi sağlamak üzere kurulan bankanın adı 1945’te İller Bankası olarak değiştiril­di. Kısa adı İlbank olan kurulu

İltizam Usulü

(Tax farming) Ortaçağın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde daha sonra­ları da Osmanlı İmparatorluğunda uy­gulanmış bir vergi tahsil yöntemidir. Bu yöntemde devlet belirli bir bölgede ve dönemde, vergi toplama işini mülte­zim denen m

İmalat Sanayisi

(Manufacturing industry) Sanayinin üç önemli dalından biri ve en önemlisi­dir. Sanayi sınıflandırmasındaki diğer dallar madencilik ve enerjidir. Sanayi, madenciliğin ürünlerini işler ve ener­jinin de önemli bir bölümü de imalat sana

İmalat Sanayisi Kapasite Kullanım Oranı

(Capacity Utilization Rate of the Ma­nufacturing Industry) Bu gösterge, imalat sanayisi dallarında mevcut ka­pasitelerin hangi oranda kullanıldığını gösterir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ayın 20. günü açı

İmkânsız Üçlü

(Impossible trinity) Kanadalı iktisat­çı Robert A. Mundell’in çalışmaları ile tartışılmaya başlanan bir para ve kur politikası olgusudur. 1999 yılında No­bel Ekonomi Ödülü almış olan Mundell, küreselleşme döneminde ortaya çıkan sorunla

İnce Ayar

(Fine tuning) Bu terim uygulanan eko­nomik politikalar çerçevesinde makroekonomik büyüklüklerde yapılan ufak değişiklikleri tanımlamaktadır. Fai

İngiliz Lirası

(GreatBritain Pound: GBP) 1945 yılın­dan önce dünyanın en güçlü parası ka­bul edilen sterlin daha sonra bu unvanı­nı Amerikan dolarına bırakmıştır. ABD ekonomik güç olarak 1915’te İngiltereyi geride bırakmasına rağmen ekonomik gücün

İngiliz Şartı

(English clause) Tedarikçi ve onun müşterisi arasında, müşterinin ürünü, söz konusu tedarikçiden daha iyi ko­şullar sağlayan başka bir tedarikçiden almasına imkân veren anlaşmadır.

İnsani Gelişmişlik Endeksi

(Human Development Index: HDI) İn­sanın temel gereksinimlerine ulaşma düzeyini değerlendirmek üzere refah, eğitim ve sağlık konularında üç kriter kullanılarak ilk kez 1990 yılında Pakis­tanlı Mahbub Ül-Hak tarafından öne­rilen ve daha

İnsani Yoksulluk Endeksi

(Human Poverty Index) Endeksi oluş­turan değişkenler olumsuz niteliktedir. Kırk yaş altı yaşam süresi olasılığı, ye­tişkinler arasındaki okuma yazma bil­meyenlerin oranı, sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfusun yüzdesi, sağlık ol

İnşaat Göstergeleri

(Indicators of construction) İnşaat sektöründeki son durum ve beklen­tiler hakkında bir fikir edinmek için TÜİK’in aşağıdaki istatistiklerine ba­kılması gerekir:

İnşaat maliyetleri: Bina inşaat ma­liyeti istati

İnşaat Sektörü

(Construction sector) Milli gelirin yak­laşık yüzde 6’sı i ile 8’i arasındaki bölü­mü inşaat faaliyetinden elde edilir. An­cak sektörün ekonomi

İnterbank

(Interbank) Bankalararası para piyasası­nın günlük kullanımdaki adıdır. Kısa dö­nemde likidite fazlası bulunan bankalar ile likidite ihtiyacı olan bankalar arasın­daki fon akımı Merkez Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Bu piyasad