İntifa Senetleri

(Dividend right certificates, jouissan­ce share) Şirket genel kurulunun kararı ile şirkete emeği geçenlere ya da şirket­ten alacaklı olanlara alacaklarının kar­şılığı olarak verilen senetlerdir. Bu se­netler bir sermaye payını temsi

İpotek

(Mortgage) Bir gayrimenkulun her­hangi bir alacağa karşı güvence olarak tutulmasıdır.

İrtifak Hakkı

(Servitude, casement) Bu hak bir gayrimenkulün üzerinde yararlanma ve kullanmaya ilişkin yetkilerin tama­mını veya bir bölümünü hak sahibine sağlamaktadır. İrtifak hakkı mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı da

İslami Finansal Hizmetler Kurulu

(Islamic Financial Services Board: IFSB) Bankacılık, menkul kıymet piya­saları ve sigortacılık alanlarında İslami finansal kuruluşlara yönelik uluslararası düzenleyici standartların oluşturularak İslami finansal hizmetler sektörünün

İslam İktisadı

(Islamic economics) 1- Kaynakların tahsisi, dağılımı ve kullanımının İslam hukukuna göre düzenlendiği ve uygu­landığı iktisadi sistemdir. 2- İslam hu­kuku yürürlükte olsun veya olmasın, iktisadi etkinliklere İslami ilke ve ku­rallar

İslam Kalkınma Bankası

(Islamic Development Bank) İslam ül­kelerinin sosyal ve iktisadi altyapı yatı­rımlarına mali kaynak sağlayarak kal­kınma çabalarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. 1975’te faaliyete geçirilen bankanın 56 üye ülkesi vardır. Banka üye

İSO PMI Anketleri

(Istanbul Chamber of Industry Turkey and Istanbul Manufacturing Purcha­sing Managers3 Index) Anketler İstanbul Sanayi Odası ile Markit şirketinin işbir­liği ile hazırlanmaktadır. Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen sana

İstanbul Altın Borsası

(İstanbul Gold Exchange) 26 Temmuz 1995’te açılan İstanbul Altın Borsası’nda (İAB) 1999’da gümüş ve platin, 2011’de palladyum işlem görmeye baş­lamıştır. İstanbul Altın Borsası ile İs­tanbul Menkul Kıymetler Borsası 3 Ni­san 2013’te

İstihdam

(Employment) Emek faktörünün üre­time yönelen kullanımıdır. Emeğin bir ülke ekonomisinin kalkına gücü üze­rinde büyük önemi vardır. Emek fak­törünün tam olarak veya eksik şekilde kullanılması büyüme hızını olumlu veya olumsuz yönde

İstihdam Esnekliği

(Employment elasticity) Toplam is­tihdamdaki oransal değişimin gelirde­ki oransal değişime oranını gösteren katsayıdır.

İstihdam Yaratmayan Büyüme

(Jobless growth) Bir ekonomide büyüme olmasına rağmen, teknolojik ge­lişme, üretim tekniğinde sermaye le­hine değişme veya ulusal paranın aşırı değerlenmesi sonucu yerli üretimin daralması gibi nedenlerle işsizlik ora­nının azalmama

İstihkak

Bkz. Hak Ediş.

İstihlak

Bkz. Tüketim.

İstihsal

Bkz. Üretim

İstikrar Analizi

(Stability analysis) Bir iktisadi sis­temde değişkenler denge durumların­dan saptığında, bunların zaman içinde eski dengelerine yönelmelerinin veya bu noktalardan uzaklaşmalarının çö­zümlenmesidir.

İstikrarlı Fonlama Oranı

(Stable funding rate) TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihaleleri ile yapmış ol­duğu fonlama faizi “İstikrarlı Fonlama Oranı 1”, açık piyasa işlemleri çerçeve­sinde piyasa yapıcısı bankalara repo iş­lemleri yoluyla tanınan borçlanma im

İstikrar Önlemleri

(Stabilization measures) İktisadi istik­rarı sağlamaya yönelik olarak uygula­maya konan araç ve düzenlemeler bü­tünüdür. Kamuoyunda “istikrar paketi” olarak da adlandırılır. Türkiye’de 1946, 1958, 1970, 1980, 1994 ve 2001 yılların­da ö

İsveç Okulu

(Swedish School) Viyana Okulu’nun reel görüşü ile Cambridge Okulu’nun parasal görüşü arasında bağlantı kuran, klasik düşüncenin temelini oluşturan Say Yasası’nı eleştiren ve Keynes’in makro kuramını etkileyen, K. Wicksell’in öncülük

İsviçre Bankaları

(Swiss banks) İsviçre’nin tarafsızlığı ve istikrarlı ekonomisi sayesinde güvenlik ihtiyacı duyan büyük tutardaki serma­yelerin ve tasarrufun yöneldiği bir yer olmuştur. İsviçre’nin üç büyük bankası şunlardır: Union Bank of Switzerla

İş Bankası

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 26 Ağus­tos 1924’de kurulmuştur. Tam adı Türkiye İş Bankası’dır. 1 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın hisse­darları arasında Mustafa Kemal de vardı. İki