İtibari Değer

(Nominal price) Menkul değerlerin üzerinde yazılı olan fiyatlarıdır. Men­kul değeri ihraç eden firmanın veya kamu tüzel kişiliğinin belirlediği fiyat itibari değer olarak adlandırılır.

İtibari Para

(Fiduciary money) Ödeme aracı olarak değerini yasalardan alan ve piyasada temsil ettiği satın alma gücü üretim maliyetinden karşılaştırılamayacak ka­dar büyük olan paradır.

İzafi Kira

(Imputed rent) Konutların ve diğer ya­pıların, sahipleri tarafından kullanıldı­ğında nakdi bir gelir getirmemekte, an­cak kiraya verildiğinde sağlayacağı gelir kadar bir fayda sağlamaktadır. Bu “izafi gelir” milli gelir hesaplarında

İzin Verilebilir Azami Yoğunluk

(Maximum permissible concentrati­on) Normal ölçüde teneffüs edildiğin­de ya da tüketildiğinde, kritik bir organ için azami makul dozu geçmeyen, ha­vada, suda, sütte ve benzer maddelerde bulunan radyoizotop yoğunluğudur.

İç Göç

(Internal migration) İç göçün dokuz farklı türü vardır. Köyden il ve ilçe mer­kezine veya diğer bir köye göçün amacı daha iyi iş ve geçim imkânlarına ulaş­maktır. İl merkezinden diğer bir il ve ilçe merkezine, ilçe merkezinden diğer

İller Arası İç Göç

Son bir yıl içinde, ülke sınırları içinde belirli alanlardaki (bölge, il, ilçe, vb.) daimi ikametgâh adresi değişiklikleri iç göç olarak tanımlanmıştır. İller arası göçle ilgili başlıca göstergeler şunlardır:

Aldı

İtme ve Çekme Hipotezi

(Push and pull hypothesis) Türkiye’de kentleşme sürecinde aileleri göçe zor­layan nedenlerin ağır bastığı durumlar, topraksızlık, geçim sıkıntısı, ek gelir ihtiyacı, iş kapılarının azlığı ve sağlık durumudur. Bunlara “itme faktörler

İbra

(Discharge, acquittance) 1- Borcun ödendiğinin beyan edilmesidir. 2. Şir­ket genel kurullarında bir dönem so­nunda söz konusu dönemle ilgili mali tabloların onaylanması, dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin borçtan kur­tulmaları iş

İcmal

(Abstract account) Faaliyetleri geniş olan ve işbölümü yapan işletmelerde ve özellikle bankalarda günlük işlemlerin cinslerine göre ve toplu olarak tespiti için düzenlenen cetvellere “icmal” denir. Çeşitli servislerin her işlem için

İçsel ve Dışsal Dinamikler

(Internal and external dynamics) Herhangi bir değişim süreci iç veya dış etkilerle başlayabilir ve sürdürülebilir. Değişim dinamiklerinin üç temel so­runu vardır:

  • Yaşayan bir sosyal sistemin yeni ko­şullara uyumu ve d

İflas

(Bankruptcy) Şirketin, borçlarını öde­yemez duruma düşmesi nedeniyle faa­liyetlerinin sona erdirilmesidir

İmtiyaz

(Concession) Özel hukuk kişilerine, ka­munun mülkiyetindeki bazı varlıkların işletilmesi veya bazı kamu hizmetleri­nin yürütülmesi hakkının verilmesidir.

İmtiyazlı Hisse

(Preferred stock) İmtiyazlı hisse senedi veya imtiyazlı paylar; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanun­da öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı şeklinde tanımlanmıştır. İm

İnovasyon

(Innovation) İngilizcedeki “innova­tion” kelimesi Türkçeye, yenilik, ye­nilenme veya yenilikçilik olarak çev­rilmektedir. İnovasyon süreci yeni bir icadın veya iş fikrinin ticari bir değer kazanması ile başlar. Üründe, üretim süreci

İnsan Kaynakları (İK)

(Human resources: HR) İşyerinde ih­tiyaç duyulan işgücünün işe alınması, işe alıştırılması ve eğitimi ile ilgili işleri yapan bölümün adıdır. İnsan Kaynak­ları (İK) bölümü işgücü ihtiyacını şir­ket yönetimi ile işbirliği yaparak tes

İnsan Kaynaklarının Gelişim Süreci

Ekonominin gelişmesi ve toplumsal de­ğerlerin değişmesi işçilerin ve tüm ça­lışanların yönetimindeki yaklaşımları da değiştirdi. Türkiye’de işçiler ve diğer çalışanlar ilgili işlevlerin adları ve içerik­leri 1950’den sonra şu evrele

İstisnalar ile Yönetim

(Management by exceptions) İşlet­meler büyüdükçe, ürün ve pazar çeşit­lendirmesine gittikçe bir yöneticinin yönetmekle yükümlü bulunduğu fa­aliyetlerin sayısı çoğalmakta, tüm bu konularla ilgilenmesi ve karar vermesi zorlaşmaktadır.

İş

1- (Work) Bir mal ve hizmet üretmek için harcanan emektir. 2- (Business) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi sektör­lerde yürütülen faaliyetler de iş olarak tanımlanır. 3- (Profession) Kişinin ge­çim sağlamak için yaptığı iş veya mes­le

İş Analizi

(Job analysis) İşletmelerde işlerin ni­teliklerinin, işin gerektirdiği sorumlu­lukların ve iş yapma koşullarının bilim­sel olarak incelenmesidir. İş analizinde, işin yapılacağı yer, işin gerektirdiği eği­tim deneyim ve beceri düzeyi

İş Değerlemesi

(Job evaluation) İşlerin kendi arala­rındaki önem ve zorluk farklılıklarının belirlenmesi için yapılan çalışmadır. Bu çalışma işlerin birbirleri ile karşı­laştırılmasını da içerir. İş değerleme sistemleri işletmedeki ücret skalasını