İşe Alım Görüşmesi

(Job interview) “Mülakat” da denen bu görüşme, işe alım ve yerleştirme ama­cıyla yapılan yüz yüze görüşmedir. Bire bir görüşme işveren vekili tarafından yapılır. Bu görüşmelerin akışı bazen önceden yapılandırılsa da genellikle sohbe

İşe Alıştırma

(Job orientation) İşletmelerin işe yeni başlayanların şirket kültürünü benim­semeleri, işe alışmaları ve iş ortamın­daki kişileri tanımaları için uyguladık­ları programı tanımlayan bir terimdir.

İşgücü Devir Oranı

(Labour turnover) Bir yılda işten ayrı- lanların sayısının toplam işçi sayısına bölünmesi ile bulunur. Oranın yüksek olması işçilerin şirketteki çalışma ko­şullarını olumsuz olarak değerlendir­diğini gösterir. İşgücü devir oranının

İş Hayatında Gözlem

(Observing for business purpose) Göz­lem iş hayatı için birinci sınıf bir “araş­tırma” uğraşıdır. Usulünce yapıldığı takdirde gözlem, bilimsel araştırmalar ve değerli kitapların okunması kadar büyük yararlar sağlayabilir. Hayatın iç

İş Kültürü

(Business culture) Şirketin, belirli bir alanda rekabet avantajı kazanması an­cak bu alanlara özgü bir altkültürün geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Şirket kültürünün şemsiyesi altında serpilen bu altkültürler şöyle özetlenebilir:

İşletme

(Business, corporation) İnsanların ih­tiyaçlarım karşılamak için para, araç gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şe­kilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimdir.

İşletme Giderleri

(Overheads) İşletme giderleri, idari bö­lümlerde çalışanların maaşları, reklâm ve pazarlama giderleri gibi harcamaları kapsamaktadır.

İşletme Sermayesi

(Net working capital) İşletmenin dö­nen varlıklarının toplamı ile kısa vade­li borçlarının toplamı arasındaki fark işletme sermayesi olarak tanımlanır. Dönen varlıklar veya cari aktifler işlet­menin belirli bir hesap dönemi içinde p

İş Rotasyonu

(Job rotation) İşyerinde çalışanların belirli bir program dahilinde önceden belirlenmiş bir süre için esas işi dışında bir işte çalışmasıdır. Bu uygulama işte­ki monotonluğu azalttığı gibi, çalışanla­rın yeni bilgi ve beceriler elde

İş Tasarımı

(Job design) Belirli bir işin veya işle­vin nasıl ve hangi ortamda ve kimlerle yapılacağının tasarlanmasıdır. Başlıca iş tasarımı teknikleri, iş rotasyonu, iş zenginleştirmesi, iş genişletme ve iş basitleştirmedir. İşin ekip veya gr

İş Zenginleştirmesi

(Job enrichment) Bu terim, işin temel niteliklerinin, işçilerin ve diğer çalı­şanların kişisel gelişimlerine katkı ya­pacak şekilde düzenlenmesini tanım­lar. Zenginleştirilen işlerde çalışanlar daha fazla yetki ve sorumluluğa sahip­

İzleme

(Monitoring, follow-up) Bir ekono­mide veya işletmede gelecek ile ilgili olarak hazırlanan yol haritalarının, planların ve programların uygulanma­sı sırasında belirli aralıklarla “durum değerlendirmesi” yapılması gerekir. Bu değerle

İnternet ve Telekom

1980: Tim Bernars-Lee’nin yazdığı “Enqu­ire Within” programı World Wide Web’in ilk aşamasıydı.

  • Telnet’in kurulması internet iletişi­minde yeni bir aşama oluşturdu.
  • Associated Press, elektron