Kapsam

(Coverage) Bir perakendecinin hedef pazarında bulunan ve belirli bir medya kanalında verilen reklâmın ulaşabile­ceği potansiyel müşterilerin teorik sa­yısını ifade eden bir kavramdır.

Karekod

(Two dimension barcode) Karekod, kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen iki boyutlu barkoda Türkiye’de verilen addır. Tek boyutlu barkodlardan farklı olarak karekodlar her iki yönde de veri depolaya­bilir ve daha fazla veri sak

Kategori Katili

(Category killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendecidir. Örneğin bir se

Katma Değer

(Value added) İşletmenin tedarik ettiği hammadde ve diğer girdilere yaptığı iş­lemler ve üretim faaliyeti ile bir ürüne kattığı değerdir.

Kiraz Toplama

(Cherry picking) Bir mağazaya gelen ve yalnızca çok büyük ıskonto ile satılan ürünü satın alan müşteriler için kulla­nılan bir deyimdir. Bu deyim yalnız iyi haberleri veya yalnız kötü haberleri ve­ren yanlı gazetecilerin yaptığı iş

Kitle Pazarlaması

(Mass marketing) Bir temel ürünü, müş­teri kategorileri ve ihtiyaçları ayrımı gö­zetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisidir. ABD’de 1920’de rad­yo reklamcılığının başlaması, şirketlerin potansiyel müşterilerini ürünler

Kitlesel Ismarlama

(Mass costumization) Bu üretim yönte­minde amaç, tüketicinin “tam istediği gibi” bir ürün üretmektir. Bu yöntemde, internet ve ileri teknoloji kullanımı saye­sinde çok küçük partilerde mal üretimi, maliyetleri aşırı ölçüde yükseltme

Konserve Sunum

(Canned presentation) Bütün müşteri adaylarına hiçbir farklılaştırma yapıl­madan sunulan standart satış mesajı­dır. Bu tür iletişim müşteriye özel pa­zarlama anlayışına zarar vermektedir.

Konumlandırma

(Positioning) Konumlandırma terimi, Jack Trout ve Al Ries’in 1982 yılında yayınladığı Positioning The Battle for Your Mind

Kör Ürün Testi

(Blind product test) Marka bildirilme­den bir grup tüketiciye belirli ürünün su­nulması ve daha sonra onların ürün hak- kındaki düşüncelerinin öğrenilmesidir.

Kupon

(Coupon) Marketlerden yapılan alış­verişlerde belirli ürünlerin fiyatında önceden belirlenen koşullar çerçeve­sinde indirim sağlayan basılı kâğıta kupon denir.

Küsuratlı Fiyat

(Odd price) Ürünün, yuvarlak bir sayı­nın hemen altındaki küsuratlı sayı ile fiyatlandırılması işlemidir. Örneğin 10 liralık bir fiyatın yerine 9.99’luk fi­yat konur.

Kabarit Farkı

Eskimiş, yıpranmış ve bir kısmı kop­muş kâğıt paraların değiştirilmesi sı­rasında, nominal değeri ile değiştirme değeri arasında ortaya çıkan farktır.

Kabul Kredisi

(Acceptance credit) Bir üçüncü kişinin ticari senede garanti verdiği ve muha­tap yerine geçtiği kredi türüdür.

Kaçakçılık

(Smuggling) Ülke gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemlere tabi tutmaksızın ve gümrük vergisi ödemeksizin ithalat ve ihracat yapılması kaçakçılık olarak tanımlanır. Ülkeden ihracı ve ülkeye ithali yasak olan herhangi bir madde ve eş

Kadınların İşgücüne Katılma Oranı

(Labour force participation rate of wo­men) Kadınların işgücüne katılma oranı 15 yaş ve üstündeki kadın nüfus içinde işgücünün oranını gösterir. Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi ai­lelerin gelirlerini ve harcamalarını

Kâğıt Para

(Banknote, paper money) Merkez ban­kaları tarafından kâğıda basılarak dola­şıma çıkarılan paradır. Kâğıt paranın dolaşıma çıkarıldığı ülkelerde ilk aşa­mada altınla değiştirme imkânı bulun­maktaydı. Ancak zamanla bu uygulama terk edilm

Kâğıt Sanayisi

(Manufacture of paper and paper pro­ducts) İmalat sanayisinin bu sektörün­de kâğıt hamuru, her tür kâğıt, karton, oluklu mukavva, duvar kâğıdı ve viyol gibi malzemeler üretilmektedir.

Kaime

Osmanlı İmparatorluğu’nda kâğıt para el yazması ve mühürlü olarak ilk kez 1840’da çıkarıldı. 1842’den sonra kâ­ğıt paralar matbaada basıldı. “Kaime-i Mutebere-i Nakdiye” diye adlandırılan kâğıt paraların 50, 100, 250 ve 500 ku­ruşluk k

Kalkınma

(Development) Sayılarla ifade edilen “büyüme” kavramından farklı olarak “kalkınma” ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarının değişmesi ve in­sanların hayatın her alanında refah içinde yaşamasını tanımlamaktadır. Bu nitelikleri