Kolektif Şirket

(General partnership, unlimited com­pany) Ticari bir işletmeyi, bir ticaret un­vanı altında işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu bir şahıs şirketidir.

Komite Yönetimi

(Committee management) İş hayatının ayrılmaz bir parçası olan komiteler ve komisyonlar iyi kurulduğunda ve yöne­tildiğinde verimli olur. Kötü yönetilen komiteler ise zaman kaybıdır. Çok sayı­da komite kurulması bir noktadan sonra iş

Konkordato

(İngiltere: Deed of arrangement-ABD: Chapter 11 protection) Bir şirket eko­nomik kriz ve durgunluk, dünya piyasa­larındaki çalkantılar ve benzeri neden­lerle varlığını sürdürmek için gerekli önlemleri alsa da zor duruma düşebilir. B

Konsolidasyon

(Consolidation) Bir sektörde şirketle­rin rekabet güçlerini korumak ve geliş­tirmek üzere birleşmelerini tanımlar. Terimin diğer bir anlamı borçların yeniden yapılandırılmasıdır.

Kontrol

(Control) Geçen yüzyılın 60’l yılların­dan önce “kontrol” işlevi yönetim sü­recinin önemli unsurlarından biri ola­rak kabul edilirdi. O dönemde fabrika ve işletmelerin yönetiminde en etkili yöntemin işçileri sıkı bir disiplin al­tın

Kriz Yönetimi

(Crisis management) Kriz, bir sistem­de beklenmedik bir zamanda ve koşul­larda ortaya çıkan olumsuz bir durumu tanımlar. Kriz, kişilerden örgütlere, kurumlardan toplumlara ve ekonomilere kadar her birimde ortaya çıkabilir. Kriz bekl

Kurumsal Kaynak Planlaması

(Enterprise Resource Planning: ERP) İşgücü, malzeme ve hammadde gibi kaynakların verimli bir biçimde kulla­nımı için kullanılan entegre yönetim sistemlerinin amacı rekabet gücünün artırılmasıdır. ERP, şirkette birimler arasındaki ko

Kurumsallaşma

(Institutionalisation, institutional set­up) Bir girişimcinin kurduğu firma, eko­nominin rüzgârını arkasına aldığında hızlı büyüyebilir ama girişimcinin kar­şısına tam bu sırada bir yol ayrımı çıkar. Girişimci ya işini bildiği şekil

Kültür

(Culture) Strateji ve postmodernizm terimleri gibi kültür kelimesinin de çok sayıda ve birbirinden farklı tanımları bulunmaktadır. Cemil Meriç 1979’da yayınlanan bir kitabında “Amerikalı iki yazar kültürün 160 tarifini bulmuş: kimi

Küresel Şirket

(Global Corporation, global company) Küresel şirketlerin yöneticileri için “rekabet alanı” tüm dünyadır. Onların rakibi, kendi sektöründe dünyanın tüm şirketleridir. Küresel düşünen yöneti­ciler, diğer ülkelerdeki ekonomik, si­yasi

Küresel Zihniyet

(Global mindset) Küreselleşme döne­minde iş hayatındaki bazı temel kavram­ların tanımı baştan aşağı değişti. Bazı kavramlarda ise eskisinden tam 180 de­rece farklı yeni tanımlar zorunlu oldu. Bu kapsamlı değişim, olaylara ve sorunla

Konuşma Tanıma

(Speech recognition) Bir işlevsel birim tarafından bir insan sesinin taşıdığı bil­ginin algılanması ve analiz edilmesidir. Tanınacak bilgi, önceden belirlenmiş bir sözcük ve ses birimi olabilir. Bazen tanıma, konuşanın ses özellikle

Kuantum Bilgisayarları

(Quantum computers) Mevcut bilgisa­yarlardan çok daha hızlı ve yüksek ka­pasiteli olacak bu bilgisayarların, atom altı parçacıkların bazı özelliklerinden yararlanılarak çalıştırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Normal bilgi

Kuantum Noktaları

(Quantum dots) Bu noktalar, optik özel­likleri olan, inorganik, yarıiletken nano boyutlu kristallerdir. Geleneksel yarıi­letkenler çok yönlü değildir ve enerji aralıkları kolayca değiştirilemediğinden, bunların optik ve elektronik n

Küreselleşme ve İki Kriz

Türkiye, dünya ülkeleri arasında ser­mayenin serbest dolaşım düzenine, ekonominin durgunluk içinde bulun­duğu bir dönemde ve gerekli hazırlıkları yapmadan girdi. Ekonomiye giren kısa vadeli portföy sermayesi Türkçesi ile “sıcak para