Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY)

(Priority Provinces for Development) Bir ülkede bölgeler arasındaki gelişmiş­lik farklarının azaltılması ve zamanla ortadan kaldırılması için bazı bölgelere ve illere yatırım teşvikleri konusunda özel statü sağlanmaktadır. Hükümet t

Kambiyo

(Exchange) Bu kelime dilimize İtalyancadan geçmiştir ve Latincede değiştir­me anlamına gelen “cambiere” fiilinden gelmektedir. Efektif, yabancı para, altın veya senet gibi likidite niteliği olan menkul değerler üzerinde yapılan de­ğ

Kambiyo İstikrar Fonu

(Exchange equalization fund) Ekono­mi yönetimlerinin kısa dönemli kur de­ğişmelerini önlemek için başvurdukları bir önlemdir. Serbest döviz sistemlerin­de para değerindeki düşmeler sadece dış ticaret açıklarının ve dış borçların etk

Kamu Hukuku Tüzel Kişisi

(Public law legal person) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanı­larak kurulan tüzel kişiliktir. Kamu tü­zel kişiliğinin işleyişi, kamu yararı esa­sından hareketle kanunla düzenlenir. Kamu hizmeti vermek amacıyla kuru­la

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

(State Economic Enterprises: SEE) Devletin 30’lu yıllarda kurduğu iktisadi tesisler için 1938’de çıkarılan 3460 sa­yılı kanun ile bu kuruluşları

Kamulaştırma

(Expropriation) Kamu yararının ge­rektirdiği durumlarda gayrimenkullerin mülkiyetinin Anayasa ve yasalarda­ki kurallara uyularak kamu mülkiyetine geçirilmesi ya da bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulması demektir. Bu işle­me eski

Kamu Mâliyesi

(Public finance) İktisadın bu alt bilim dalı, devletin harcama ve gelirlerinin bütçelendirilmesini ve bunların et­kinlikleri ile bu etkinliklerin farklı fi­nansman biçimlerini inceler. Devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu tüzel ki

Kamu Malları

(Public goods) Devletin mal varlığı içinde yer alan bazı unsurlar kamu mal­larını oluşturur. Bunlar devlete ait hisse senetleri, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal ve kıymetlerdir. Devlete ait taşınmaz mallar, Tapu İdaresi’nce,

Kamu Net Borç Stoku

(Public net debt stock) Kamu sektö­rünün iç ve dış borç yükümlülüğü top­lamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların dü­şülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.

Kamu Sektörü Borçlanma Gereksinimi (KSBG)

(Public sector borrowing requirement: PSBR) Kamu kesimi genel dengesi­ne bakıldığında devletin bir yıl içinde toplam olarak ne kadar borçlanması gerektiği hesaplanabilir. Devletin tüm giderleri ile tüm gelirleri arasındaki fark “kam

Kamu Yararı

(Public interest) Kamu yararı toplum­da, genel ve ortak çıkarların nasıl be­lirleneceği, bu çıkarların hangi amaç ve yöntemlerle gerçekleştirileceği, temel hakların hangi durumlarda kısıtlana­bileceği gibi hususlar söz konusu oldu­ğ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgilerin, piyasa katı­lımcıları olan tasarrufçulara eşzaman­lı, tam ve standart nitelikte açıklanma prensibine “kamuyu aydınlatma ilkesi”

Kanuni Yedek Akçe

(Legal reserve) Anonim şirketlerin kâr­larının belirli bir bölümünü ayırmak zorunda oldukları fonu tanımlayan bir terimdir. Kârdan ayrılacak payların ye­dek akçeye ayrılacak oranını ülkelerin ticaret yasaları belirler.

Kapasite

(Capacity) Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinenin belli bir zaman süresi içindeki üretim gücüdür. İşletmelerin mal ya da hizmet üretebilme olanağı belli bir ölçü ile ifade edilir. Kapasite ölçüsü olarak genellikle sayı, ağı

Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(Capacity utilization rate) Kapasite, işletmede bulunan tesisler ve işgücüne göre belirlenirken, “kapasite kullanım oranı” değişken bir faktör olarak ortaya çıkar ve kurulu olan kapasiteden müm­kün olan en fazla düzeyde yararlanma­y

Kapitalizasyon

(Capitalization) Bir işletmenin, birik­miş yedek akçe ve kârını sermaye artı­rımında kullanmasıdır.

Kapitalizm

(Capitalism) Kapitalizm insan veya doğa yapısı sermayenin özel mülkiyet altında bulunduğu ve kişisel kazanç için kullanıldığı bir ekonomik örgütlenme biçimidir. Kapitalizmin başlıca unsur­ları özel mülkiyet, mülkiyetin verasetle el

Kapsam Ekonomisi

(Economies ofscope) Bu terim aynı üre­tim tesisinde belirli bir ürün ile birlikte, aynı tesisi, kapasiteyi ve üretim platfor­munu kullanarak diğer bir ürün üretme sürecini tanımlar. Örneğin bir bisküvi üreticisi çikolata ürettiğinde

Kâr

(Profit) Kapitalist bir ekonomide üre­tim faktörlerinin en etkin kullanımını sağlayan öğelerdendir. Girişimciyi üre­tim faaliyetine iten etken kâr motifidir. Üretim faaliyetinin devamı da kârlılı­ğın sürekli olmasına bağlıdır. Giriş

Karaborsa Teorisi

(Theory of Black Markets) Karabor­sa, genellikle halk arasında ucuza mal stoklanıp bir mal darlığı veya kıtlığı ortaya çıktığında eldeki malların çok pahalıya satıldığı ortama verilen addır. İktisat teorisinde ise karaborsa, mal den