Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

(Black Sea Economic Cooperation: BSEC) 25 Haziran 1992 de İstanbul’da imzalanan Zirve Bildirisi (Bosphorus Statement) ile kuruldu. Kuruluşta üye­leri Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Ro­manya, Rusya

Kara Hesaplar

(Black accounts) Kayıtlarda genelde “yardım” veya “destek” adı altında yer alan ve kime ödendiği açıkça gösteril­meyen hesaplardır.

Kara Para Analizi

(Money laundering analysis) Karapara aklama ve terörün finansmanı ile il­gili risk değerlendirme sürecinin “ana­liz” aşamasıdır. Belirlenen risklerin mahiyetini, kaynaklarını, gerçekleşme ihtimalini ve doğuracağı sonuçları bü­tüncül

Karma Ekonomi

(Mixed economy) Ekonomide kaynak­ların dağılımı konusunda hem devle­tin hem de özel sektörün söz ve karar sahibi olduğu bir piyasa ekonomisi türüdür. Karma ekonomide piyasa ba­şarısızlıkları durumunda devlet ekono­miye müdahale edeb

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

(Theory of comparative advantage) Karşılaştırmalı üstünlük durumu, mut­lak üstünlük durumundan daha fark­lıdır. Karşılaştırmalı üstünlük duru­munda iki ülkeden biri, her iki malı da diğer ülkeye oranla daha az işgücü ile üretmektedi

Kartel

(Cartel) Fiyat tespiti, müşterilerin, te­darikçilerin, bölgelerin ya da dağıtım kanallarının paylaşılması, pazara sü­rülecek arz miktarının azaltılması, iha­lelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekab

Kartel Tarama Teknikleri

(Cartel screening technics) Rekabet sorunu ortaya çıkabilecek teşebbüsle­rin belirlenmesi amacıyla yürütülen iktisadi ve istatistiki incelemelerdir. Kartel tarama teknik

Katalitik Dönüştürücü

(Catalytic muffler) Hava kirliliğini azalt­mak için otomobil gibi motorlu araçlara takılan araçtır. Motordan çıkan egzoz gazı dönüştürücüden geçirilir, dönüş­türücü kimyasal reaksiyonları hızlan­dırarak, birleşim atmosfere salınmada

Katılım Bankaları

(Participation banks) Faiz endişesi nedeniyle ticari bankalara gitmeyen tasarruf sahiplerini ekonomiye kazan­dırmak için kurulan bankalardır. Ka­tılım bankaları kâr ve zarara katılma yöntemiyle ortaklık esasına göre fon toplamakta,

Katılma Belgesi

(Participation certificate) Yatırım fon­larına katılanların sahip oldukları payla­rı ve hakları gösteren, paraya çevrilebi­len ve nama yazılı kıymetli evraktır.

Katlı Kur

(Multiple exchange rate) Çeşitli mal ile hizmet ithal ve ihracı ya da sermaye hareketlerinde uygulanan döviz kuru­nun, bir dış ticaret politikası aracı ola­rak farklı düzeylerde uygulanmasına “katlı kur sistemi” denir. Kur farklılaş

Katma Değer

(Value added) Bu terim ekonomide bir ürünün işlenerek satışı ile ortaya çıkan ek değeri tanımlar. Örneğin bir şirket pamuk ihraç etmek yerine bunu işleyip iplik olarak sattığında bir katma değer yaratmış olur. Katma değer ne kadar y

Katma Değer Vergisi (KDV)

(Value Added Tax: VAT) Bu vergi, ver­giye tabi bir mal ve hizmetin üretimi­nin her aşamasında malın satış değeri ile üretimi için kullanılan mal ve hiz­metlerin değeri arasındaki farka yani o aşamada kullanılan katma değere uygu­lan

Kauçuk ve Plastik Sanayisi

(Manufacture of rubber and plastic products) İmalat sanayisinin bu dalı kauçuk malzeme, motorlu araç tekerlek iç ve dış lastiği, plastik inşaat malzeme­leri, plastik film, tüp ve benzerlerinin üretimini kaps

Kaydi Para

(Bank money) Bankaların yarattığı bir satın alma gücüdür. Bu para bankalar arasında efektif kullanmadan dolaşıma girer. Madeni ve kâğıt para kullanma­dan virman yapmak, çek vermek, takas sisteminden yararlanmak gibi kayda dayanan iş

Kayıt Dışı Ekonomi

(Informal economy) Kayıt dışı başlığı altında iki grup faaliyet vardır. Yeraltı ekonomisi denen kesimin faaliyeti her tür kaçakçılık, kalpazanlık, tefecilik ve benzeri yasadışı işlerden oluşur. İkinci grup, faaliyetleri resmi kayıtl

Kayıtlı Medyanın Basımı ve Çoğaltılması

(Printing and reproduction of recorded media) Gazete dergi, kitap ve benzer­lerinin basımı ile disket, kaset, CD ve DVD gibi her tür medyanın çoğaltılma­sı imalat sanayisinin bu alt sektöründe yapılmaktadır.

Kayıtlı Sermaye

(Registered capital, authorized capi­tal) Sermaye Piyasası Kanunu’na göre anonim ortaklıkların esas sözleşmele­rinde hüküm bulunmak kaydıyla hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret sicilinde tescil edilmiş serm

Kayıtsızlık Eğrisi

(Indifference curve) Kişilerin aynı fay­dayı sağlayan çeşitli alternatifler karşı­sında kararsız kaldıkları düşüncesinden hareket ederek kayıtsızlık analizini geliş­tirerek konuya çözüm getirmeyi amaçla­mışlardır. Kayıtsızlık yaklaş

Kaymak Fiyat

(Skimming price) Piyasaya çıkartılan yeni bir mala başlangıçta monopolcü rantı sayılabilecek derecede yüksek fi­yat konulmasını ifade eden terimdir. Girişimci yeni ve farklı niteliklere sa­hip bir ürün ürettiğinde rakipsiz olarak pi