Kaynak Dağılımı

(Resource allocation) Optimum kay­nak dağılımı kaynakların daha az kârlı kullanımdan daha kârlı kullanıma, daha önemsiz kullanımlardan daha önemli kullanımlara hareket etmeleri ile ger­çekleşir. Optimum dağılım için fiyat sisteminin

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

(Resource Utilization Support Fund) TCMB bünyesinde 1988 yılında plan he­deflerine uygun yatırımların desteklen­mesi ve uzmanlık kredilerinde maliyet­lerin düşürülmesi için kurulmuştur. Bu fon kesintisi gerçek veya tüzel kişi ayrı­m

Kayyım

(Trustee, administrator) Belli bir ma­lın yönetilmesi veya belli bir işin ya­pılması için adli makamlarca görev­lendirilen kimsedir. Kayyımlık, temsil kayyımlığı ve idare kayyımlığı olmak üzere iki türdür. Kayyım kelimesinin “kayyum

Kaza Sigortası

(Accident insurance) Herhangi bir kaza sonucunda ortaya çıkabilecek ölüm, sürekli veya geçici sakatlıklar sonucu doğacak iktisadi risklere karşı yapılan sigorta türüdür.

Kefalet

(Surety) Bir kişinin borcunu ödeyece­ğine ilişkin olarak üçüncü bir kişinin alacaklıya güvence vermesidir.

Keiretsu

(Keiretsu) Japon iş geleneğinde, büyük bir şirket veya banka etrafında yatay ve dikey olarak bütünleşmiş birçok şirke­tin bir araya gelmesiyle oluşan, genel­likle devlet ve özel kesimin ortaklığına dayanan, ana şirket aile şirketi o

Kelepir Mal

(Bargain good) Piyasa fiyatının çok altın­da satın alınan veya alınabilecek maldır.

Kemer Sıkma Politikası

(Austerity policy, belt-tightening poli­cy) Kaynak yaratmak, enflasyon oranını düşürmek, ithalatı azaltıp ihracatı artıra­rak dış açıkları kapatmak ve dış borçları ödeyebilmek gibi amaçlarla bir ekonomi­deki toplam talebi kısmak içi

Kendiliğinden Dengeleyiciler

(Built-in stabilizers) Bir ekonomide iktisadi dalgalanmaların ortaya çıkması durumunda herhangi bir müdahale olmaksızın devreye girerek olumsuz gidişi yavaşlatan artan oranlı gelir ver­gisi ve işsizlik sigortası gibi dengeleyi­ciler

Kendine Yeterlik

(Self-sufficiency) İktisadi karar biri­minin tüm gereksinimlerini kendi kay­naklarıyla karşıladığı durumdur.

Kennedy Görüşmeleri

(Kennedy Round) Gümrük tarife indi­rimlerinin tek tek madde temelinde de­ğil, tümü üzerinden yapılması yöntemi­nin benimsendiği, Gümrük ve Tarifeler Genel Antlaşması çerçevesinde 1964­1967 döneminde özellikle Amerika Bir­leşik Devle

Kentleşme İktisadı

(Urban economics) Bir kentin işleyişini ve gelişimini sağlayan ekonomik fak­törleri ve etkenleri analiz etmeyi amaç­layan bir iktisat dalıdır. Bu konudaki analizlerde ekonomik ve siyasal karar birimlerinin tutum ve davranışlarının,

Kent Rantı

(Urban rent) Arsa veya bina gibi gayrimenkullerin, kent merkezine yakınlık ve diğer göreli üstünlük unsurlarından dolayı kentin diğer semtlerine göre daha yüksek kira geliri sağlaması ile or­taya çıkan pozitif farktır.

Kentsel Yüzeysel Akış

(Urban runoff) Yoğun imar görmüş alan­larda oluşan ve özellikle zehirli madde­ler, bakteriler, besin maddeleri, asbest, yağ, gres yağı ve tuz gibi çeşitli kirletici­lerin bulaştığı yüzeysel su akışıdır. Bu­nun kaynağı kent sokaklarında

Keşideci

(Drawer) Çek, senet gibi değerli kâğıt­ları düzenleyen ve ödemekle yükümlü olan kişidir. Değerli kâğıdın düzenlen­mesi ve imza edilmesi işlemine ise ke­şide etmek denir.

Kıdem Tazminatı

(Severance pay) Bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçiye çalışma süresine bağlı olarak, hizmet sözleşmesinin İş Yasası’nda belirlenmiş koşullarla sona er­mesi durumunda ödenen toplu paradır.

Kırsal Kalkınma

(Rural development) Kent ile kır ara­sındaki refah farklılıklarını asgari dü­zeye indirmeyi ve kırsal nüfusu kendi doğal çevresinde kalkındırmayı amaç­layan stratejidir.

Kısa Dönem

(Short run, short period) Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin miktarını ve üretim miktarını değişti­rebileceği bir süreyi tanımlar.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

(Short term external debt stock) Her­hangi bir tarih itibarıyla kullanımı ger­çekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu, kullanım tarihinden iti­baren bir yıl içinde anapara ve faiz ö

Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri

(Short term capital flows) Faiz veya döviz kuru arbitrajından yararlanmak amacıyla bir ülkeden diğerine akan kısa vadeli sermaye hareketidir. Bu tür kısa vadeli portföy yatırımları devlet iç borçlanma senetlerine, banka mevdua­tına