Kıtlık

(Scarcity) Sınırsız insan isteklerini kar­şılayacak kaynakların yetersizliğini ta­nımlamak için kullanılan bir kelimedir. Belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin azlığı da “kıtlık” olarak adland

Kıtlık Değeri

(Scarcity value) Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin kıtlık düzeylerine göre pi­yasada oluşan göreli değerlerini tanımlar.

Kıtlık Rantı

(Scarcity rent, absolute reni) Toprak arzının sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam talebin artma­sına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazançtır.

Kıyasıya Rekabet

(Cut-throat competition) Eksik reka­bet piyasasında ki firmaların, rakip­lerini piyasadan çıkarmak veya yeni girişleri engellemek için uyguladıkları yöntemleri tanımlayan bir terimdir. Bu rekabet türünü seçen firma rakiplerini saf d

Kıyı Bankacılığı

(Off-shore banking) Genellikle serbest bölgelerde etkinlik gösteren, ülke dışın­dan sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bankacı­lık türüdür. Bu tür kuruluşlara izin ve­ren bir ülkede bu bankalar sektör iç

Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası

(Precious Metals and Diamond Mar­ket) 1993 yılında “Türk Parası Kıyme­tini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracatı serbestleştirilmiştir. Altın sek­törünün c

Kimya Sanayisi

(Chemical industry) Organik ve inor­ganik kimya ürünlerinin üretildiği, boya, sabun, deterjan, kimyasal gübre, suni ve sentetik elyaf üretimini de kap­sayan sanayi dalıdır. İstatistiklerdeki adı “Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin im

Kira Sertifikası

(Lease certificate) Varlık kiralama şir­ketlerince çıkartılan bir menkul değer­dir. Sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle varlıklar devralınır. Sertifika sahipleri bu varlıklardan elde edi

Kirlenme

(Pollution) İktisadi karar birimlerinin etkinlikleri sonucu çevre kalitesinde ortaya çıkan bozulmadır.

Kitchen Dalgaları

(Kitchen cycles) ABD’li ekonomist Jo­seph Kitchen’ın araştırmaları sonunda belirlediği bu konjonktür dalgaları 3 ile 3.5 yıl sürelidir. Ekonomik araştırma ve tahmin çalışmalarında referans dalga­ları diye adlandırılan bu dalga türünün

Kleptokrasi

(Cleptocracy) Ülkenin her türlü ulusal kaynağını ve hazinesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan diktatörlükleri tanımlamak üzere geliştirilen, hırsızlık düzeni anlamına gelen bir terimdir.

Kliring

(Clearing) Ülkeler arasında iki yanlı ticaret anlaşmalarının bir türüdür. Kli­ringde anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılma­dan, mahsup ve takas yolu ile ve kliring kurumları aracılığı ile gerçekleş

Kliring

(Clearing) Ülkeler arasında iki yanlı ticaret anlaşmalarının bir türüdür. Kli­ringde anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılma­dan, mahsup ve takas yolu ile ve kliring kurumları aracılığı ile gerçekleş

KOBİ

(Small and medium enterprises: SME) “Küçük ve orta boy işletmeler” terimi­nin kısaltması olan KOBİ, Türkiye mev­zuatına göre, çalışan sayısı 250 kişiden az olan işletmelerdir. KOBİ’ler üç grupta incelenir. Yıllık olarak 10 kişid

Kojenerasyon

(Cogeneration) Enerji üretim sürecin­de sadece elektrik enerjisini değil, aynı zamanda üretim süreci sırasında orta­ya çıkan ısıyı da kullanmaya dayanan uygulamadır. Geleneksel enerji santral­lerinde benzin, türbinleri çalıştırmak i

Kok ve Rafineri Ürünleri Sanayisi

(Manufacture of coke and refined pet­roleum products) İmalat sanayisinin bu sektörünün kapsamında kok ürün­lerinin ve rafinerilerde ham petrolden benzin, gazyağı ve benzerleri gibi her tür akaryakıt ve petrol ürününün üreti­mi bulun

Komşuyu Zarara Sokma Politikası

(Beggar thy neighbour policy) Ülkele­rin kendi üretim ve istihdam düzeyle­rini korumak veya artırmak için itha­latı kısıtlayıcı önlemler ve devalüasyon uygulamaları ile toplam talebin yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydı­rılm

Komünizm

(Communism) Komünist Manifesto’da iki aşamalı olarak tanımlanan, birinci aşaması olan sosyalist sistemden sonra kaynakların herkesin ihtiyacı ölçüsün­de dağıtıldığı ve kolektivizmin egemen olduğu iktisadi ve siyasal sistemdir.

Kondratieff Dalgaları

(Kondratieff cycles, K-waves) ABD, İngiltere ve Fransa’da toptan eşya fi­yatları ve faiz oranlarının gelişiminin 18. yüzyıldan itibaren incelenmesi so­nucunda iktisadi etkinliklerdeki zirve ve dip noktalarının düzenli aralıklarla ol

Konjonktür

(Cycles, businesscycles) Konjonktür ke­limesi “belirli bir olayı, belirli bir zaman­da çevreleyen ve etkileyen koşulların tümü” olarak tanımlanır. Ekonomik kon­jonktür deyince “Bir çok nedenin birbi­rine bağlı olarak meydana getirdi