Konjonktür Dalgalanmaları

(Cyclical fluctuations) Bu terim ikti­sadi faaliyet hacminde, zaman içinde tekrarlayan iniş ve çıkışları tanımlar. Özel girişim ve pazar ekonomisinin ge­lişmesi sonrasında kapitalist ülkelerde görülmüştür. 19. yüzyılın ortasından it

Konjonktür Tahmini

(Economic forecasting) Ekonomik gös­tergeler, konjonktürün yönünü belirle­mek isteyenler için yararlı araçlardır. Geleceği tahmin çabası çok yönlü ve epey karmaşık bir zihinsel faaliyettir. Bu tür çalışmalar şu aşamalardan geçer:

Konsinye Satışlar

(Consigned sales) Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere mal gönderilmesi biçiminde gerçekleştirilen, mal bede­linin sonradan ödendiği ve tamamen güvene dayalı bir satış ve ödeme yön­temidir. Bir satıcının başkası adına mal sattığı

Konsolidasyon

(Consolidation) 1- Bir borcun borçlu­su tarafından ödenmediği ancak borç­lunun borcu kabul ettiği durumlarda borcun vade, faiz, tür ve benzeri yönler­den yeniden yapılan

Konsorsiyum

(Consortium) Banka, şirket gibi birden fazla bağımsız kuruluşun büyük kaynak ve beceri getiren projeleri gerçekleştir­mek veya fonlamak amacıyla kurdukla­rı birlikteliktir.

Konşimento

(Bill of lading) Uluslararası ticarette eşyayı temsil eden ve gönderildiğini belgeleyen değerli kâğıttır.

Kontrgaranti

(Counter guarantee) Dış ticaret işlem­lerinde peşin ödemeyle mal satışı an­laşması yapıldığında, ihracatçı ülkenin malı sevk ve teslim etmemesi halinde zararı karşılayan bir garanti türüdür. Bu garanti, ödenen bedelin, yasal faizi v

Kontrol Ufku

(Control horizon) Politika faizlerinde yapılan bir değişiklik ile enflasyon üze­rinde gözlenen nihai etki arasında ge­çen süreyi ifade eder. Türkiye için kont­rol ufku 1 yıl olarak tanımlanmaktadır.

Konut Arzı ve Talebi

(Housing supply and demand) Konut satış ve fiyat düzeyleri konut arzı ve ta­lebinin karşılaşması ile ortaya çıkar. Arz en başta belirli bir döne

Konut Fiyat Endeksi ( KFE)

(House Price Index: HPI) Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla oluşturulan bir endeks serisidir. TCMB tarafından he­saplanan bu endeks ülke genelini kap­sar ve aylık olarak hesaplanır. Endeksin hesapla

Konut Satışları

(Housing sales) TÜİK, yayınladığı bül­tenle il ve ilçelerde el değiştiren konut­ların sayısını aylık olarak açıklar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alı­nan bilgilere göre düzenlenen istatis­tiklerde satışlar ve kat karşılığı tem

Konversiyon

(Conversion) Borç değiştirme işlemle­rine verilen addır. Bu işlemlerde borç azaltılır, ertelenir veya yeniden finanse edilebilir.

Konvertibilite

(Convertibility) Bir ulusal paranın dö­viz piyasasında diğer bir ulusal paraya serbestçe dönüştürülebilmesidir. Bu özelliğe sahip olan paralara “konver- tibl para” adı verilir. Konvertibl paralar, uluslararası ödemelerde geçerli ola

Kooperatif

(Cooperative) İnsan ihtiyaçlarının karşı­lıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını ko­rumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifleri başlıca dört bölümde toplamak mümkündür. Bunlar ür

Kopenhag Kriterleri

(Copenhagen Criteria) Avrupa Birli­ği’ne tam üye olacak ülkelerin sağla­ması gereken, etkin bir piyasa ekono­misinin oluşturulması ve üye ülkelerle rekabet edebilme gücünün elde edilme­sine yönelik iktisadi kriterlerdir.

Korporatizm

(Corporatism) Fransız Devrimi’nden sonra Orta Avrupa’da düşünce olarak ortaya çıkan, daha sonra “yeni korpora­tizm” adını alan bir iktisadi sistemdir. İlk kez İtalya’da Mussolini’nin geçen yüzyılın 20’li yıllarında iktidara gelme­si

Korumacılık

(Protectionism) Devletin dış ticarete müdahale ederek yerli üreticileri dış rekabet karşısında korumaya yönelik izlediği dış ticaret politikasıdır. Serbest ticaretin (free trade) karşıtı olan koru­macılığın kökleri 17. yüzyıldaki me

Kota

(Quota) Ekonomi yönetimi tarafından ithalatı veya ihracatı yapılacak malın fiziki miktarına veya değerine veya yurt içinde genellikle tarımsal ürünlerin ekim alanına veya ürün miktarına geti­rilen sınırlamadır.

Köprü Kredi

(Interim credit) Bir kaynaktan sağla­dığı kredi eline geçmeden önce satın alma işlemini gerçekleştirebilmesi için ödünç alacak olan kişi veya kuruma açı­lan kısa vadeli kredidir.

Kredi

(Credit) Kredi, ayni ya da nakdi satın alma gücünün belirli süre için kişi ve kurumlara devredilmesidir. Kredi veren kurum belli miktar para, ma