Kredi Arzı Daralması

(Credit crunch) Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zorlaştığı ve sonuç olarak kredi arzının daraldığı bir durumu ifade etmektedir.

Kredi Derecelendirme

K

(Credit rating) Ülke, kurum ve yatırım araçlarının güvenilirlik aralığını gös­teren ve derecelendirme kuruluşları tarafından verilen nottur. Buna

Kredi Hesabı

(Credit account) 1- Bankaların, sürekli olarak ticari ilişki içinde oldukları kişi ve kurumlara açtıkları kredi türüdür. 2- Kredi kartına bağlı olarak belli sınırlar içinde açılan hesaptır.

Kredi Kartı

(Credit card) Banka veya finansal bir kurum tarafından verilen, günlük satın almalarda nakit para veya çek yerine kullanılan ve banka ATM’lerinden na­kit çekme olanağı sağlayan manyetik plastik karttır.

Kredi Kısıtlayıcı Önlemler

(Credit restrictions) Enflasyondaki güç­lü bir artış eğilimini sınırlamak için hükümetler tarafından bankalarca uy­gulanan kredi faiz oranlarının yüksel­tilmesi ve kredilerin kontrol edilmesi gibi önlemlerdir.

Kredi Kooperatifleri

(Credit cooperatives) Bünyesinde top­lanan paraları belirlenen kurallar çerçe­vesinde üyelerine kredi olarak vermek amacıyla kurulan kooperatif türüdür. Türkiye’de tarım üreticilerine kredi vermek üzere tarım kredi kooperatifleri kurul

Kredili Hesap

(Overdraft) Bankanın hesap sahibine, hesabını aşan tutarda para çekme ola­nağı sağladığı hesaptır.

Kredili Menkul Değer İşlemi

(Margin trading) Bir aracı kuruluşta müşteri ve aracı kuruluş arasında yapı­lacak sözleşme çerçevesinde kredi kul­lanılarak menkul

Kredi Paçal Maliyeti

(Total credit cost) Fon kaynak maliye­tine banka ve sigorta muameleleri ver­gisi gibi çeşitli vergiler veya stopajların eklenmesi ile hesaplanan maliyettir.

Kredi Riski

(Credit risk) Ülkelere, gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerin geri öden meme riskini ifade eden bir terimdir.

Kredi Stoku

(Credit stock) 1- Bir ekonomide belli bir tarih itibarıyla ticari, yatırım ve kal­kınma bankaları ile merkez bankasının doğrudan a

Kredi Tavanı

(Credit ceiling) Para otoritesinin eko­nomide belirlediği hedeflere ulaşmak için finansal kurumların açtığı kredile­re koyduğu üst sınırdır.

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

(Credit and guarantee cooperatives) Tarım, küçük sanayi ve ticaret kesim­lerinin kısa, orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kooperatiflerdir.

Kritik Esneklikler Yaklaşımı

(Critical elasticities approach) Deva­lüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson ko­şuluna bağlı olarak inceleyen dış denge­leme yaklaşımıdır.

Kriz

(Crisis) Ekonomideki krizler ekono­mik büyüklüklerin eşitsiz, denetimsiz ve dengesiz değişimi ile ortaya çıkar. Bir alandaki sorun diğer alanlardaki dengeyi bozar ve büyüme oranları yılın iki bazen de üç çeyreği süresince sıfıra yak

Kupon

(Coupon) Tahvillerin ve bazı menkul değerlerin üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz olarak gelir sağlayan kesilmiş parçadır. Belirli bir bölgede yer alan ve diğer arsalara göre çok daha uygun fiyatlı olan arsalara ku

Kuponsuz Tahvil

(Zero-coupon bond) Faiz ödemesi ol­maksızın üzerinde yazılı olan değerin altında bir fiyattan satılan tahvildir.

Kuralsızlaştırma

(Deregulation) Belirli bir iş alanı veya sektörde devlet tarafından getirilen düzenlemelerin kısmen veya tamamen kaldırılmasıdır. Bu uygulama yapılır­ken denetim imkânlarının da azaltıl­ması sorunlara yol açabilir.

Kur Farkı

(Exchange rate difference) Kurlardaki değişme nedeniyle ulusal para cinsin­den yapılacak ödemelerde ortaya çıkan farklardır.

Kur Riski

(Foreign exchange risk) Gelecek dö­nemlerde döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucun­da varlıklarda veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmek­tedir. Kur riskin