Kurşun

(Lead) Biriken bir zehir olup küçük bir miktarları bile ciddi hastalıklara ya da ölümlere yol açan, doğal çevrede bu­lunan inorganik bir elemandır. Su da­ğıtım şebekelerinde kullanılan kurşun borular bilinen en eski su kirleticileri

Kurtaj

(Brokerage fee) Yatırım kuruluşlarının menkul değer borsalarında aracı olarak yaptıkları her işlem için müşterilerin­den aldıkları komisyonun adıdır.

Kuruluş Yeri Teorisi

(Location theory) İktisadi faaliyetlerin, işletme, kent ve bölge düzeyinde niçin ve nerede toplandıklarını belirleyen ve J. H. Von Thünen tarafından geliştiri­len ve bölgesel iktisadın temelini oluş­turan teoridir.

Teori, ür

Kurumlar Vergisi

(Corporate Income Tax) Tüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolay­sız vergi türüdür. Dünya ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında uygu­lanmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1950 yılında Gelir Vergisi ile birlikte Ku­rumlar V

Kurumsal Ekonomi

(Institutional economics) Neoklasik Ekol’ün devlet müdahalesini asgari­ye indirmeye çalışan iktisat politikası önerilerine ve tümdengelimci soyut analiz yöntemlerine tepki olarak geçen yüzyılın 20’li yıllarında ABD’de önem kazanmış

Kurumsal Yapı

(Institutional structure) Ekonominin ve piyasaların işleyişini denetlemek ve düzenlemek amacıyla mülkiyet hakla­rı, makroekonomik istikrar, sosyal gü­venlik ve anlaşmazlıkların çözümü için oluşturulmuş kurumların, ilkelerin ve kural

Kurumsal Yatırımcı

(Institutional investor) Sahip olduk­ları parasal kaynakları değerlendiren yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuru­luşları, özel emeklilik fonları, vakıflar ve sendikalar gibi kurumlar için ku

Kuru Tarım

(Dry farming) Yarı kuru veya yarı sulu topraklarda sulama yapılmadan ger­çekleştirilen tarımsal üretim türüdür. Örneğin buğday tarımında dekar başına verim kuru tarımda 250 kilogram dola­yında kalırken, sulu tarımda 600 kilog­ram dü

Kutuplaşma Teorisi

(Polarization theory) Gelişmiş ülkeler ile gelişen ülkeler arasında serbest tica­rete dayanan bir iktisadi birlik oluştu­rulması durumunda, gelişen ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke malla

Kuvertür

(Cover) Bankaların müşterileri lehine verdikleri mektupların karşılığı olarak yatırılan paradır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Kuveyt bankası Kuwait Finance House tarafından 1989 yılında Kuveyt Evkaf Finans Kurumu adı ile kurulmuştur. Faizsiz finans kuruluşunun adı 2006 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası olmuştur. Banka, 428 şubesi ile faaliyet göstermektedir

Kuznets Dalgaları

(Kuznets cycles) Üretim ve fiyat zaman serilerinde on beş yirmi yıllık dönemler için Simon Kuznets tarafından istatis­tiksel olarak belirlenerek çözümlemesi yapılan ve kendi adıyla anılan konjonk­tür dalgalarıdır. Kuznets ABD ekono­

Kükürt Dioksit

(Sulfur dioxide) Bir çok yakıtta bulunan bu madde yakıtla birlikte yandığında ha­vayı kirleten keskin kokulu bir gaz üretir.

Kükürt Trioksit

(Sulfur trioxide) Bu kimyasal madde havadaki nem ile sülfürik aside dönü­şür ve asit yağmuruna neden olur.

Külçecilik

(Bullionism) Kâğıt para çıkarımının sadece külçe altın karşılığı yapılmasını savunan görüş ve politikaları tanımlar. Merkantilistlerin altın ve gümüşü zen­ginliğin tek k

Kümelenme Ekonomileri

(Clustering economies) Firmaların birbirlerine yakın yerlerde etkinlikte bulunmaları nedeniyle ulaşım, iletişim, altyapı kolaylıklarına bağlı olarak elde ettikleri dışsal tasarruflardır.

Küreselleşme

(Globalization) Ülkeler arasındaki fi­kirlerin, işgücünün, sermayenin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını ta­nımlayan bir terimdir. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında dış ticaretin serbest­leşmesi ve kitle iletişim teknolojilerinin

Kaba Boşanma Hızı

(Gross divorce rate) Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.

Kaba Doğum Hızı

(Gross birth rate) Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen canlı doğum sayısıdır. Bebek doğduktan sonra ağla­ma ve diğer hayat belirtileri gösterirse ve en az bir-iki dakika hayatta kalırsa canlı olarak kabul edilir. Hesapl

Kaba Evlenme Hızı

(Gross marriage rate) Belli bir yıl için­de her 1000 nüfus başına düşen evlen­me sayısıdır.