Maliyetüstü Fiyatlandırma

(Mark-up pricing) Eksik rekabet pi­yasalarında firmanın, ortalama mali­yetinin marjinal maliyete eşit olduğu durumda, talep fiyat esnekliğini de dikkate alarak hesaplanan kârın orta­lama maliyete eklenmesiyle belirlenen değerdir. Mi

Mali Yıl

(Fiscal year) Bir ekonomide devlet ta­rafından düzenlenen ve denetlenen yıl­lık mali işlemler için kabul edilen ve be­lirlenen başlangıç tarihinden itibaren on iki aylık süreyi kapsayan dönemdir. Türkiye’de mali yılın başlangıcı 198

Malthusgil Nüfus Teorisi

(Malthusian theory of population) T.R. Malthus, nüfusun geometrik, gıda maddelerinin ise aritmetik hızla art­tığını belirtmiştir. Malthus artan nü­fusa oranla gıda maddeleri üretiminin yetersiz kalması nedeniyle açlık, has­talık, ölüm

Manchester Okulu

(Manchester School) Ricardo iktisadı­nı izleyerek İngiltere’de serbest ticareti, siyasi ve iktisadi özgürlüğü savunan, Ri­chard Cobden ve John Bright tarafından geliştirilen bir harekettir. Manchester’da başlamış ve ekonomik liberal

Manipülasyon

(Manipulation) Piyasalarda yanlış bil­gi yaymak, kasıtlı olarak yanıltıcı dav­ranışlarda bulunmak ve diğer yatırım­cıların kararlarını belirli bir sonuç elde etmek için etkilemeye çalışmaktır.

Marjinal Dönüşüm Oranı

(Marginal rate of transformation: MRT) Üretim olanakları eğrisi üzerin­de mallardan birinin üretimini bir bi­rim artırmak için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarıdır.

Marjinal Emek-Hasıla Oranı

(Marginal labour-output ratio) Bir firma, sektör veya ülke için herhangi bir dönem içinde istihdam edilen emek miktarında meydana gelen artışların hasıla artışına bölünmesiyle elde edi­len katsayıdır. Bu kasayı. hasılada bir birimlik d

Marjinal Fayda

(Marginal utility) Bir malın son biri­minin tüketiminden sağlanan faydadır. Bir malın tüketiminde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin, diğer malların tü­ketimi sabitken toplam faydada yarattı­ğı değişme olarak tanımlanır.

Marjinal Firma

(Marginal firm) Bir sektöre veya pi­yasaya en son giren ve yalnızca normal kâr elde eden, piyasa fiyatının, ürünün ortalama maliyetine eşit olduğu dü­zeyde üretim yapan firmayı tanımla­yan bir terimdir.

Marjinal İkame Oranı

(Marginal rate of substitution) Tüke­ticinin aynı fayda düzeyinde kalması şartıyla herhangi bin maldan bir birim vazgeçme fedakârlığını ödünleyen öte­ki malın miktarının oranıdır. Bu oran aynı zamanda kayıtsızlık eğrisinin o noktada

Marjinal İthalat Eğilimi

(Marginal propensity to import) Milli gelirde ortaya çıkan bir birimlik değiş­menin ithalatta yarattığı değişimdir.

Marjinalizm

(Marginalism) Bir malın değerini emek-değer teorisi yerine malların pi­yasadaki göreli kıtlık derecesine göre açıklayan ve dolayısıyla arz ve talep dengesi tarafından belirlenen fiyat ile değer arasında özdeşlik kuran iktisadi anali

Marjinal Kâr

(Marginal profit) Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam kârda ya­rattığı değişim olarak tanımlanmaktadır.

Marjinal Maliyet

(Marginal cost) Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam mali­yette yol açtığı değişimdir. Herhangi bir üretim düzeyinde toplam maliyetteki değişmenin üretimdeki değişime oranı olarak da tanımlanabilir.

Marjinal Sermaye-Hasıla Oranı

(Marginal capital-output ratio) Bir firma, sektör veya ülke için herhangi bir dönem içinde sermaye stokunda mey­dana gelen artışların hasıla artışına bö­lünmesiyle elde edilen katsayıyı tanım­lar. Hasılada bir birimlik değişme için

Marjinal Tasarruf Eğilimi

(Marginal propensity to save) Harca­nabilir gelirde ortaya çıkan değişmenin tasarruflarda yol açtığı değişim, diğer bir deyişle tasarruflardaki değişmenin harcanabilir gelirdeki değişmeye oranı­dır. AS tasarruftaki değişiklik, AY ge

Marjinal Tüketim Eğilimi

(Marginalpropensity to consume) Har­canabilir gelirde ortaya çıkan artışın tüketimde yol açtığı artış olarak tanım­lanır. Tüketimdeki değişmenin harca­nabilir gelirdeki değişmeye oranı olarak hesaplanır.

Marjinal Ürün Geliri

(Marginal product revenue) Bir üretim faktörünün kullanımında ortaya çıkan bir birimlik değişmenin, diğer üretim faktörleri sabitken firmanın toplam geli­rinde yarattığı değişmedir. O üretim fak­törünün marjinal verimliliğinden sağl

Marjinal Verimlilik

(Marginal productivity) Bir üretim faktörünün son biriminin kullanımın­dan sağlanan üretim miktarıdır. Bir üretim faktörünün kullanımında or­taya çıkan bir birimlik değişmenin, di­ğer üretim faktörleri sabitken toplam üründe yarattı

Marjinal Yatırım Eğilimi

(Marginal propensity to invest) Milli gelirde ortaya çıkan artışın yatırım­larda yol açtığı artıştır. Yatırımlardaki değişmenin milli gelirdeki değişmeye oranlanması ile hesaplanır.