Metal Eşya Sanayisi

(Manufacture of fabricated metal pro­ducts) Çeşitli metallerden yapılmış, in­şaat malzemesi, radyatör, silah ve mü­himmat, çivi, mutfak eşyası, tarım aleti, tel ve benzerlerini üreten sanayi dalıdır.

Mevduat

(Deposits) Mevduat, bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır satın alma gücünü kullanmak yerine vadeli veya vadesiz olarak bankaya yatırma­sıdır. Güvenilir bir bankaya para yatır­mak, riski en düşük yatırımlardan bi­ridir. Anca

Mevduat Çarpanı

(Deposit multiplier) Bankaya yatırı­lan ilk mevduatın daha sonra ne kadar mevduat yaratacağını, zorunlu karşılık oranına ve bankanın açmış olduğu kre­dilerin geri dönüş oranına bağlı olarak gösteren katsayıdır.

Mevduat Hacmi

(Deposit volume) Belirli bir günde ban­kalardaki yerli ve yabancı para üzerin­den mevduat tutarı toplamı “mevduat hacmi” olarak adlandırılır. Mevduat hacmindeki değişiklikleri reel anlamda izlemek daha mantıklıdır. Eğer mev­duat art

Mevduat Paçal Maliyeti

(Total deposit cost) Mevduat hesap­larının vadeleri itibarıyla tutarları ve bu vadeler için uygulanan faiz oranları dikkate alınarak bulunan ağırlıklı mev­duat faiz oranları ile bankalarca doğru­dan kullanılabilen fon, kasa parası o

Mevduat Sertifikası

(Certificate of Deposit) Bankaların müş­terilerine yatırdıkları mevduat karşılı­ğında verdiği belgedir. Bu belgeler 1980­-1982 döneminde bankerler nezdinde menkul değer gibi işlem görmüştür.

Mevduat Sigortası

(Deposit insurance) Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt içi şubele­rinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteli­ğini

Mevduat ve Kredi Göstergeleri

(Indicators of deposits and credits) Mevduat ve kredi göstergeleri, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği ile Banka Dü­zenleme ve Denetleme Kurumu ista­tistiklerinde tüm ayrıntıları ile yer alır. Mevduatın artış hızı ile kredi stokunun art

Mevsimlik Düzeltme

(Seasonal adjustment) Ekonomist­ler göstergelerdeki karşılaştırmaların daha sağlıklı olması için “mevsimlik düzeltme” tekniğini kullanır. Mevsim­lik düzeltme işleminden geçmiş göster­geler ekonomide gidişatın hangi yönde olduğunu ve tr

Mevsimlik Fiyat Değişimleri

(Seasonal changes of prices) Türkiye’de mevsimlik hareketler enflasyon üzerin­de önemli etkiler yapar. Tüketici endek­sindeki mevsimlik tempo şu seyri izler:

  • Tarım ürünleri ve gıda fiyatları mayıs ile ağustos ayları a

Mevsimsel Dalgalanmalar

(Seasonal fluctuations) Dönemsel ik­lim değişmeleri veya tatiller dolayısıyla yılın belirli dönemlerinde iktisadi et­kinliklerde ortaya çıkan ve göstergelere yansıyan dalgalanmalardır.

Mevsimsellik

(Seasonality) İktisadi etkinliklerde, istihdamda ve talepte yılın belirli dö­nemlerinde düzenli olarak ortaya çıkan farklılıklardır.

Mikroekonomi

(Microeconomics) Ekonomik karar bi­rimlerinin davranışlarından hareketle mal, hizmet ve faktör piyasalarında fi­yatın nasıl oluştuğunu ve oluşmuş bir fiyatın nasıl değiştiğini inceleyen eko­nominin bir alt dalıdır. Mikroekonomide öz

Milli Gelirin Belirlenmesi

(Determination of national income. Milli gelirin belirlenmesini ekono­mik büyüklüklerle grafik üzerinde de göstermek mümkündür. Bu analizde hareket noktası denge milli gelir dü­zeyinde toplam arz ile efektif talebin birbirine eşit o

Milli Gelir Kategorileri

(Categories of national income) TÜİK, milli gelir hesaplarını gelir, üretim ve harcamalar esasına göre hesaplayıp yayınlar. Milli gelir ile ilgili kavramlar şunlardır:

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla. (Gross Do­mes

Milli Gelir Zımni Deflatörü

(Implicit GDP deflator) Milli gelir deflatörü, milli gelir hesabındaki tüm mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yan­sıtır. Deflatörü bulmak için nominal (cari fiyatlarla) GSYH, reel GSYH’ye bölünür. Bölümden 1 çıkartılıp, 100’le ç

Milli Korunma Kanunu

Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı sıra­sında genel veya kısmi seferberlik, bir savaşa girme olasılığı gibi durumlarda gerek halkın, gerekse ulusal savunma­nın gerektirdiği iktisadi gereksinim­lerin karşılanması için hükümete bazı olağ

Millileştirme

(Nationalization) Bir ülkede yabancı­lara ait bir şirket veya taşınmazın hükü­met tarafından bedeli ödenip satın alı­narak devlet mülkiyetine geçirilmesidir.

Mobilya Sanayisi

(Manufacture of furnitures) İmalat sa­nayisinin bu sektöründe ahşap veya me­tal malzemelerde konutlar için oturma yatak ve yemek odası takımları ile büro ve mağaza mobilyaları üretilmektedir.

Modern Portföy Kuramı

(Modern portfolio theory) Bir port­föyde belirli bir risk düzeyinde en çok getiri oranının nasıl elde edileceğini bireysel sezgilerle belirlenen yatırım aracı sayısı ile değil, nesnel hesapla­malarla ortaya konulan etkin sınır ile a