Modigliani-Miller Teorisi

(Modigliani-Miller theory) Vergilerin, iflas maliyetlerinin ve asimetrik bilgi­nin olmadığı, piyasanın etkin olduğu varsayımları altında bir firmanın yü­kümlülüklerini nasıl finanse ettiğinin firmanın değerini etkilemeyeceğini be­lirte

Monetarizm

(Monetarism) Monetarist görüşü be­nimseyenler para arzının kısa dönemde cari fiyatlarla milli gelirin başta gelen belirleyicisi olduğunu savunmaktadır. Bu ekonomik düşünce akımı, 60’lı yıl­larda ekonomideki Chicago Okulu’nun öncüsü

Monetizasyon

(Monetization) 1-Para arzının milli gelir içindeki payının artmasını tanım­lar. 2- Bu terim vadesi gelen iç borçla­rın dolaşıma daha fazla para sürülerek ödenmesi anlamına da gelir. Bu tür bir uygulamanın ardından enflasyon hızla tı

Monopol

(Monopoly) Tek satıcının bulunduğu monopol piyasası firmaların aralarında anlaşıp tek bir firma gibi davranmala­rı durumunda da ortaya çıkabi

Monopson

(Monopsony) Bu terim tek alıcı anla­mına gelmektedir. Tek alıcı karşısında çok sayıda satıcının bulunduğu piya­salarda, birbirinden farklı başlıca iki durum söz konusu olabilir. Arz esnekli­ğinin yüksek olduğu ve satıcıların reka­bet h

Montaj Sanayisi

(Assembly industry) Ara malların ve parçaların üretim sürecinde bir araya getirilerek nihai ürünü ortaya çıkaran iş­letme veya sektördür. Montaj

Moratoryum

(Moratorium) Borçlu ülkenin ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçla­rının tümünü veya bir kısmını ödeye­meyeceğini ilân etmesidir. Bu süreç genelde borçlu ve alıcı arasında yapı­lan görüşmeler sonrasında borcun ye­niden yapılandırı

Motorlu Araçlar Sanayisi

(Manufacture of motor vehicles). Bi­nek otomobilleri ile kamyon, kamyonet ve otobüs gibi ticari taşıtlar bu sektörde üretilmektedir. Her tür motor, şasi, ka­roseri, yedek parça üretimi ile treyler ve imalatı da bu sektörün kapsamınd

Mudaraba

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana uygulanan bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklıkta bir taraf emek, diğer taraf sermaye sağlamakta, ortaya çıkan kâr paylaşılmaktadır. Bu yöntemde serma­ye sahibi ile sermayesi bulunmayan an­cak

MUFG Turkey

Yabancı mevduat bankası statüsünde çalışan bir Japon bankasıdır. 2013’de kurulan bankanın Bank of Tokyo Mit­subishi UFJ Turkey olan adı 2018 yı­lında Mitsubishi UFJ Financial Group olarak değiştirilmiştir. Bankanın 1 şu­besinde 78 ç

Muhabir Banka

(Correspondent bank) Muhabirlik an­laşması yaptığı diğer bir bankanın müş­terilerine de bankacılık hizmeti veren kuruluştur.

Muharrem Kararnamesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1854 yı­lından itibaren almaya başladığı dış borçları ödeyememesi üzerine, İngilte­re, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda’dan oluşan alacaklı ülke temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul tarafı

Mundell Modeli

(Mundell model) Büyüme oranındaki artışın ödemeler bilançosunda yalnız­ca kısa dönemde bir iyileşmeye, uzun dönemde ise daha da kö

Mutabakat

(Settlement) İki veya daha fazla taraf arasındaki fon veya menkul kıymet ak­tarımından kaynaklanan yükümlülük­lerin yerine getirilmesidir.

Mutlak Üstünlük Teorisi

(Theory of absolute advantage) Bir ülkenin ihraç edeceği malı, maliyet ve kalite açısından diğer ülkelere göre daha uygun koşullarda üretebilecekleri durumları inceleyen bir dış ticaret teri­midir. Mutlak üstünlük durumu doğal kayna

Mutlak Yoksulluk

(Absolute poverty) Kişi veya ailenin belli bir gelir düzeyinin altında kalıp yiyecek, güvenli içecek su, sağlık, ba­rınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunu ifade eder.

Mükellef

(Taxpayer) Yasal olarak kendisine ver­gi ödeme yükümlülüğü getirilen gerçek veya tüzel kişidir. Mükellef kendi payı­na düşen vergi borcunu süresi içinde ve uyulması gereken şekil şartlarını dik­kate alarak ödemek zorundadır.

MÜSİAD-SAMEKS

(MUSIAD- Purchasing Managers In­dex) Müstakil Sanayiciler ve İşadam­ları Derneği’nin tarafından açıklanan SAMEKS (Satın Alma Müdürleri En­deksi) sanayi ve hizmetler dallarını kap­samaktadır. Her ay hesaplanan endeks ilgili ayın son

Müteselsil Borç

(Joint debt) Bir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıy­la sorumlu olduğu borçtur.

MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)

5 Mayıs 1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile MERNİS projesi fikri doğdu ve 1976 yılında Devlet Planlama Teşki­latı (DPT) tarafından projelendirildi. Dünya Bankası’nın 1997’deki desteği ile MERNİS projesinde merkezde ve 923 ilç