Mübadele

Lozan Barış Anlaşması sonrasında Tür­kiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 1,5 milyona yakın Anadolu Rumu, Yu­nanistan’da yaşayan 379 bin 913 Türk ile mübadele edildi. 1923’ten sonraki 15 yıl içinde Balkanlar’dan ve diğer böl­gelerd

Mahreç

(Origin, source) İhraç edilecek, dışarı çıkarılacak yer anlamındadır. Ticari te­rim olarak yurtiçinde üretilen malların dışarıda satıldığı yer, dış pazar, sürüm yeri, ihracat yeri anlamına da gelir.

Maliyet Hesapları

(Cost accounts) Üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin ve hizmet işletmele­rinden sunulan hizmetlerin maliyeti­nin kayda alınması amacıyla kullanılan hesaplardır.

Maliyet Muhasebesi

(Cost accounting) Girdi ve ürün maliyet­lerini ile ilgili bilgileri toplayan, bunları analiz ederek yorumlayan bir muhasebe dalıdır. Bir işletmenin satışa sunduğu mal ve ya hizmeti üretmek için kullan­dığı her türlü faktöre harcanan

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

(Maslow’s hierarchy of needs) ABD’li hümanist psikolog Abraham Mas- low’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki beş temel kategori şunlardır:

Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihti­

Mavi Okyanus Stratejisi

(Blue Ocean Strategy) Mavi Okyanus Stratejisi 2005 yılında W. Chan Kim ve Renée Mauborgne tarafından yayınla­nan bir kitapta açıklanan pazar strate­jisidir. Fransız ekonomi kuruluşu INSEAD’ın bu iki öğretim üyesi 1880 ile 2000 arası

Melek Yatırımcı

(Angel investor) Melek yatırımcı adı ve­rilen kişiler, ileride gelişeceğini düşün­düğü ancak işin başında riskli görünen girişimlere ilk faaliyet dönemlerinde destek sağlar. Melek yatırımcı çoğun­lukla destek verdiği girişimin bulun

Mentor

(Mentor) İşyerindeki genç profesyo­nellere örgütsel ilgiyi ve kendi birikim ve deneyimlerini aktaran kişidir. Çalı­şanlara kurum gelenekleri, şirket poli­tikaları, kariyer geliştirme ve çalışma yöntemleri konusunda bilgi verir. Aynı

Mikroyönetim

(Micromanagement) Girişimciler, iş sahipleri ve yöneticilerin bir bölümü şirketin gelişme aşamasında mikroyö­netim sorunu ile karşı karşıya kalabi­lir. İş gelişip büyüdüğünde girişimci ya yetkilerinin bir bölümünü çevresinde­kilere

Misyon

(Mission) Bu terim bir kişinin veya bir grubun üstlendiği ve yerine getirmek için uğraştığı özel görev anlamında kullanılır. Misyon belgesi işletmenin hikmet-i vücudunu, varlık nedenini ve ne yapmak istediğini kısa ve öz olarak beli

Motivasyon

(Motivation) 20. yüzyılın ikinci yarı­sında sosyal bilimciler ve yöneticiler işçilerin motivasyonu ile verimliliğin yükseltilmesi konularına öncelik verdi. Bu arada motivasyon konusu her yönüy­le tartışıldı ve bu konuda farklı teori

Makine Dili

(Machine language) Yalnızca belirli bir bilgisayar ya da bilgisayar sınıfının ma­kine komutlarından oluşan yapay dildir.

Makine ile İmgeleme

(Machine vision) Belirli bir donanım ve yazılma sahip cihazın akıllı bir ka­mera aracılığı ile görüntüleri algılama­sı, görüntü ile ilgili verileri incelemesi ve işlemesi makine ile imgeleme olarak tanımlanır. Yapay zekânın sanayide

Makine Öğrenmesi

(Machine learning) Bir birimin kendi performansını, kendi bilgilerini geliş­tirme sürecidir. Bilgisayarın, bir konu ile ilgili büyük miktarda veri kümesini inceleyip yorumlayarak konuyu öğren­mesine makine öğrenmesi denilir. Mev­cut

Metaveri

(Meta data) Verinin tanımını yapan, kaynağını ve nasıl derlendiğini belirten bilgidir. Metaveride bilgiye erişim yolları da gösterilir. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, göstergelerle ilgili olarak ya­yınladığı bültenlerin ekinde e

Metcalfe Yasası

(Metcalfe’s Law) 3Com şirketinin kuru­cusu ve ethernet’in mucidi Robert Met­calfe tarafından formüle edilen bu yasada “Bir bilgi ve iletişim ağının yararı, bu ağ­ları kullanan kişi sayısının karesi kadar artar” tespiti yapılmıştır.

Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) 

(Micro electro-mechanical systems: MEMS) Mekanik ve elektronik parçalar­dan oluşan minyatür makinalara verilen addır. Bu makinaların boyutları 1 mikro­metre (metrenin milyonda 1’i) ile birkaç milimetre arasında değişmektedir. Bu tür

Modem

(Modem) Bilgisayarın telefon hattına bağlanarak, hattın diğer ucundaki bil­gisayar ile iletişim kurmasına yarayan araçtır. Verileri ses sinyallerine, ses sinyallerini ise verilere çevirir. Modem kelimesi İngilizce MOdulator ve DE­Mo

Moleküler Elektronik

(Molecular electronics) Nanometre bo­yutlarında elektronik araçlara sahip ve ayrı moleküllerden oluşan sistemlerin adıdır. Moleküler elektronik malzeme­ler bu nitelikleri ile bugünün yarıiletken araçlarında görülen ve süreklilik gös

Moore Yasası

(Moore’s Law) Intel’in kurucularından Gordon Moore, 1965’te elektronik ile­tişimdeki ilerlemenin olağanüstü hızı­nı şu tespit ile somutlaştırmıştı: “Chip (yonga) teknolojisindeki gelişmeler, bilgisayarların kapasitesini, maliyet ar­