Nakit Iskontosu

(Cash discount) Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha dü­şük fiyat uygulanmasıdır.

Niş

(Niche) Niş, mimaride bir yapıdaki girintiler için kullanılan bir terimdir. Biyolojide bir canlının varlığını sürdü­rebileceği kendine özgü yaşama orta­mını tanımlar.

Nöropazarlama

Neuromarketing) 2000’li yıllarda beyin araştırmaları hızlı bir gelişme göstermiş, aynı dönemde davranışsal ekonomi konusunda da yeni tezler or­taya atılmıştır. Pazarlama konusunda yeni araçlar ve yöntemler arayışı içinde olanların b

NACE

(Eurepean Classification of Econo­mic Activities) Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulan ve işyerlerinin faaliyet konularına göre sınıflandırılmasında temel alınan ulus­lararası ekonomik faaliyet sınıflama sistemi

NAFTA

(North American Free Trade Area) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Böl­gesi (NAFTA) ile ilgili anlaşma ABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük vergisi oranlarının indirilerek tica­retin serbestleştirilmesi amacı ile 1994 yılı başında yür

NAIRU

Bkz: Enflasyon yaratmayan işsizlik oranı.

Narh

(Assize, officially fixed price) Mal ve hizmet fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından belirlenmesidir. Tüketici­yi piyasadaki fiyat iniş çıkışlarından korumak için dönem dönem uygulan­mıştır. Tüketiciyi korumak için temel gıda ve

NASDAQ Bileşik Endeksi

(NASDAQ Composite Index) ABD’nin New York kentinde Nasdaq, 1971 yılın­da dünyanın ilk elektronik menkul de­ğer piyasası olarak kurulmuştur. NAS­DAQ kısaltması “National Association of Securities Dealers Automated Quo­tations” kelimeler

Nash Dengesi

(Nash equilibrium) Anlaşmasız oligo­pol piyasasında veya anlaşmasız oyu­nun çözümünde, her bir oyuncunun rakiplerinin olası seçeneğine kendin­ce en iyi yanıtı verdiği ve her birinin ödülünü azamileştirdiği, dolayısıyla hiçbirinin te

Navlun

(Freight) Gemi ile yapılan taşımacılık­ta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedelidir. Taşıyıcı ile taşıtan arasındaki mal taşıma sözleşmesine “navlun söz­leşmesi” denmektedir.

Navlun Sigortası

(Freight insurance) Navlun ücretinden doğan alacağın güvence altına alınması için yapılan sigortadır.

Naylon Fatura

(False invoice, spurious invoice) Ger­çek bir işlem veya alım-satım olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen sahte faturadır. Vergi kaçırmak için kullanılan bu faturalar çapraz vergi in­celemeleri ile ortaya çıkarılabilir.

Negatif Gelir Vergisi

(Negative income tax) Belirli bir gelir düzeyinin altında geliri olanlara, geliri ile orantılı olarak yapılması 60’lı yıllar­da önerilen mali yardımdır.

Negatif Tasarruf

(Negative savings) Birey, aile ve firma, gelirlerinin üstünde bir harcamada bu­lunmuşsa “negatif tasarruf” söz konusu olur. Bu durumda ya daha önce gerçek­lemiş tasarruflar kullanılır ya da borç­lanmaya gidilir.

Negatif Yatırım

(Negative investment) Bir hesap yılı içinde gerçekleşen toplam yatırım, mevcut sermayenin eskime ve aşınma­sını karşılayacak yatırım miktarından daha düşük düzeyde olduğunda “nega­tif yatırım” söz konusu olur.

Neo-Keynesyenizm

(Neo-Keynesianism) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Keynesyen ekonomi anlayışının takipçileri ekonomik dü­şünce ortamında seslerini duyurmaya devam etmiştir. 50’li ve 60’lı yıllarda Roy Harrod, Joan Robinson, Luigi Pa- sinetti, Michal Ka

Neoklasik Gelir Dağılımı Modeli

(Neoclassical model of income distri­bution) Neoklasik gelir dağılımı teori­si, faktör paylarının belirlenmesinden çok faktör fiyatlarının oluşumunu ele almıştır. Ancak bazı varsayımlar altın­da bu analiz faktör payları konusuna da

Neoklasik İktisat Okulu

(Neoclassical economics school) Alfred Marshall’ın analizleri ile başlayan ve karşılaştırmalı statik analiz yöntemini kullanarak iktisadi davranışları marjinalizm ile açıklayan bir iktisat okulu­dur. Bir ekonomide fiyat mekanizması

Neoliberalizm

(Neoliberalism) 70’li yıllardan önce neoliberalizm denince farklı düşünce yapılarına sahip iktisatçıların görüşle­ri akla gelmekteydi. Almanya’da Wal­ter Eucken, Alfred Müller-Armack ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Türki­ye’de öğre

Net Büyüme Hızı

(Net growth rate) Bir ekonomide ge­nellikle bir yıl olmak üzere belli bir dö­nemde gerçekleşen büyüme hızından söz konusu dönemde kaydedilen nüfus artış oranının çıkarılmasıyla hesap­lanan büyüklüktür. Bu büyüklük aynı zamanda kişi