Nüfus Politikası

(Population policy) Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus artışı teşvik edildi. Cum­huriyetin kurulmasından önce savaşlar nedeniyle ortaya çıkan nüfus azalmasını telafi etmek için önlemler alındı. 1927­-40 döneminde yıllık nüfus artış

Nüfus Projeksiyonları

(Population projections) Devleti, kurumları ve şirketleri yönetenler strateji belirlerken ve planlama yaparken orta ve uzun vadedeki nüfus hakkında bir fikir sahibi olmak isterler. Kişiler için örneğin beş yıl uzun bir dönem kabul e

Nüfus Sayımı

(Population census) Bir yerdeki nüfu­sun belli bir zaman diliminde sayılması işidir. Sayımlar nüfusun niceliğini ve niteliğini ve özelliklerini tanımayı sağ­lar. Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfus

Nüfustaki Değişim

(Population change) İki temel demogra­fik süreç olan yıllık doğum ve ölüm sayı­ları arasındaki fark doğal nüfus değişimi­ni verir. Doğumlar fazla olduğunda doğal nüfus artışı vardır. Bu iki temel dinamiğe ek olarak göç de nüfusu etk

Nüfus Yoğunluğu

(Population density) Bir ülkede veya bölgede bir kilometrekareye düşen nüfustur. Ülkenin veya bölgenin nüfu­su, yüzölçümüne bölünerek bulunur. 2018 yılı sonunda Türkiye’nin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 106 kişi olmuştur. Nüf

Nakit Akım Tablosu

(Cash flow statement) Bir işletmenin faaliyetleri sonucunda yarattığı nakit akımını ele alan ve işletmenin borç ödeme ve kâr dağıtım gücü konusunda bilgiler veren tablodur.

Nazım Hesaplar

(Memorandum accounts) İşletmenin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen ancak karar alıcılar için önem arz ettiği için takip edilmesi gereken bazı olayların muhasebeleştirilmesi için kullanılan hesapla

Normal Maliyet

(Normal costing, absorption costing) İmalat maliyetleri faaliyet devrelerinin fiili ve gerçek masraflarına göre hesap­landığı takdirde, sonuç almak gecikebi­lir ve masraflarda dönemden döneme farklılıklar ortaya çıkabilir. Hesapla­m

Nanobot

(Nanobot) Çok küçük boyutlardaki ro­botlara verilen addır. Nanobotların nano boyutta makinelerin montajında ve tıp alanında kullanılması planlanmaktadır.

Nano Elektromekanik Sistemler (NEMS)

(Nanoelectromechanical systems: NEMS) Nano ölçekte elektriksel ve mekanik iş­levselliği birleştiren ve fiziksel, kimya­sal ve biyolojik sensörler oluşturan bir cihaz sınıfıdır. Bu tür bir cihazla örne­ğin havadaki kimyasal maddeleri

Nanofotonik

(Nanophotonics) Nanoteknolojik çalış­malar ile optik veri iletişiminde önemli rol oynayan, dönüştürücüler ve fotonik bileşenler geliştirilmektedir. Lazer televizyonu ve ekranlar nanofotonik araştırmaların ürünleridir.

Nanolitografi

(Nanolithography) Nano boyutta aletler kullanarak molekül ve atom düzeyindeki malzemelerin bir yere biriktirilmesi veya oradan uzaklaştı­rılmasıdır. Bu yöntemin, çiplerin ya­pımında kullanılan elektron demeti litografisi sistemine a

Nanometre (NM)

(Nanometre) Metrenin milyarda biri uzunluğundadır. Bir DNA çift sarmal yaklaşık 2 nm çapa sahiptir. Diğer yan­dan, en küçük hücresel yaşam formları, mikoplazma familyasının bakterileri, yaklaşık 200 nm uzunluğundadır.

 

Nano Parçacık

(Nanoparticle) Nano parçacık üretmek için gerekli aşamalar malzemeyi katı halden atomlara veya iyonlara ayır­maktır. Laboratuvar ortamında cihaz­lar, bu sürecin daha verimli olabilmesi için çoğu hammaddedeki malzemenin atomik seviye

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji nedir?

(Nanotechnology) Yüksek performans­lı ürünler yapmayı amaçlayan moleküler ölçekte bir mühendislik dalıdır. Fizik ve kimya bilimleri ile belirli mü­hendislik dallarından yararlanan disiplinlerarası bir teknolojidir.

Nanotriboloji

(Nanotribology) Malzemelerin sürtün­me, aşınma ve yağlanma gibi özellik­lerinin nano ölçekte incelendiği ve bu konudaki sorunların çözümünün amaç­landığı bir bilim dalıdır.

Nesnelerin İnterneti

(Internet of Things: IoT) Nesnelerin ve evlerde kullanılan eşyaların hem birbirleri ile hem de daha büyük in­ternet sistemleri ile bağlantılı olduğu, veri gönderip aldığı bir iletişim ağıdır. “Nesnelerin İnterneti” terimi ilk kez Ke

Nanoteknoloji

Nanoteknolojinin tarihçesi, kullanım alanları ve nanoteknolojik gelişmeler kronolojisi. Nano birimler.

1931: Max Krott ve Ernest Ruska ilk elektron mikroskobunu icat etti. Ruska 1986’da Nobel ödülü aldı.

1947: William Shackley ve ekibi, tran­sistoru icat ederek mikroelektronik dö­nemini başla