Odak Grupları

(Focusgroups) Belirli bir odak ya da so­run üzerinde, belli bir dönemde yapılan yoğun tartışmaları ve küçük gruplarla görüşmeleri içeren bir araştırma stra­tejisidir. Odak grupları en çok sekiz ki­şiden oluşan ve belirli bir konunun

Outlet

Bu kelime İngilizcede satış yeri anlamı­nı taşır. Malların düşük fiyatla satıldığı işyerlerine “outlet mağaza”, bu türden mağazaların bir arada bulundukları yer­lere de “outlet center” adı verilmektedir.

Odeabank

Merkezi Lübnan’da bulunan Bank Audi’nin çoğunluk hissesine sahip oldu­ğu banka 2012 yılında kurulmuştur ve 48 şubesinde 1093 çalışanı ile hizmet vermektedir.

OECD

(Organization for Economic Coopera­tion and Development: OECD) İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ulus­lararası iktisadi işbirliğini amaçlayan bir kuruluştur. Bu amaç için Avrupa devletleri 1948 yılında kendi aralarında Avrupa

OECD Birleşik Öncü Göstergeler Endeksi

(OECD Composite Leading Indicators: CLI) Bu endekste Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) üye ülkelerin sanayi üretimindeki beklen­tileri her ülke için tek

Offset Anlaşmaları

(Offset agreements) Bir tür dengele­me anlaşmasıdır. Kamu kurum ve ku­ruluşlarının bir yabancı şirketten mal veya hizmet satın aldıklarında yabancı şirketin de Türkiye’den bazı malları it­hal etmesini öngören anlaşmaya offset

Off-Shore Bankacılığı

Bkz. Kıyı bankacılığı

Okun Yasası

(Okun’s law) İşsizlik oranının doğal işsizlik oranından sapması ile “gerçek­leşen reel gayrisafi yurtiçi hasılanın do­ğal gayrisafi yurtiçi hasıladan sapması” arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren ve A. Okun tarafından

Oligopol

(Oligopoly) Belirli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıl­dığı piyasa türüdür. Bu tür piyasaların temel özelliği, firmaların kararlarının birbirine etki etme derecesinin yük­sekliğidir. Oligopol piyasasında bir

Oligopson

(Oligopsony) Alıcının sınırlı sayıda, sa­tıcının ise çok olduğu piyasa türüdür. Bu piyasada her alıcı satın aldığı mik­tarın ve ödediği fiyatın rakip firmaların satın alacağı miktara ve ödeyecekleri fi­yata etki edeceğini bilir. Bun

OPEC

(Organization of Petroleum Exporting Countries) Net petrol ihracatçısı olan ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran ülke­lerin oluşturduğu bir örgüttür. “Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü” 9-14 Eylül

Operasyonel Risk

(Operational risk) Bilişim altyapısın­dan, insan hatasından, yönetimsel başansızlıktan veya kurum dışı olaylardan kaynaklanabilen ve kurumun verdiği hiz­metlerin yavaşlamasına, bozulmasına ya da sağlanamamasına yol açan risktir.

Opsiyon

(Option) Herhangi bir konuda kişinin seçme hakkına sahip olması anlamına gelen bir terimdir. Ticarette bir malın satıcısının belirlenen satış koşulları çerçevesinde alıcıya tanıdığı düşün­me ve karar verme süresi anlamını da taşımak

Optimum

(Optimum) Makro ve mikroekonomide belirli bir amaca ulaşmak için “en uygun koşulları” belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Optimum kavramı kesin bir nitelik taşımamaktadır. Doktrinlere, yöntemlere ve sübjektif ölçülere göre bu k

Ordinal Fayda

(Ordinal utility) Mikroiktisatta tüke­tici davranışı konusunda geliştirilmiş bir kavramdır. Faydanın sayılaştırılması imkânsız olduğu için tüketicinin mal bileşimleri veya mallar arasında tercih sıralaması esas alınır. Bunun için de

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

(Organized industrial zone: OIZ) OSB’ler sanayi yatırımlarını özendirmek ve sanayi üretiminin artmasını sağ­lamak amacıyla birbirleriyle uyumlu üretimde bulunan firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir a

Organize Türev Piyasalar

(Derivative markets) Standartlaştırıl­mış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takas­ların bir kurum tarafından garanti edil­diği, borsaların bünyesinde işleyen pi­yasalardır. Türev piyasa işlemleri

Ortadirek

Türkiye’de 1980 ile 1995 arasında “orta sınıf” anlamında yaygın olarak kullanılan küçük esnaf, işçi, memur ve emekli gibi orta düzeyde gelir grupları­na verilen addır.

Orta Gelir Tuzağı

(Middle income trap) Orta gelir tuzağı, orta gelir düzeyine ulaşmış ekonomi­lerin çok uzun süre bu gelir düzeyinde kalarak bir üst basamak olan yüksek ge­lir düzeyine bir türlü geçemedikleri du­rumu tanımlamaktadır. Bu terim Homi Kh

Ortakçılık

(Sharecropping) Bir tarımsal araziden elde edilen ürünün daha önce yapılmış anlaşma gereğince toprak, toprağa bağ­lı tesisler ve tohumluk, gübre, ilaç gibi girdileri sağlayan toprak sahibi ile top­rağı işleyen ortakçı arasında payla