Ortak Girişim

(Joint venture) İki veya daha çok tü­zel kişiliğin özellikle riskli ve yüksek teknoloji gerektiren yatırım projelerini gerçekleştirmek amacıyla yeni bir şir­ket kurmalarıdır. Ortak girişim yerli ve yabancı sermaye şirketleri arasınd

Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)

(Common Customs Tariff) Aralarında gümrük birliği gerçekleştiren ülkelerin, birlik dışındaki ülkelere uyguladıkları ortak tarifedir.

Ortak Para Alanı

(Common currency area) Yakın ekono­mik ilişki içinde olan bir grup ülkenin paralarını sabit kurlarla birbirlerine bağlarken diğer ülke paralarına karşı dalgalanmaya bırakmalarıdır.

Ortak Pazar

(Common Market) Gümrük birliğinin daha ileri bir aşaması olup üye ülkeler arasında emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin de serbestçe dolaşımının sağlandığı iktisadi bütünleşme aşama­larından biridir. 1960 ile 1980 arasında bugünkü

Ortalama Değişken Maliyet

(Average variable cost) Toplam değiş­ken maliyetin üretim miktarına bölün­mesiyle hesaplanan, bir birim mal üret­mek için katlanılan değişken maliyettir.

Ortalama Gelir

(Average income) Belirli bir dönemde bir birim maldan elde edilen gelirdir. Toplam gelirin üretim miktarına bö­lünmesiyle bulunur.

Ortalama İthalat Eğilimi

(Average propensity to import) Bir ül­kede belli bir dönemde gerçekleştirilen ithalatın milli gelire bölünmesiyle he­saplanan, belirli bir dönemde bir birim milli gelire karşılık gelen ithalattır.

Ortalama Kâr Haddi

(Average rate of profit) Vergi beyanı­nın doğruluğunu kontrol etmek için geliştirilmiş bir vergi güvenlik önlemi­dir. Kıyaslama yolu ile vergi denetimi yapılmasına imkân veren bu araçta kâr hadleri yerel olarak tespit edilir.

Ortalama Maliyet

(Average cost, unit cost) Toplam ma­liyetin toplam üretim miktarına bö­lünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan maliyettir. Ortalama maliyet, ortalam

Ortalama Maliyet Fiyatlandırması

(Full cost pricing) Bir malın fiyatının, o malın ortalama maliyetine belirli bir kâr payı eklenmesiyle belirlenmesine dayanan ve R. E. Hail ile C. J. Hitch’in ampirik çalışmaları sonucunda sapta­nan bir tür maliyet üstü fiyatlandırm

Ortalama Saat Ücreti

(Hourly wage earning) İşçiye belirli bir dönemde yapılan toplam ödemenin aynı dönem içinde çalışılan saat sayısı­na bölünmesiyle bulunur.

Ortanın Dışlanması Yasası

(Law of excluded middle) Yalnızca tam olarak uygulanan esnek kur sistemi veya sabit kur sistemlerinin uygun ol­duğunu ve ara kur sistemlerinin başa­rılı olamayacağını ileri süren görüştür.

Orta Vadeli Kredi

(Medium term credit) Genellikle vade­si bir ile beş yıl arasında olan kredidir. Ancak ihracat kredilerinde vade yedi yıla kadar uzayabilmektedir.

Orta Vadeli Mali Plan

(Medium-term financial plan) Bu plan, bütçe hazırlık sürecinde yer al­maktadır. 5018 sayılı Kanun’a göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminle­ri il

Orta Vadeli Program (OVP)

(Medium-term programme) Bu prog­ram bütçe hazırlığının başlangıç nokta­sıdır. 5018 sayılı Kanunun 16’ncı mad­desi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci, en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkele­ri,

Ortodoks İstikrar Programı

(Orthodox stabilization programme) Enflasyonu düşürmek ve enflasyon beklentilerini kırmak amacıyla genel kabul görmüş daraltıcı para ve maliye politikaları uygulanmasını içeren istik­rar politikasıdır.

Osmanlı Bankası

(Ottoman Bank) 1856 yılında İngi­liz sermayesiyle İstanbul’ da kurulan Ottoman Bank’ın unvanı 1863 yılında Fransız sermayesinin katılımı sonucu Bank-ı Osmani-i Şahane’ye dönüşmüş­tür. Osmanlı İmparatorluğu’nda mer­kez bankası olarak

Otarşi

(Autarky) Bir ülkenin çok yüksek güm­rük tarifeleri, kotalar ve kambiyo dene­timi gibi araçlarla kendini dünya eko­nomisinden soyutlamak için uyguladığı iktisaden kendi kendine yeterlilik po­litikasıdır. Sovyetler Birliği, 1917’de,

Otofinansman

(Auto-financing, self-financing) Bir iş­letmenin yatırım harcamalarını, dağıtıl­mamış kârlarını ve özkaynaklarını kul­lanarak borçlanmadan karşılamasıdır.

Otomasyon

(Automation) Otomasyon bir işin insan ile makine arasında paylaşılması olarak tanımlanabilir. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu otomas­yon sistemleri yarı otomasyon, makine­nin yoğun