Otoprodüktör

(Autoproductor) Elektrik enerjisi ihti­yacını kendisi üreten, tüketim fazlası üretimini ise satan tüzel kişidir.

Oyun Teorisi

(Game theory) Çıkarları çatışan ve bir­birlerinin davranışlarından etkilenen rakiplerin, davranışlarına ilişkin çeşitli varsayımlar altında ortak bir dengeye ulaşıp ulaşamayacaklarını analiz eden teoridir. Oyun Teorisi Oscar Morgens­te

Ortalama Yaş

(Mean age) Nüfusun yaşlarının toplamı, nüfus sayısına bölünerek bulunur. Orta­lama yaş değeri ortanca yaşa yakın çıkar.

Ortanca (Medyan) Yaş

(Median age) Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandı­ğında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, di­ğer yarısı da bu yaştan büyüktür. Türki­ye’de 2018 sonunda ortanca ya

Organizasyon

(Organization) Türkçede organizasyon kelimesinin birbirine yakın iki anlamı vardır. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sosyal, siyasal, teknik ve ekonomik yapılar “örgüt” ola­rak adlandırılır. Örgüt belirli bir

Ortalama Maliyet

(Average cost) Belli bir dönemde katla­nılan sabit ve değişken maliyetler top­lamının, aynı dönemde üretilen toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen değere denir.