Parasal Yılan

(Monetary snake) 1971 yılında geliş­miş ülkelerde yaşanan para krizinden sonra Avrupa Para Birliği’ni kurma yo­lunda gerçekleştirilen girişimlerin ba­şında “yılan” sisteminin uygulanması gelmiştir. Avrupa paraları arasındaki dalgala

Para Talebi

(Demand for money) Bir ekonomide karar birimlerinin belli bir dönemde işlem, değer saklama, spekülasyon gibi güdülerle ellerinde bulundurmak iste­dikleri para miktarıdır. İşlem (muame­le) güdüsü ile para talebi nominal gelir düzeyin

Paravan Banka

(Shell bank) Kurulduğu ve ruhsat aldı­ğı ülkede herhangi bir fiziki varlığı bu­lunmayan ve konsolide denetime tabi bir finansal gruba bağlı olmayan banka türüdür.

Para Yanılgısı

(Money illusion) Fiyatlar genel düze­yindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ik­tisadi karar birimleri tarafından algılanamaması durumunu ifade eder.

Parça Başına Ücret

Bkz. Akord sistemi.

Parçalanmış Üretim

(Fragmented production) Üretim sürecinin bir bölümünün ülke içinde veya dı­şında farklı bir yere kaydırılmasını ifade eder. Bu üretim sistemi özellikle küre­selleşme döneminde yaygınlaşmıştır.

Pareto Optimumu

(Pareto optimality) Vilfredo Pareto ta­rafından geliştirilen toplumsal refah kriteridir. Pareto’nun optimum refah ta­nımına göre “Toplumdaki kişilerin en az birinin refahını azaltmadan diğer kişile­rin (en az birinin) refahını artır

Parite

(Parity) Bir ülkenin parası esas alı­narak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesapla­nan değeridir.

Pasha Yatırım Bank

“Yatırım Bank” adı ile 1987’de kurulan banka 2015 yılında merkezi Azerbay­can’da bulunan Pasha Bank tarafından satın alınmıştır. Pasha Yatırım Bank 1 şubesinde 54 kişi ile yatırım bankacılığı yapmaktadır.

Patent

(Patent) Bir buluşun gerçek veya tüzel kişiye ait olduğunu gösteren belgedir. Patent hakkı ise patenti kullanma yet­kisini ifade eder.

Patinkin Etkisi

(Patinkin effect) Don Patinkin tarafın­dan geliştirilen ve kendi adı ile anılan etki, bütçe açıkları ile enflasyon arasın­daki ilişkiyi açıklamıştır. Patinkin’e göre yüksek enflasyon ortamında, enflasyo­nun olmadığı duruma göre reel

Paydaş

(Shareholder) 1- Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kişidir. Eskiden bu­nun için hissedar kelimesi kullanılırdı. 2- Hisse senedini satın alarak elinde bulunduran kişi de “paydaş” olarak ad­landırılır. 3- (Stakeholder) Herhangi

Pazarlık Gücü

(Bargaining power) Piyasada alıcı ve satıcının göreli büyüklüğünden doğan, fiyat veya satış koşullarını kendi lehine değiştirebilme imkânını tanımlar.

Perakende Bankacılık

(Retail banking) Büyük ticari bankaların yerel şubeler açarak yerleşim biriminde­ki tasarruf sahiplerine, tüccara, esnafa, küçük ve orta büyüklükteki şirketlere hizmet verdiği bankacılık türüdür.

Perakende Satış

(Retail) Malların teker teker, küçük parça veya bölümler halinde doğrudan tüketiciye satılmasına dayanan satış biçimidir.

Perestroika

(Perestroika) 1980’Ierin ortasından itibaren Sovyetler Birliği’nin ekonomik açıdan yeniden yapılandırılması için hazırlanan ve özel sektörün gelişimine, iktisadi altyapının yenilenmesine ve fiyat mekanizmasının işlemesine yöne­lik p

Performans Esaslı Bütçeleme

(Performance Based Budgeting) Tür­kiye’de 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun çıkarılmasından sonra “Performans Esaslı Bütçeleme” sistemine geçilmiş­tir. Bu sistem 60’lı yıllarda ortaya çıkan performans

Pestisitler

(Pesticides) Zararlı bitki ve hayvanla­rı yok etmekte kullanılan, insan ürünü kimyasal maddelerdir, Böcek öldürücü, yaprak dökücü ve kemirgen öldürücü türden bazı tarım ilaçları genel sağlık açısından tehdit oluşturabilir.

Phillips Eğrisi

(Phillips curve) İngiliz iktisatçısı A. W. Phillips’in enflasyon oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelediği eğridir. Phillips uzun dönem zaman serileri üze­rinde yaptığı araştırmalar sonucunda işsizlik ve enflasyon arasında n

Pigou Etkisi

(Pigou Effect) Cambridge Ekolü ikti­satçılarından A. C. Pigou’nun istihdam hacmi ile ücret değişmeleri arasında­ki ilişki konusundaki açıklamasıdır. N istihdam hacmini, Y gelir düzeyini, q ücret ödemelerine ayrılan bölümün gelire ol