Prefinansman Kredisi

(Preliminary financing, prefinance) Bir işletmenin siparişi yerine getirebil­mesi için alıcılar aracılığı ile kendisine açılan kredidir. Bu terim bir ihracatçı­nın, ithalatçılar aracılığı ile doğrudan veya dolaylı olarak kendisine a

Prelevman

1- (Import levy) Tarımsal destekle­me programları çerçevesinde ithalata konu olan malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda yerli üreticileri korumak için malların ithalatından aradaki fiyat farkı kadar alına

Prim

(Premium) 1-İşteki performans veya herhangi bir nedenle işveren tarafın­dan çalışanlara yapılan ödemedir. 2- Si­gortalının sigorta kuruluşuna düzenli olarak ödediği tutardır. 3- Menkul veya gayrimenkullerin nominal değeri ile piyasa

Prodüktivite

Bkz. Verimlilik.

Program Bütçe

(Program budgeting) Program bütçe uygulamasında önce kamunun görev­leri işlevlerine göre sınıflandırılır. Daha sonra programlar, alt program­lar, ödenek türleri, faaliyet ve harcama kalemleri olarak ayrıntılar belirlenir. Türkiye’de

Program Kredisi

(Programme credit) Ülkelerin bir ulus­lararası ekonomik kuruluştan veya diğer bir ülkeden aldığı ve kullanımı belirli bir projenin finansmanı ile sı­nırlandırılmamış olan kredidir. Proje kredilerinden farklı olarak bu krediler ödeme

Proje Kredileri

(Project credits) Proje değerlendirmesi sonucunda kabul edilen yatırım pro­jelerinin finansmanında kullanılmak üzere hükümetlerin, gerçek veya tüzel
kişilerin, uluslararası bir finansman kuruluşundan veya bir başka hükümet­ten

Prototip Üretim

(Prototype production) Yeni gelişti­rilen bir ürünün özelliklerini, perfor­mansını ve fabrikada üretilme koşul­larını denemek için yapılan üretimdir. Model üretimi ölçekli olabilirken, pro­totip üretimi gerçek malzemeler ile ger­çek

Pazar Payı

(Market share) Bir işletmenin veya girişimin, toplam üretim veya satış ya da kapasite oranı bakımından nispi büyüklüğünün ölçüsüdür. Bir işletme­nin pazar payı, işletmenin satışları­nın, söz konusu üründeki tüm satışla­ra oranlanmas

Performans Değerlemesi

(Performance evaluation) Performans değerlemesi bir örgüt, kurum veya şirkette çalışanların, bu kuruluşların amaçlarına yönelik faaliyetlerine ne ölçüde katkı yaptıklarının belirlenmesi için yapılır. Bu değerleme yönteminde yönetici

Planlama

(Planning) Planlama faaliyeti, bir işlet­mede veya kurumda gelecekte mümkün olabilen eylem biçimlerini araştırmak ve bunlar arasından kuruluşun amaçla­rına en uygun olanını seçmek ve ortaya bir uygulama şeması çıkarmaktır. Plan­lar

Politika

(Policy) Politika, bugünkü durumdan hedefe ulaşmanın kısa ve etkin yolu olarak tanımlanabilir. Bir politikanın oluşturulmasında şu adımlar atılır:

Bir şirkette hedeflere ulaşmak için be­lirlenen strateji hayata geçirildikten

Pratik Zekâ

(Practical intelligence) ABD’li psiko­log Robert J. Sternberg, zekâyı analitik, yaratıcı ve pratik olarak üç ayrı bölüm­de incelemekte ve önceliği pratik zekâ­ya vermektedir.

Sternberg akademik ve pratik zekâ ara­sındaki far

Proje

(Project) Planlar spesifik ve özel bir olay için yapıldığında proje adını alır. Plan belirlenen süre tamamlandığında yürür­lükten kalkar, proje ise üstlenilen görev tamamlandığında sona erer. Geleceğe yönelik bir işlev olan proje yö

Proje Temelli Yönetim

(Project based management) “Proje te­melli yönetim”, maliyetleri düşürmek, satışları artırmak, tüketiciye daha iyi hizmet vermek isteyen şirketlerin kul­landıkları bir yönetim modelidir. Ürün lansmanı ve araştırma-geliştirme için ku

Paradigma

(Paradigm) Esasında dilbilim kökenli olan paradigma kavramı geçen yüz­yılın ortalarında bilim dünyasındaki devrimci nitelikteki temel değişimleri açıklamak için kullanılmıştır. Aristo fi­ziğinden, Newton fiziğine, Newton’dan Einstei

Piksel

(Pixel) Renk ve aydınlanma şiddeti gibi özelliklerin bağımsız bir şekilde atana­bildiği bir görüntünün en küçük iki bo­yutlu elemanıdır.

Platform Ekonomisi

(Platform economy) 1- Platform kelime­si yeni bir iş yapma biçimi olarak ilk kez 2000 yılında kullanılmış, ancak “plat­form iş modeli”nin ortaya çıkması 2008 Krizi’nden sonra gerçekleşmiştir. 2010 yılından sonra Amazon, Facebook, Tw

Planlamanın Başlangıcı

60’lı yıllarda yalnız Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde karma ekonomi ve planlama öncelik kazandı. Sanayileşme­de ise “ithal ikamesi stratejisi” benim­sendi. Girişimcilere sağlanan kolaylıklar sayesinde yeni fabrikalar kuruldu.