Referans Grup

(Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışla­rını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insanı tanım­layan bir terimdir.

Referans Pazarlama

(Referral marketing) Bilgisine ve de­neyimine güvenilir kişilerin üründen memnuniyetlerini arkadaşlarına anlat­malarını sağlayacak pazarlama çalış­malarına verilen addır.

Reklam

(Advertisement) Reklam insanları belirli bir düşünceye yönlendirmek, onların dikkatlerini bir ürüne çek­mek ve tüketicilerin belirli bir tutumu benimsemeleri için yapılır. İletişim araçlarından yer ve süre satın alınarak sergilenen

Reklam Ajansı

(Advertising agency) Bir işletmeyi veya işletmenin ürünlerinin tanıtımı ve yöneldiği pazarda tutundurulması için önce ana satış fikrini oluşturan, daha sonra reklam kampanyasının tasarımı­nı planlamasını ve üretimini yapan kuruluştu

Reklam Bütçesi

(Advertising budget) Bir işletme belirli bir yıl veya dönem için reklam bütçesi­nin büyüklüğünü o yıl için konan üretim ve satış hedeflerini esas alarak belirler. Reklam bütçesi tutarı daha yüksek olan pazarlama bütçesinin bir bölüm

Reklam Kampanyası

(Advertising campaign) Bir mal ve hiz­meti konu alan reklam serisinin belirli zamanda ve belirli yerlerde önceden planlandığı şekilde hedef kitle veya kit­leleri ikna etmek için kullanılmasıdır.

Reklam Stratejisi

(Advertising strategy) Reklamı yapıla­cak ürünün kimliğinin ve değerinin, he­def kitlenin veya kitlelerin gelir düze­yine, demografik niteliklerine ve hayat tarzına uygun olmasını reklam strateji­si sağlar. Strateji ile ilgili araşt

Reklam Üretimi

(Production of advertising) Sanat yö­netmeni, metin yazarı, grafikerler ve fo­toğrafçıların reklamların başlık, metin, slogan ve logo gibi unsurları konusunda yaptıkları işleri kapsayan bir terimdir. Reklam filmi üretiminde ise reji

Rabobank

Hollanda kooperatif bankası Rabobank’ın Türkiye Şubesi 2014 yılında ku­rulmuştur. Türkiye’de kurulmuş yabancı mevduat bankası statüsünde, 1 şubesi ve 30 kişi ile faaliyet göstermektedir.

Radon

(Radon) Toprağın ya da kayaların hava­ya saldığı doğal radyoaktif gazdır. Bu gaz yetersiz havalandırılmış binalarda biri­kebilir ve insan sağlığını tehdit edebilir.

Radyasyon Tehlikesi

(Radiation hazard) Radyoaktif madde­lerin yaydıkları parçacıkların ve ışınla­rın yol açtığı tehlikedir.

Radyoaktif Atık

(Radioactive waste) Nükleer reaktör işlemlerinden ve sınai etkinliklerden ya da tıpta araştırma ve tedavi faaliye­tinden üretilen atıktır.

Radyoaktif Serpinti

(Radioactive fallout) Radyoaktif par­çacıkların yer yüzeyine inmesi ya da radyoaktif parçacıkların kendisidir.

Rakip Mallarda Talep

(Demand of competitive goods) Her­hangi bir A malının fiyatındaki düşme B malının talep edilen miktarında bir azalmaya yol açarsa bu iki mal birbiri ile ikame edilebilir mallardır. Bu mal­lara birbirlerinin yerine kullanılan “rakip mal

Rant

(Rent) Doğal kaynakları üretime katan sahiplerinin elde ettikleri gelire rant adı verilmektedir. Rant da ücret ve faiz gibi önceden saptanmış bir tutardır. Doğal kaynakların arzı talebine göre sınırlı olduğundan, bunların kullanılma

Rantabilite

(Earning power) Bir işletmede belirli bir sürede kullanılan sermaye ile yine bu süre içerisinde elde edilen safi kâr arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Elde edilen kârın işletmede kullanılan sermayeye oranlanması ile hesaplanı

Rant Arayışı

(Rent seeking) Normal kârın üzerinde kâr sağlamak için iktisadi karar birim­lerinin tekel gücü elde etmeye yönelik çabalarını tanımlayan bir terimdir.

Rant Benzeri

(Quasi-rent) Kısa dönemde toprak dı­şındaki üretim faktörlerinin veya mal­ların arzlarının artırılamaması nede­niyle ortaya çıkan kazanç fazlasıdır.

Rantiye

(Rentier) Çalışarak geçimlerini sağla­mak zorunluluğu olmaksızın menkul ve gayrimenkul mallarının periyodik ve arızi gelirleri ile hayatlarını sürdüren kişilere rantiye denir.

Rant Kaydına Politikalar

(Rent shifting policies) Rekabetçi pi­yasalarla karşılaştırıldığında çok daha fazla kâr elde edilmesi nedeniyle, oligo­pol piyasasında yerli firmaya hükümet tarafından verilen teşviklerin yabancı firmanın piyasaya girmesini engelle­