Rassal Yürüyüş Teorisi

(Random walk theory) Etkin bir piya­sada hisse senetleri fiyatlarındaki de­ğişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerinin ge­lecekte

Rasyonel Beklentiler Hipotezi

(Rational expectations hypothesis) Bu teoriyi ABD’li iktisatçı J. Muth 1961 yılında “Rasyonel Beklentiler ve Fiyat Hareketleri Teorisi” başlıklı makale­si ile açıklamıştır. Muth, makalesinde ekonomik birimlerin enflasyonist dö­nemle

Rasyonellik

(Rationality) Bir verimlilik kriteri ola­rak kullanılan rasyonellik, eldeki üre­tim faktörleri ve teknikleri ile mümkün olan en yüksek toplam üretimin yapıl­masını ifade eder. Bu kavram en az ma­liyet bileşiminin gerçekleştirilmesin

Rayiç Değer

(Current value) Bir malın belli bir za­man ve yerde alım satımına esas alınan değeridir.

Reagan'ın Ekonomi Politikası

(Reaganomics) 1980 yılında ABD Baş­kanı seçilen Ronald Reagan’ın başlıca unsurları federal harcamaları azaltma, vergi oranları indirimi ve arz yanlı eko­nomi anlayışı olan ekonomi politikaları bütününe verilen addır.

Reasürans

(Reinsurance) Sigorta şirketinin sigor­taladığı risklerin bir bölümünü veya tamamını diğer bir sigorta şirketine sa­tarak şirketini sigortalamasıdır. Reasü­rans sigortacılığın başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır.

Reeksport

(Reexport) İthalatı yapılan bir malın aynen veya çok az bir değişiklikle başka bir ülkeye ihraç edilmesidir

Reel Efektif Döviz Kuru (REK)

(Real effective exchange rate) Bir ül­kenin para değerinin, diğer dövizlerin değerine göre yüksek olup olmadığını anlamak için kullanılacak en iyi yön­tem reel efektif kur endekslerinin in­celenmesidir. Reel Efektif Döviz Kuru (REK)

Reel Ekonomi

(Real economy) Genel ekonominin mal ve hizmet üretimi yapan bölümleri toplam olarak reel ekonomi olarak ad­landırılır. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki üretim reel ekonomi kapsamında kabul edilir. Reel ekono­minin sağlam v

Reel Faiz Oram

(Real interest rate) Bir yatırımın sağ­ladığı nominal getirinin, enflasyonun getirdiği paranın satın alma gücü kay­bına göre düzeltilmiş halidir. Enflasyon oranının örneğin yüzde 10 olduğu bir ortamda nominal faiz oranı yüzde 13 ise

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)

(Real Sector Confidence Index: RSCI) Reel Kesim Güven Endeksi, ekono­mik konjonktürün yönü hakkında bil­gi sağlar. İktisadi Yönelim Anketi’nin bazı soruları seçilerek hesaplanan bu endeks, ekonomik faaliyetteki büyü­me ve daralma dö

Reel Sektör

(Real sector) Ham madde, ara malı ve üretim faktörleri kullanılarak üretimin yapıldığı faktör ve mal piyasalarından oluşan sektördür. Bu terim bazen “reel ekonomi” terimi yerine kullanılır ve mali sektör dışındaki ekonomik faali­yet

Reelücret

Bkz. Gerçek ücret

Reeskont

(Rediscount) Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan menkul değerlerin bedel karşılı­ğında yeniden ıskonto edilmesini ve el değiştirmesini ifade eder. Reeskont merkez bankalarının, şartlarını kendi­le

Reeskont Oranı

(Rediscount rate) Belirli aralıklarla açıklanan bu oran, Merkez Bankası ile bankalar arasındaki para trafiğinde uy­gulanır. Kredi taleplerinin arttığı ve faiz oranlarının yükseldiği dönemde, ban­kalar rezerv fazlalıklarına yönelir v

Refah Devleti

(Welfare state) Refah devleti terimi ilk kez 1941 yılında İngiltere’de kullanıl­mış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalist ve sosyal demokrat partilerin hükümet veya koalisyon hükümeti kur­dukları dönemlerde refah devleti uygu­la

Refah Ekonomisi

(Welfare economics) Ekonominin bu dalı, toplumlar ve bireylerin refah dü­zeyini yükseltmek için kriterler ve mikroekonomik analiz yöntemleri geliştir­mektedir. Bir bütün olarak ekonominin etkinliğinin ve buna bağlı olarak gelir dağı

Refah Payı

İşçi ve memurların aylıklarına zam yapılırken ve enflasyon oranlarından doğan satın alma gücünün kaybı telafi edilirken, milli gelirin büyümesinden doğan refah payının da dikkate alın­ması gerekir. Aksi takdirde maaşlıların ve ücret

Referans Fiyat

(Reference price) Payların veya rüçhan haklarının işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil etmeyen, baz fiyat oluşun­caya kadar referans değer olarak kulla­nılması amacıyla hesaplanan fiyattı