Reflasyon

(Reflation) Reflasyon terimi, deflas­yon ortamında bulunan veya deflasyo­na kaymakta olan ekonominin tekrar dengeye getirilmesi sürecini ifade eder. Reflasyonist politikanın amacı deflasyonist talep açığının giderilmesidir. Toplam t

Rehin

(Pledge, pawn) Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından el ko­nulmak üzere sözleşmenin yapıldığı anda alacaklıya borçlu tarafından gü­vence olarak gösterilen taşı

Rehin Senedi

(Warrant) Belirlenen bir fiyat üzerinden belli sayıda adi hisse senedini satın alma hakkı veren bir tür menkul değerdir.

Reji İdaresi

Osmanlı İmparatorluğu’nda, dış borç­lara karşılık olarak tütün ekimini ve tütün işlenmesini düzenlemek üzere, alacaklıların bulunduğu ülkelerin yö­netimleri tarafından kurdurulan bir idaredir. Osmanlı döneminde 1861’den itibaren dev

Rekabet

(Competition) Herhangi bir etkinlik ala­nında ayrı ayrı kişi veya gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesidir.

Rekabetçi Fiyat

(Competitive price) Giriş engellerinin olmadığı piyasada, bir firmanın yatır­dığı sermayenin en az normal getirisi kadar kazanç elde etmesini güvence al­tına alan fiyattır.

Rekabetçi Piyasa

(Competitive market) Çok sayıda alıcı ve satıcının çok az piyasa gücüne sahip olduğu ve dolayısıyla da her bir alıcı veya satıcının piyasa fiyatı üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğu piyasadır.

Rekabetçi Üstünlük

(Competitive advantage) Maliyet üs­tünlüğünün yanı sıra teknolojik yeni­liklerle sürekli olarak verimlilik artışla­rı ve ürün tasarımında en iyiye ulaşma çabaları içinde olan firmaların, öbek içinde yer almaktan kaynaklanan dışsallı

Rekabet Kurumu

(Competition Authority) Piyasalarda firmalar arasında tekelleşme ve kar­telleşmelerle ortaya çıkabilecek haksız rekabeti en aza indirmek ve piyasala­rın rekabete en uygun biçimde çalışa­bilmesini sağlamak amacıyla yasalar gereğince

Rekabet Politikası

(Competition policy) Birleşme, ele ge­çirme, gizli anlaşma ve ortak girişim gibi firmalar arasındaki rekabeti boza­cak, engelleyecek veya kısıtlayacak her türlü etkinliği önlemeye yönelik her türlü düzenleme ve kurallar bütünüdür.

Rekolte

(Crop, harvest) Tarım sektöründe bir üretim döneminde herhangi bir ürün­den üretilen miktardır.

Repo ve Ters Repo

(Repurchase agreement and reverse repo) Repo ilk bakışta, paranın belirli bir vadede faizi ile birlikte alınması gibi görünür. Ancak bu işlem menkul değer­lerin belirli bir vadede “geri alım taah­hüdü” ile satımıdır. Repoyu yapan ta

Re'sen Vergi Tarhı

Vergi mükelleflerinin yaptığı bildirim­lerin incelenmesi veya yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen kovuşturmalar sonucunda saptanan matrah farkının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere dayanarak belirlenemediği durum

Resesyon

(Recession) Ekonomik büyümenin be­lirli bir süre boyunca yavaşlaması veya kısa bir süre için daralmaya dönüşmesi­dir. Durgunluk anlamına gelen resesyon, atıl kapasitenin ortaya çıkması veya eko­nominin uzun vadeli büyüme oranından d

Resim

(Duty, impost) Belirli bir işin veya hiz­metin yapılması için yetkili makamlar tarafından verilen izin karşılığında elde edilen vergi benzeri bir gelirdir.

Resmi Müzayede İşlemi

Mahkemelerin, icra dairelerinin ve di­ğer resmi dairelerin hisse senedi piya­sasında menkul kıymet satım işlemleri yaptırmaları için Borsa İstanbul’a yazılı olarak müracaat etmek zorunda olduk­ları işlemlere resmi müzayede işlemi de

Revalüasyon

(Revaluation of currency) Bir ulusal paranın değerinin dövizlere ve altına göre yükseltilmesi işlemidir. Revalüas­yon yapan bir ülkede resmi kurlarla altın ve döviz fiyatları hükümetin ka­rarlaştırdığı oranda ucuzlar. Bu işlem deval

Rezerv Opsiyonu Katsayısı (ROK)

Bkz. Merkez Bankası politikaları

Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM)

Bkz. Merkez Bankası politikaları

Rezerv Para Birimi

(Reserve currency) Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunması için tercih ettikleri para birimidir. Bir ulusal pa­ranın rezerv para özelliği taşıyabilmesi için, diğer paralar karşısındaki değeri