Ricardo Etkisi

(Ricardo effect) Kredi genişlemelerinin tüketim malları talebini artırarak tü­ketim malları sanayilerindeki fiyatları ve dolayısıyla da kârları yükseltirken reel ücretleri düşüreceğini, bu sürecin firmaları emek yoğun üretim tekniği

Risk

(Risk) İktisadi karar birimlerinin ve­recekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebile­cek olayların gerçekleşme olasılığıdır. Bireyler riskten kaçınan (risk averse) veya risk alan (risk taker) davranış biçi

Riske Maruz Değer

(Value at Risk: VaR) Şirket veya bir ya­tırım portföyündeki finansal varlıkların riskliliğini ölçmek amacıyla kullanılan istatistiki yöntemdir. Yöntem, belirli bir güven aralığında önceden belirlen­miş süre boyunca, bir portföyün de

Risk İştahı

(Risk appetite) Bu terim kurumların ve şirketlerin, hedeflerine ulaşmak için kat­lanabileceği, göze alabileceği ve kabulle­neceği risk düzeyleri için kullanılır. Finansal piyasalarda olumlu beklentilerin artmasıyla birlikte riskin g

Risk Primi

(Risk premium) Riskli bir varlık veya kıymetin tamamen risksiz bir varlık veya kıymete göre yatırımcıya sağla­dığı fazladan getiriyi ifade etmektedir. Bir varlık veya kıymetin risk primi ta­mamen risksiz yatırım aracına göre elde ed

Riskten Korunma

(Hedging) Yatırım riskine karşı ko­runmak amacıyla finansal pazarlarda­ki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvence­ye almasıdır. Yatırımcı, karşılaşılabi­lec

Risturn

(Patronage dividend, kickback) Koope­ratiflerde dönem sonunda elde edilen kârın ortaklara dağıtımını ifade eden bir terimdir. Dağıtım, ortağın koopera­tifte yıl içinde yaptığı işlemlere göre ya­pılır. Bu dağıtım şekli kârların serma

Rosetta Planı

(Rosetta Plan) Hükümet ve sosyal ta­rafların uzlaşması ile Belçika’da Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren ve temel amacı gençlerin iş bulmasını kolaylaş­tırmak olan bir plandır. Plan, belli sayı­nın üzerinde işçi çalıştıran işletme

Royalti

(Royalty) Gerçek veya tüzel kişilikten lisans sözleşmesi ile telif hakkı devralındığında yapılan ödemedir.

Rödövans

(Licence fee, royalties) Bir patent, li­sans hakkı ve marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılıktır. Rödövans günümüzde en çok maden işletmelerinde söz konusu olmaktadır.

Rücu Hakkı

(Right of recourse) Özellikle mütesel­sil borç ilişkilerinde, başkalarını da ilgilendiren bir borcu ödeyen kişinin, diğer kişilerin hesabına düşen kısmın kendisine geri ödenmesini isteme hakkıdır.

Rüçhan Hakkı

(Preemptive right, rights offering) His­se senedi sahiplerine, yeni çıkarılan his­se senetlerini mevcut paylarına orantılı olarak satın almak için tanınan haktır. Özel hukuk, kamu hukuku ve icra-iflas hukukuna göre bir alacağın önce

Rüsumusitte İdaresi

Tütün, tuz, pul, alkollü içkiler, balık avı vergisi ve ipek vergisi olmak üzere altı adet vergiden oluşan vergileri yönetme yetkisiyle 1879 yılında kurulan ve 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile Dü­yun-ı Umumiye İdaresi’ne dönüştü

Rybzcynski Teoremi

(Rybzcynski theorem) Bu teoremde iki üretim faktörünün olduğu bir ekonomi­de, teknoloji değişmezken faktörlerden birinin arzındaki beklenmedik bir ar­tışın sonuçları incelenmiştir. Bu artış, o faktörü yoğun olarak kullanan malın üre

Risk Yönetimi

(Risk management) Genel olarak bu terim, doğaya, insanlara ve insanların yaşadığı çevreye zarar veren olumsuz olayların tanımlanması ve değerlendi­rilmesini tanımlar. Risk yönetiminin amacı, olumsuz olayların yaşanması ihtimalini az

RFID

(Radio Frequency Identification) Üze­rinde mikroişlemci ile donatılmış bir etiket taşıyan nesnenin hareketlerinin etiketteki kimlik yapısı sayesinde radyo frekansları ile izlenmesine imkân veren bir teknolojidir. RFID etiketleri nes

Risk Sermayesi

(Venture capital) Bu yöntemde bir risk sermayesi şirketi, yeni iş alanlarına yatı­rım yapmış şirketlerin hisse senetlerinin bir bölümünü satın alarak, girişimcilere sermaye sağlamaktadır. Girişimciler ye­nilikçi yöntemleri uygulayıp

Robotik

(Robotics) Robotların tasarımı, ger­çekleştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgi­lenen mühendislik dalı robotik olarak adlandırılır. Robotlar, özel hareketler ile parça, malzeme, takım ve özel araç­ları hareket ettirebilen çok fonksiyonl