Salgın Kriz

(Contagious crisis) Bir ülkedeki kri­zin etkisi ile diğer bir ülkede ekonomik dengelerin bozulması durumu salgın kriz olarak tanımlanır. Küreselleşme döneminde mal ve hizmetlerden son­ra sermayenin de serbest dolaşımı hızlanınca sal

Samuray Tahvili

(Samurai bond) Yabancılar tarafından, Japonya’da, Japon yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri vadede yapılan ihraçlardır. İlk ihraç 1970 yılında Asya Kalkınma Banka­sı tarafından yapılmıştır.

Sanayi

(Industry) İnsanların ve toplumların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddeleri mamul haline getirme fa­aliyetidir. Sermaye ve emeğin belirli bir teknoloji ile bir işyerinde üretim amaçlı olarak örgütlenmesi olarak sanayi

Sanayi Ciro Endeksi

(Industry Turnover Index) TÜİK ta­rafından her ay açıklanan endeks aylık sanayi üretimi soru kâğıtlarından elde edilen bilgilerle düzenlenir. 2005 yı­lından itibaren hesaplanan ve temel yıl olarak daha sonra 2010 yılı alınan en­deks

Sanayi Devrimi

(Industrial Revolution) Sanayi Dev­rimi terimini ilk kez İngiliz iktisatçısı Arnold Toynbee kullanmıştır. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee’nin akrabası olan iktisatçı Toynbee, sanayinin do­ğuşu ile ekonomik değişimin bağlantı­sını incele

Sanayi Kümelenmesi

(Industry cluster) Sanayi kümelen­mesi belirli bir alanda üretim yapan firmaların, tedarikçi yan sanayi kuru­luşlarının ve ilgili diğer kurumların coğrafi olarak yoğunlaşmasıdır. Bu kü­melenmelerde firmalar ülke çapında ve küresel a

Sanayileşme

(Industrialization) Bir ülkedeki eko­nomik faaliyetin ağırlığının sanayi sektörüne kayması ve milli gelir içinde sanayi sektörünün payının artmasıdır.

Sanayisizleşme

(Deindustrialization) Bu terim, başlı­ca belirtileri sanayi ürünlerinin ihra­cattaki payının ve sanayi dallarındaki işgücünün toplam işgücüne oranın ge­rilemesi ile dış ticaret açığının artması olan süreci tanımlamaktadır. Sanayi­si

Sanayi Teşvikleri

(Incentives for industry) Osmanlı İm­paratorluğu döneminde sanayi tesisi kurmak için yapılan başvurular çoğun­lukla tek tek değerlendirilir, gümrük vergisi bağışıklığı ve benzeri teşvikler sağlanırdı. Osmanlı döneminde bu ko­nuda çı

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

(Industry Production Index: IPI) Eko­nomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz et­kilerinin ölçülebilmesi için aylık olarak hesaplanan bir endekstir. NACE Rev.2 sınıflama

Satım Opsiyonu

(Put option) Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulundu­ran tarafa, opsiyona konu olan kıyme­ti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yüküm­lülük getirmez.

Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP)

(Purchasing power parity: PPP) Ulus­lararası karşılaştırmalarda dolar üze­rinden hesaplanan kişi başına milli gelir değerleri kullanılır. Ancak ülkeler arasında fiyat farklılıkları nedeniyle bu karşılaştırma gerçek durumu tam an­lam

Satın Alma Yöneticileri Endeksi

(Purchasing Managers Index: PMI) Firmaların satın alma yöneticilerinin üretim, siparişler, istihdam, tedarikçile­rin teslim süresi ve girdi stokunun geli­şimine dair sorulara verdikleri cevaplar­dan elde edilen bir yayılım endeksidi

Sayısal Fayda

(Cardinalutility) Sayısal fayda teorisi­ne göre mal ve hizmetlerin tüketimin­den elde edilip sayısal olarak ölçülebi­len faydadır.

Sayıştay

(Court of Accounts) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin

Sefalet Endeksi

(Misery index) Bir ekonominin duru­munu ve uygulanan ekonomik politika­ların başarısını ölçmekte kullanılan bir endekstir. Ülkedeki yıllık enflasyon ve işsizlik oranlarının toplanması ile yıllık sefalet endeksi rakamlarına ulaşılır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi

(Sectoral foreign trade company) Aynı üretim dalındaki küçük ve orta ölçekli firmaları bir örgüt içinde toplayarak dış ticarette uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla finansman, tedarik, taşıma­cılık, sigorta ve gümrükleme gibi konu­la

Sektörel Güven Endeksi

(Sectoral Confidence Index) TÜİK’in 2011 Mayıs ayından bu yana hesaplayıp kamuoyuna duyurduğu sektörel güven endeksi perakende ticaret, hizmetler ve inşaat sektörlerini kapsar. Gelişme­leri aylık olarak yansıtan bu endeksten aşağıda

Sektörlerin Teknolojik Yoğunluğu

(Technological intensity of industries) Sanayi dallarının teknolojik yoğunluk­larına göre sınıflandırılması 2001 yı­lında başlamıştır. Dijital teknolojilerin gelişmesi, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi yeni araştırma ve üretim alanl

Sendika

(Trade union) İşçilerin çalışma hayat­larındaki ortak iktisadi ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip olarak kur­dukları örgüttür.