Sıfır Esaslı Bütçeleme

(Zero-based budgeting) Bu bütçe hazır­lama sisteminde, harcamalar değişen koşullara göre yeniden değerlendirilir. “Sıfır esaslı” nitelendirmesi

Sıkı Para Politikası

(Tight money policy) Daraltıcı para politikasına basın ve politikacılar ta­rafından takılan addır. Enflasyonu dü­şürmek amacıyla açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz oranlarının yükseltil­mesi gibi araçlarla para arzını azaltma­y

Sınıf

(Class) Aynı sosyal ve ekonomik koşul­lar içinde yaşayan bireylerden oluşan topluluktur.

Sınır Ötesi Kirlilik

(Transboundary pollution) Bir ülkedeki zararlı maddelerin hava ve su akımı ile diğer bir ülkeyi etkilemesini tanımlar.

Sınır Ticareti

(Border trade) Aynı kara parçası üze­rinde birbirine sınırı olan ülkeler ara­sında yapılan ve özel mevzuatla düzen­lenen ticarettir. Sınır ticareti sınırın iki tarafındaki iller veya idari birimler arasında yapılır.

Sırdaş Hesap

(Numbered account) Mudinin kimliği sorulmadan açılan banka hesaplarıdır. Bu hesap türü 80’li yıllarda Türkiye’de de denenmiş ve daha sonra uygulama­dan kaldırılmıştır.

Sigorta

(Insurance) Sigorta bireylerin ve kurumların riskten korunmak amacıyla, riskten koruma hizmeti veren kurumlarla yaptığı anlaşmadır. Sigortacı ku­rum, bireyin veya kurumun belirli bir prim ödemesi karşılığında bu hizmet­ten yararlana

Sigorta Poliçesi

(Insurance policy) Sigorta yapan ile yaptıran arasında karşılıklı hak ve yü­kümlülüklerin yer aldığı ve ilgili mev­zuata uygun olarak düzenlenmesi gere­ken belgedir.

Sikke

(Specie) Devlet tarafından ağırlık, ayar ve değeri belirlenmiş paradır. Sikkeler, altın, gümüş, bakır, bronz ve alümin­yum gibi metallerden veya alaşımlar­dan darphanelerde basılır.

Sistemik Risk

(Systemic risk) Finansal sistemin bir kısmı veya tamamında meydana gelen bir zafiyetten ötürü finansal hizmet­lerin iktisadi faaliyet üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara da yol açabilecek şekilde kesintiye uğraması sistemik risk olarak

Société Générale

Fransız bankasının Türkiye’de 1990 yı­lında açılmış şubesi, mevduat toplam yetkisine sahip yabancı banka şubesi statüsünde 1 şubesi ve 39 elemanı ile faaliyet göstermektedir.

Son Kredi Mercii

(Lender of LastResort) Merkez banka­larının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülük­leri nedeniyle, sistemde ortaya çıkan fon açıklarının piyasadan karşılanama­ması halinde, zor durumdaki kurumun son

Sosyal Güvenlik Kurumu

Cumhuriyet döneminde işçiler ve me­murlar için bazı kamu kurumlarında tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaş­ma) sandıkları oluşturulmuştu. Tüm işçileri kapsayan sosyal güvenlik ku­rumu ise ilk kez 1945’te İşçi Sigorta­ları Kurumu adı

Sosyal Göstergeler

(Social indicators) Bu terim, kentleş­me oranı, nüfus artış hızı, sosyal güven­lik sisteminin kapsamı, gelir dağılımı, sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinin düzeyi, okullaşma oranı ve içme suyu hizmetleri gibi sosyal refah gösterge

Sosyalizasyon

(Socialization) Devletin sağlık ve eği­tim gibi hizmetlerden tüm bölgelerde yaşayan bireylerin eşit olarak yararlan­ması için aldığı önlemlerdir.

Sosyalizm

(Socialism) Üretim araçlarının mülki­yetinin ve siyasi iktidarın işçi sınıfının elinde bulunduğu sistemdir. “Toplum­culuk” da denen sosyalizm kelimesi ilk kez İtalyan iktisatçısı Giacomo Guila- in tarafından 1803 yılında kullanılmış

Sosyal Sermaye

(Social capital) Sosyal sermaye, diğer insanlarla birlikte olmaya değer vermek, sosyal ilişkiler kurmak, konuşmak ve dertleşmek gibi toplumları ayakta tutan bağlantı unsurlarının bütününü ifade eder. 21. yüzyılda bu yaygın ilişkiler

Sosyal Sigorta

(Social insurance) Geleceği hedef alan, risk sonucu ortaya çıkan ihtiyacın şekil ve şiddetine bakılmaksızın, önceden saptanan oranda prim ödeyenlerin kar­şılaştıkları riskleri belirli ölçüde gide­ren sistemdir.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

İşçi Sigortaları Kurumu adıyla 1945’te kurulan ve işçilere hizmet veren sigor­ta kuruluşu 1964 yılında çıkarılan 506 sayılı yasa ile Sosyal Sigortalar Kuru­mu adını almıştır. 1945’te iş kazaları ve meslek hastalıkları ile başlayan s

Sömürge

(Colony) Bir başka ülkenin ekonomik ve siyasi denetimi altındaki ülkedir. Sömürge ülkeye eskiden “müstemle­ke” denirdi.