Spekülasyon

(Speculation) Gelecekle ilgili beklenti­ler doğrultusunda fiyat değişimlerinden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan alım ya da satım işlemidir. İşlemi yapan kişisel öngörülerine dayanarak fiyatın­da yükselme beklenen ekonomik varl

Spekülatif Balon

(Speculative bubble) Balon, ekono­minin sektörlerinde, yeni gelişen bir iş alanında, hisse senedi borsalarında ve gayrimenkul piyasasında belirli ürünlere yönelen talebin kısa sürede hızlı artışı ile oluşabilir. Herhangi bir varlığa

Spesifik Vergi

(Specific tax) Matrahı malın özelliğine göre metre, kilogram, litre veya ton gibi fiziki bir birim olan vergi türüdür.

Spot Piyasa

(Spot market) Bir ürünün alış veya sa­tışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinden en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.

Spot Valör

(Spot date) Mali piyasalarda gerçek­leştirilen bir işleme bağlı ödemelerin işlemin yapıldığı günü takip eden iki iş günü sonrasında gerçekleştirilmesidir. Spot valörle yapılan bir işlem, örneğin salı günü gerçekleşmiş ise ödemeler p

Stagflasyon

(Stagflation) Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyonun yükselmesi ile meydana gelen durumu ifade etmek­tedir. Stagflasyon, İngilizcede durgun anlamına gelen “stagnant” kelimesi­nin ilk dört, “

Standard Chartered Bank

İngiliz bankası Standard Chartered, Türkiye şubesini 2003 yılında açmıştır. Türkiye’de kurulu yabancı yatırım ban­kası statüsünde ve 1 şubesinde 30 kişi ile faaliyet göstermektedir.

Standardizasyon

(Standardization) Bir şeyin veya et­kinliğin, belirli kurallar çerçevesinde tek bir yöntemde veya biçimde düzen­lenmesidir. Dünya çapında standartlaşma çalışmaları, 1947 yılında kurulmuş olan ve ülkelerin standartlar enstitüle­rinin

Stand By.

Bkz. IMF

Sterilizasyon

(Sterilization) Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin bir merkez bankası döviz sa­tın aldığı zaman para arzındaki artışı m

Stockholm Ekolü

(Stockholm School) İsveç Okulu da de­nen Stockholm Ekolü’nün kurucusu Knut Wicksell’dir. Bu ekolün diğer ikti­satçıları Cassel, Myrdal, Lindhal, Ohlin ve Lundberg’dir. Wicksell ekonomik teoriye “parasal denge kavramı” ile kat­kıda b

Stok Değişken

(Stock variable) Yılsonunda veya her­hangi bir gün itibariyle düzeyi tanımla­nan değişkendir. Örneğin sabit sermaye stok değişkendir. Sermaye stokuna ya­pılan ilave yatırımlar ve sermaye stoku­nun zamanla yıpranmasını ifade eden amo

Stopaj

(Withholding) En çok gelir vergisi tah­silatında uygulanan bu yöntemde vergi borcu esas mükellef tarafından değil de aracı ödeyici durumundaki üçüncü bir kişi veya kurum tarafından öde­nir. “Kaynakta tevkif” veya “kaynakta kesme” de

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2011’den önce Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT), daha sonra Kalkınma Ba- kanlığı’nın üstlendiği işlevler ve görevler, 24 Temmuz 2018’den itibaren Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na verilmiştir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S

Stres Testi

(Stress test) Bankaların olumsuz olay­lar ve şoklar karşısında dayanıklılığını ölçmek için yapılan bir tür testtir. Stres testi merkez bankaları ve banka düzen­leme kuruluşları tarafından yapılabile­ceği gibi bankalar, bir kamu otor

STRIP

(Separate Trading of Registered In­terest and Principal of Securities) Kuponlu bir menkul kıymetin anapa­rası ve kuponlarının ayrı ayrı işlem görebilmesi amacı ile ayrıştırılmasını ifade eder. Amaç, özellikle uzun vadeli kuponlu ihr

Su Arıtma

(Water treatment) Çökeltme, pıhtılaş­tırma, filtrasyon, dezenfeksiyon, yumu­şatma ve havalandırma gibi yöntemler­le suyu kullanılır hale getirme işlemidir.

Subprime Piyasalar

(Subprime markets) Kredi geçmişi iyi olmayan kişilerin daha yüksek faizle kredi alabildikleri piyasalardır. Eğer bu kredi ev almak amacıyla çekilmişse “subprime mortgage” olarak adlandırıl­maktadır. Krediyi veren kuruluşlar bu kredi

Su Kirliliği

(Water pollution) Kimyasal ya da bi­yolojik maddelerin katılmasıyla suyun kalitesinin yaralı kullanıma imkân ver­meyecek şekilde bozulmasıdır.

Sukuk

(Sukuk) Sukuk denen yatırım enstrü­manının ihracı ile elde edilen fonla be­lirli bir varlık alınmakta veya yatırım yapılmaktadır. Bu yatırımdan elde edi­len gelirn, sukuk sahiplerine belirli dö­nemlerde ödenmektedir. Katılım ban­kac