Sulak Alanlar

(Wetlands) Bitki örtüsünü, sudaki ha­yatı besleyecek yeterli yer üstü ya da yeraltı sularına sahip alanlardır. Bu alanlar birçok balık ve su kuşu türlerine yetişme ve üreme imkânı sağlar.

Suyun Temizlenmesi

(Water purification) İçme suyu üretmek için yapılan filtreleme, kimyasal işlemler, damıtma ve benzeri işlemlerle suyun ya­bancı maddelerden arındırılmasıdır.

Sübvansiyon

(Subsidy) Devlet tarafından üreticile­re veya tüketicilere yapılan karşılıksız mali yardımdır. Bu yardım dolaylı veya dolaysız olabilir.

Sürdürülebilir Gelişme

(Sustainable development) Bugünkü ku­şakların ihtiyaçlarının karşılanmasını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlike­ye atmadan karşılanmasına imkân vere­cek ekonomik kalkınma politikalarını ve stratejilerini tanımlayan bir kavramd

Sürü İçgüdüsü

(Herd instinct) Belirli bir dönemde ya­tırımcıların menkul değerlerin alımını veya satışını, salt başkaları da aldığı veya sattığı için yapmaları durumunu ifade eden bir terimdir.

Swap

(Swap) İki tarafın bir varlık ya da yü­kümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Ör­neğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı fa­izli borca sahip bir firma birbirlerini

SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication) Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 banka­nın katılımı ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.

SWIFT’in başlıca amaçları

Sektör Analizi

(Industry analysis) Sektörel bilgi ve gös­tergeler, ekonominin farklı üretim alan­larındaki gelişmeleri yansıtır. Sektörler iyi izlendiği takdirde makroekonomik gelişmeleri kavramak daha kolay olur. Makroekonomik göstergeler ile sek

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM)

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutma, bilanço ve kâr ve zarar tablosu ve beyannamele­ri ile diğer belgeleri düzenleme işl

Sevk ve İdare

Geçmiş dönemlerde bir örgüt veya fab­rika, tıkır tıkır işlemesi gereken bir ma­kine gibi düşünülürdü. İşçiler ve diğer elemanlar ise bu büyük makinenin bir parçası olarak görülür, “kontrol”, yöne­tim işlevleri içinde en önemlisi ola

Sezgi

(Intuition) Sözlükler “sezgi” kavramını “gerçeğin deney ya da akıl yürütme ol­madan doğrudan doğruya kavranması” olarak tanımlar. Ancak “sezgi” de, akılcı düşünce gibi entelektüel bir faaliyetin ürünüdür. Sezgiler, beyinde duyguları

Sosyal Sorumluluk

(Social responsibility) Bu terim, işlet­menin kendi amaçlarını gerçekleştirir­ken, kaynaklarının bir bölümünü için­de bulunduğu toplum için kullanması olarak tanımlanabilir. Sosyal sorumlu­luk projeleri, tüketicilerin önemli gör­dük

Strateji

(Strategy) Strateji askeri kökenli bir kavramdır. Strategos, eski Yunancada general anlamına gelirdi. Alman gene­rali Von Clausewitz 19. yüzyılda strate­jiyi “hedefe ulaşmak için eldeki imkân­ların ve kaynakların en etkili şekilde k

Stratejik Düşünce

(Strategic thinking) Stratejik düşünce tarzı en kısa olarak “geleceği beyinde kurmak” olarak tanımlanabilir. Stra­tejik planlamada analitik yöntemler ağır basarken, stratejik düşünce tarzı, bir sentez yeteneği gerektirir. Stratejik

Stratejik İşbirliği

(Strategic alliance) Şirketlerin belirli konularda yaptığı işbirliğine stratejik işbirliği denmektedir. İşbirliği, atıl ka­pasitelerden yararlanılmasını ve daha yüksek sermaye birikimine ulaşılması­nı sağlamaktadır. Aynı alanda faal

Stratejik Planlama

(Strategic planning) Stratejik planla­ma, yalnızca bir yönetim tekniği değil aynı zamanda bir düşünce tarzı oldu­ğu için ancak bir zihniyet değişikliği ile tam anlamını kazanabilir. Dünyaya, hayata ve ekonomiye farklı bir açıdan bak

SWOT Analizi

(SWOT analysis) Bir işi, sektörü veya projeyi inceleyenler çoğu kez belirli olumlu ve olumsuz olayların etkisi al­tında kalır. Bu etki bazen fırsatların, ba­zen de risklerin abartılmasına yol açar. Böylece tablonun bütününü görme im­kâ

Saldırgan Yazılım Geliştirme

(Scrum Software Development) Çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden biri­dir. İngilizce scrum (saldırgan) kelime­si, rugby oyunundaki bir kümelenmeye benzetilerek kullanılmıştır. Kompleks yazılım süreçlerinin yönetilmesi için kulla

Sanal Gerçeklik

(Virtual Reality: VR) Bu terim, bireyle­re “orada olma duygusu” yaratan bilgi­sayar kaynaklı üç boyutlu ortamlar için kullanılmaktadır. Kullanıcılar gözlük ve kasklı ekran gibi çevre birimleri kulla­narak bu deneyimi yaşayabilmekted

Senaryo Planlaması

(Scenario planning) Senaryo planla­ması uygulamaları, geçen yüzyılın 60’lı yıllarında Shell petrol şirketinde başla­dı. Hazırlanan senaryolar içinde 70’li yıllarda ham petrol fiyatlarının yük­selebileceği ve 80’li yıllarda Sovyetler