Takasbank

Menkul değerlerin alım satım işlemle­rinden doğan, menkul değerlerin tesli­mi ve bedellerinin ödenmesine ilişkin taahhütlere ait işlemlerin yapılması için 1992’de kurulan şirket, 1996’da ban­kacılık lisansı almış ve unvanı Takas ve

Takipteki Krediler (TK)

(Non-performing loans: NPL) Banka­ların vadesi dolmuş ancak henüz geri ödenmemiş kredilerine verilen addır.

Takoz Etkisi

(Ratchet effect) Göreli gelir hipotezine göre gelir düşüşünün tüketimi azaltıcı etkisinin, gelir artışının tüketimi ar­tırma etkisinden daha küçük olmasını tanımlar.

Takvim Etkisi

(Calendar effect) Uzun bayram tatilleri, toplu izin uygulamaları ve benzeri olaylar nedeniyle herhangi bir ayda veya üç aylık dönemde ortaya çıkan üretim düşüşü, göstergelerin karşılaştırılmasını zorlaş­tırır. İstatistikler, belirli

Talebin Gelir Esnekliği

(Income elasticity of demand) Birey­lerin gelirlerinde ortaya çıkan bir de­ğişme, onların herhangi bir mala yöne­lecek talebini de etkiler. Bu esnekliğin formülü kısaca şöyle yazılabilir:

           Talep edilen

Talep

(Demand) Bir malın talebi, alıcıların çe­şitli fiyat düzeylerinde o maldan almaya razı oldukları miktarlardır. Malın talebi belirli bir piyasada, belirli bir fiyat düze­yinde ve belirli bir zaman içinde ortaya çıkar. Örneğin “A kent

Talep Enflasyonu

(Demand inflation) Toplam talepteki artışların fiyatları yükseltmesi “talep enflasyonu” olarak adlandırılır. Toplam talep ve toplam arz bir ekonomide gelir, istihdam ve fiyat düzeyini belirleyen iki önemli ekonomik değişkendir. Toplam

Talep Esnekliği

(Elasticity of demand) Malın fiyatın­daki bir değişmeye karşılık talep edilen malın miktarının nasıl değiştiği esnek­lik (elastiklik) kavramı ile incelenir. Talebin fiyat esnekliği yahut kısaca ta­lep esnekliği malın miktarındaki yü

Talep Fonksiyonu

(Demand function) Tüketici talebi ile bu talebi etkileyen faktörler arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyon ile gösterilir. T = f (Px, Ps, Pc, Y, U).

Bu fonksiyonda, T talebi, Px talep edi­len malın fiyatını, Ps ikame malların

Talep Kayması

(Demand shift) Fiyattaki değişmenin “talep edilen miktar” üzerindeki etkisi incelendiğinde ve talebi etkileyen diğer faktörlerin sabit kaldığının varsayılması durumunda hareket aynı talep eğrisi üzerindedir. Bu hareket yalnız fiyat

Tamamlayıcı Mallar

(Complementary goods) Talep ve tü­ketimi birbirine bağlı olan mallardır. Otomobil fiyatları düşerken, otomobil talebiyle birlikte talep edilen benzin miktarı da artıyorsa otomobil ve benzin tamamlayıcı mallardır. Herhangi bir malın kul

Tamamlayıcı Ürün Fiyatlandırması

(Complementary product pricing) Ta­mamlayıcı mallarda, malın kendisini düşük bir piyasa fiyatından tamam­layıcısını ise yüksek fiyattan satmak suretiyle asıl kârın tamamlayıcı mal üzerinden elde edilmesini amaçlayan fiyatlandırma st

Tam İstihdam

(Full employment) 1- Bir ekonomide, veri üretim teknolojisi altında, geniş anlamda bütün üretim faktörlerinin dar anlamda ise emek faktörünün ta­mamının istihdamıdır. 2- Bir ekonomi­de işsizlik oranının doğal işsizlik oranı düzeyind

Tam Mükellefiyet

(Full liabilityto tax) Gelir Vergisi’nde Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişi­ler tam mükellef sayılır. Tam mükellef sayılan kişiler, gerek Türkiye gerekse yurt dışında elde ettikleri gelirlerin ta­mamı üzerinden vergilendirilirler

Tam Rekabet

(Perfect competition) Tam rekabet pi­yasası ile ilgili analizlerde belirli var­sayımlar kabul edilmektedir. Bu varsa­yımlar şunlardır:

Atomisite: Piyasada alıcı ve satıcıların sayısının, kendi aralarında fiy

Tarım Dışı Sektörler

(Non-agricultural sectors) Tarım sek­törü dışında yer alan sanayi ve hizmet­lerden oluşan sektörlerin tümüdür.

Tarım İktisadı

(Agricultural economics) Tarım ürün­lerinin üretim, dağıtım ve pazarlaması ile tarımsal krediler, tarımsal destek­leme politikaları, tarımsal araştırma, geliştirme ve yayın gibi konuları incele­yen iktisadın alt dalıdır.

Tarım Kredi Kooperatifleri

(Agricultural credit cooperatives) Bu kooperatiflerin görevi bankalar ile çift­çiler arasında aracılık görevini görmek­tir. Kredi kooperatifleri, bankaların çok sayıda küçük üreticiye muhatap olması yerine, yöreyi ve üreticileri tan

Tarımsal Üretim

(Agricultural production) Tarımsal üretimin milli gelirin yüzde 30’u ile yüzde 40’ı arasında bir oranım oluş­turduğu 60’lı yıllarda bir kuraklık milli gelir büyüme oranını düşürebilir, be­reketli bir üretim yılı ise yükseltirdi. Mil

Tarım Satış Kooperatifleri

(Agricultural sales cooperatives) Ortak­larının ürünlerini pazarlamak ve fiyat­lardaki aşırı düşüşleri önlemek amacıy­la kurulmuş tarım kooperatifleridir.