Tarım Sigortası

(Agricultural insurance) Tarımsal üretimde doğal afet, kuraklık ve iklim değişiklikleri gibi her türlü risk ve be­lirsizliklere bağlı olarak ortaya çıkacak zararlar konusunda yapılan sigortadır. Tarımsal üretimde kullanılan makine v

Tarım ÜFE

(Producer Price Index of Agricultural Products) Tarım Üretici Fiyatları En­deksi (ÜFE), çiftçinin üreterek piyasa­ya satışını yaptığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarında, zaman içerisinde meydana gelen değişimleri yansıtmaktadır. Ay

Tarım Ürünlerinde Sübvansiyon

(Subsidy in agricultural products) Devlet tarım üreticisini korumak ve ta­rımsal ürün arzını istikrarlı düzeylerde tutmak için üreticiye belirli bir fiyatı garanti eder. Piyasa fiyatı ile saptanan fiyat arasındaki farkı belirli duru

Tarife

(Tariff) Bu terim Arapçadaki ta’rif kelimeşinden türemiştir ve genel olarak dış ticarete konan vergi listelerini tanım­lar. Gümrük vergisi tarifeleri, gelir elde etme amacı ile birlikte ithalatın hacmi­ni ve türünü belirlemek ve den

Tarife Dışı Engeller

(Non-tariff barriers) Bu terim, gümrük tarifeleri dışındaki, gönüllü ihracat kota­ları, dampinge karşı vergiler, telafi edici vergiler, ihracat sübvansiyonları ve gö­rünmez engeller gibi dış ticarete yönelik müdahale araçlarının tüm

Tasarruf

(Savings) Gelirin tüketim harcamala­rında kullanılmayan bölümü tasarruf olarak nitelendirilir. Tasarruf üç ayrı bölümde incelenmektedir. Kamu ta­sarrufları vergi gelirlerinden cari har­camalara ayrılan bölüm çıkarıldıktan sonra kala

Tasarruf Bonosu

(Savings bond) Hazine veya kamu ku­ruluşları tarafından çıkarılan ve geli­rinden vergi kesintisi yapılmayan tah­vildir. Dönemin hükümetinin 1961’de çıkardığı ve ücretlilere de zorunlu ola­rak verilen tasarruf bonosu 1967 yılın­da ta

Tasarruf Fonksiyonu

(Savings function) Tasarruf fonksiyo­nu gelir ile tasarruf arasındaki ilişkiyi gösterir. Milli gelir kullanılış yönünden tüketim harcamaları ile tasarrufların toplamı olarak tanımlandığına göre ta­sarruflar da gelirin artan bir fonk

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

(Saving Deposit lnsurance Fund: SDIF) Türkiye’de mevduat ve katılım fonlarını, geri ödenmeme riskine karşı belli bir tutara kadar güvence altına alan idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum­dur. TMSF, 1983’te TCMB bünyesinde kurulmu

Tasarruf Paradoksu

(Paradox of thrift) Milli gelir düzeyin­deki değişimlerin yatırım kararlarını etkilediği bir ekonomide bireylerin aynı gelir düzeylerinde daha fazla tasarruf etmek istem

Taşeronluk

(Subcontracting) Büyük bir işin bir bölümünün yüklenici tarafından ikinci bir yükleniciye devredilmesidir.

Tavan Fiyat

(Ceiling price, price cap) 1- Bir mal veya hizmetin devlet tarafından belirle­nen en yüksek fiyat düzeyidir. Bu düzey çoğunlukla piyasa fiyatının altındadır. 2- Borsada bir seansta hisse senedinin yükselebileceği en yüksek fiyattır.

TCMB Beklenti Anketi

(CBRT Survey of Expectations) Bek­lenti Anketi’nin amacı, tüketici enf­lasyonu, faiz oranları, döviz kuru, cari işlemler dengesi ve GSYH büyüme hı­zına ilişkin mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyonelle­rin

Teknik Analiz

(Technical analysis) Sermaye piyasa­larında geçmiş dönem piyasa hareket­lerini analiz edilerek, bu yolla geleceğe yönelik olarak fiyat tahminleri yapıl­ması teknik analiz olarak adlandırılır. Analizde fiyat ve hacim gibi gösterge­le

Teknokrasi

(Technocracy) Toplumların ve örgütlerin yönetiminde siyasal güç sahiplerinin değil, teknik bilgi ve yetenek düzeyi yüksek kişilerin (teknokrat) bulunması gerektiğini ileri süren görüştür. 27 Ma­yıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muh­t

Teknoloji

(Technology) Mal ve hizmetlerin üreti­minin nasıl yapılacağına, hangi araçla­rın, süreçlerin ve yöntemlerin kullanı­lacağına ilişkin bilgilerin toplamıdır.

Teknoloji İthalatı

(Technology import) Bir ülke temel bi­lim dallarında gelişme sağlayamadığı ve teknoloji üretemediği takdirde tek­noloji ithalatına mahkûm olur. Ancak ithal edilmiş teknoloji ile gelişmiş ülke­lere yetişmek imkânı yoktur.

Tür

Teknoloji Transferi

(Technology transfer) Bir mal veya hiz­metin üretiminde kullanılan teknoloji­nin bu teknolojiyi geliştiren tarafından başka bir şirket veya ülkeye aktarımıdır.

Teknopark

(Technopark) Üniversitelerde ve araştırma merkezlerinin bünyesinde bil­giye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi tesislerinin kurulduğu yerlerdir. Tek- noparklar, teknoloji firmalarına ve girişimcilere yüksek nitelikli çalışma alanl

Tekstil Sanayisi

(Textile industry) Her tür doğal ve sen­tetik elyafın işlenmesi, elyaftan iplik, iplikten kumaş yapılması işlemlerini kapsayan sanayi dalıdır. Sanayinin alt dallarında ipek, keten, pamuk ve yün ip­likten imal edilen kumaşların boya,