Temel Analiz

(Fundamental analysis) Temel anali­zin esas amacı hisse senedinin gerçek değerini bulmaktır. Analiz sonucunda hesaplanan gerçek değer, borsadaki değerinin altında kalmışsa, ileride bu hisse senedinin değerinin yükseleceği beklentisi

Temel Eczacılık Ürünleri Sanayisi

(Manufacture of basic pharmaceutical products) İmalat sanayisinin bu dalın­da her tür ilaç etkin maddesi, serum ve aşı imalatı yapılmaktadır.

Temerrüt

(Default, insolvency) Bir ekonomik bi­rimin vadesi geldiğinde borçlarını öde­yemez duruma düşmesidir.

Temettü

(Dividend) Anonim şirket ortaklarına şirketteki sermayelerine orantılı bir şe­kilde, kârdan ve bu amaç için ayrılmış yedek akçelerden nakit veya hisse sene­di olarak dağıtılan paydır.

Bu terim yerine “kâr payı” kelimeleri de

Teminat Mektubu

(Letter of guarantee) Kamunun veya özel sektörün açtığı bir ihaleye girecek olanların bir bankadan aldıkları bel­gedir. Banka bu mektupta müşteri ta­ahhüdünü yerine getirmediği takdirde belli bir miktarı ödeyeceğini kabul ve taahhüt

Tensikat

Osmanlı İmparatorluğu’nda tensikat kelimesi ıslah etme, düzenleme ve re­form anlamında kullanılmıştı. Ancak bir kurumdaki tensikatın sonucunda çoğunlukla işçi ve memurların bir bö­lümü işten çıkarıldığı için tensikat ke­limesi giderek

Teşebbüs

(Enterprise) Planlı bir şekilde bir işe girişme anlamına gelmektedir. Bu keli­me kurulmuş ve faaliyetini sürdüren iş­letmeler hakkında da kullanılmaktadır. 80’li yıllardan sonra teşebbüs yerine gi­rişim, müteşebbis (entrepreneur) ye

Ticaret Savaşı

(Trade war) İki ülke veya bir ülke ile ülke grupları arasındaki dış ticarette ortaya çıkan gerginlik durumlarını ta­nımlayan bir terimdir. Bu ticaret mü­cadelesi, bir ülkenin kendi yerli sanayi dallarını ve tarımsal üreticilerini ko

Ticaret Sistemleri

(Trade systems) Dış ticaret istatistikle­rinde iki farklı sistem kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde ve bu arada Türkiye’de 2019 yılına kadar yalnız “Özel Tica­ret Sistemi” (ÖTS) uygulanmaktaydı.

ÖTS’de gümrük antrepoları ve se

Tobin Vergisi

(Tobin tax) Kısa vadeli sermaye hare­ketlerinin girdiği ülkedeki ekonomik istikrarı bozucu etkilerini azaltmak amacıyla dövizle yapılan uluslararası işlemlerden alınması istenen ve ilk kez 1978 yılında James Tobin tarafından önerile

Tokyo Görüşmeleri

(Tokyo Round) Gönüllü ihracat kısıt­lamaları ve tarife dışı engellerin artı­şını kontrol altına alma amacıyla yeni düzenlemeler getiren ve sanayi ürün­lerinin gümrük tarifelerinde ortalama yüzde 40 oranında indirim öngören, Gümrük T

Topal Ölçek

(Limping standard) Çift metal sistemi­nin uyguladığı ülkelerde gümüş fiyatı­nın düşmesi sonrasında bireylerin altın paraları elde tutup, gümüşleri alışveriş­lerde kullanması sonrasında darphane­lerde gümüş sikke basılması durdurul­m

Toplam Arz

(Aggregate supply) Toplam arz, bir ekonomide belirli bir dönemde ve be­lirli bir genel fiyat düzeyinde arz edi­len toplam mal ve hizmeti gösteren bir ekonomik büyüklüktür. “Toplam hası­la” da denen “ toplam arz”, toplam talep ile bi

Toplam Harcama Eğrisi

(Aggregate expenditure curve) Gelir harcama modelinde, toplam harcama fonksiyonunda yer alan diğer değişken­lerin sabit olduğu varsayıldığında olası her bir reel gayrisafi hasıla düzeyine karşılık iktisadi karar birimlerinin plan­la

Toplam Talep

(Aggregate demand: AD) Toplam tale­bin bileşenleri özel tüketim harcama­ları, yatırım harcamaları, kamu harca­maları ve ihracat ile ithalatın farkı olan net ihracattır. Toplam talebi gösteren eğri bu bileşenler arttıkça sağa, azaldı

Toplu İş Sözleşmesi

(Collective labour agreement) Belirli bir yürürlük süresi içinde bir işyerindeki çalışma koşullarım ve ücret düzeyini belirlemek için işveren veya işveren sendikası ile işyerinde yetkili işçi sen­dikası arasında imzalanan sözleşmedi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

TOKİ 1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi unvanı ile ku­rulmuştur. 1990 yılında Toplu Konut İdaresi tek başına ayrı bir birim ola­rak örgütlenmiştir. 1993 yılında Toplu Konut Fonu, Genel Bütçe kapsamına alınınca TOKİ’n

Toprak Yönetimi

(Land management) Mevcut nüfusun ve gelecek kuşakların ihtiyaçları ve do­ğal çevrenin korunması için uzun va­deli faydaya öncelik veren ve toprağın korunmasını amaçlayan yönetimdir.

Toptan Bankacılık

(Wholesale banking) Büyük şirketlere, kurumlara ve diğer bankalara hizmet sunan bir bankacılık türüdür. Bu banka­lar, büyük altyapı, inşaat ve sanayi pro­jelerine uuzun vadeli yatarım kredisi ve mevcut şirketlere yüksek tutarda iş­l

Trampa

(Barter) Fiyatın bir değer ölçüsü ola­rak kullanılmadığı bir ortamda malın bir diğer mal ile nakit para kullanılma­dan değiştirilmesidir. Bu yöntem il ve ilçelerden köylere giden çerçiler tara­fından 40’lı yıllara kadar yaygın olara